โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
rid3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก


Phajuk Operation and Maintenance Office
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

               ปี พ.ศ. 2509 กรมชลประทานราษฎร์ ได้จัดตั้งโครงการก่อสร้างชลประทาน ราษฎร์ส่วนพิษณุโลกขึ้นเป็นการภายใน เพื่อรับผิดชอบงานก่อสร้างโครงการ ชลประทานขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่จะได้รับการจัดสรร จากคณะกรรมการพัฒนาภาคเหนือ โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุม 6 จังหวัด คือ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร สุโขทัย และน่าน
        ในปี พ.ศ. 2515 กรมชลประทานพิจารณาการจัดแบ่งภาคของกรมฯ ที่จัดอยู่เดิม มิได้ขึ้นอยู่กับกรมฯโดยตรง ดังนั้นกรมฯ จึงได้มีคำสั่ง ที่ 10/2515 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2515 จัดแบ่งภาคและขอบเขตความรับผิดชอบของภาค เสียใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 8 ภาค กำหนดให้ภาคกลางตอนบนและภาคเหนือ ตอนล่างครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดคือ ตาก พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร สุโขทัย นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ ต่อมากรมชลประทานเห็นว่า ภาคต่างๆ ตามที่แบ่งไว้ 8 ภาคนั้น มีขอบเขตกว้างเกินไป ไม่สะดวกในการ บริหารควบคุมงาน จึงได้แบ่งซอยภาคต่างๆ ทั้ง 8 ภาค ออกเป็นเขต รวม 12 เขต ส่วนภาคเหนือตอนบนคือโครงการชลประทานขนาดเล็กที่ 2 ในปัจจุบัน ไม่มีการแบ่งเขต
        ในปี พ.ศ. 2518 ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมชลประทานขึ้นมาใหม่ โดยมีกองในส่วนกลาง 22 กอง และมีสำนักงานชลประทานในส่วนภูมิภาค รวม 12 สำนักงานโครงการชลประทานขนาดเล็กที่ 2 เป็น 1 ใน 12 สำนักงานชลประทานที่กล่าวมาแล้ว โดยมีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 8 จังหวัดของภาคเหนือตอนล่างเช่นเดิม
        ในปี พ.ศ. 2527 ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมขึ้นใหม่อีกครั้ง โดยมีกองส่วนกลาง รวม 25 กอง แต่ยังมีสำนักงานชลประทานในส่วนภูมิภาค 12 สำนักงานเท่าเดิม
        ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรม ชลประทานอีกครั้ง โดยแบ่งเป็น 5 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการชลประทาน ขนาดเล็กที่ 2 ได้ยกฐานะเป็น "โครงการก่อสร้าง 2" มีพื้นที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 8 จังหวัด ของภาคเหนือตอนบนและภาคกลางบางจังหวัด โดยอยู่ในความดูแลของ "สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 1 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
        ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 1 กรมชลประทาน ได้กำหนดเป็นการภายใน ให้โครงการก่อสร้าง 2 มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 3 จังหวัด คือ นครสวรรค์ แพร่ และเชียงราย
        ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจ หน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 กรมชลประทานได้แบ่งออกเป็น 17 สำนักชลประทาน โครงการก่อสร้าง 2 เปลี่ยนฐานะเป็นโครงการก่อสร้าง 2 มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด (นครสวรรค์และพิจิตร) ของภาคกลางเท่านั้น โดยอยู่ในความดูแลของสำนักชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่บริเวณที่ตั้งโครงการก่อสร้าง 2 ซึ่งอยู่ในเขต สำนักชลประทานที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ 10 ถนนรังสิโยทัย ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 อยู่ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ไปทางทิศเหนือ ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (พิษณุโลก-นครสวรรค์) เป็นระยะทางประมาณ 5.3 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 21 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา

ผู้อำนวยการ
นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์
ผคบ.ผาจุก
ผู้บริหาร
 • นางสิรินทิพย์ เจริญเผ่า
  บท.คบ.ผาจุก
 • นายตรีภพ เกื้อเม่ง
  วศ.คบ.ผาจุก
 • นายดิลกยศ ปานะดิษฐ์
  จน.คบ.ผาจุก
 • นายประธาน จันทนจินดา
  ชก.คบ.ผาจุก
 • นายพรสุวรรณ์ อุปฮาด
  สบ.1 คบ.ผาจุก
 • นายพันธุ์เทพ แสงแก้ว
  สบ.2 คบ.ผาจุก
 • นายนิพนธ์ เผ่ากันทะ
  สบ.3 คบ.ผาจุก

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 145
เดือนนี้ 5,299
เดือนที่แล้ว 8,846
ปีนี้ 85,247
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ