โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
rid3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก


Phajuk Operation and Maintenance Office
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก

หน้าที่ความรับรับผิดชอบ

           มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนควบคุมบริหารงานด้านก่อสร้าง อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อาทิ เช่น ทำนบ ฝาย เขื่อนเก็บกักน้ำ เขื่อนหรือประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ ระบบชลประทานในแปลงนา คันกั้นน้ำ ถนนบนคันคลอง และดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบชลประทานประเภทอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยรับผิดชอบการบริหารงานในลักษณะโครงการก่อสร้างทางชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการก่อสร้างทางชลประทาน รวมทั้งโครงการพระราชดำริ โครงกาพิเศษ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงโดยดำเนินการเสร็จตามแผนงานงบประมาณที่กำหนดไว้ และ/หรือเงินนอกงบประมาณที่ได้รับ ตลอดจนตรวจสอบ วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการรวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องเรียนต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มงาน คือ
       10.1 กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณ การตรวจสอบและวิเคราะห์แผนปฏิบัติงาน กำหนดขั้นตอนในการก่อสร้างโครงการ ติดตามและประเมินผลงานก่อสร้าง ตรวจสอบ คำนวณปริมาณและปริมาณวัสดุก่อสร้าง กำหนดเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปริหารงานจ้างเหมาของโครงการ ตลอดจนให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของงานก่อสร้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
       10.2-10.6 กลุ่มงานก่อสร้าง 1-5 มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม ตรวจสอบโครงการก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดเล็ก โครงการก่อสร้างทางชลประทาน รวมทั้งโครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและอาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนจัดทำรายงานและดำเนินการส่งมอบ โครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้วให้สำนักชลประทาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
       10.7 กลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม บำรุงรักษา ได้บริการเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือสื่อสารของโครงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างในส่วนของงานช่างกลให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผู้อำนวยการ
นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์
ผคบ.ผาจุก
ผู้บริหาร
 • นางสิรินทิพย์ เจริญเผ่า
  บท.คบ.ผาจุก
 • นายตรีภพ เกื้อเม่ง
  วศ.คบ.ผาจุก
 • นายดิลกยศ ปานะดิษฐ์
  จน.คบ.ผาจุก
 • นายประธาน จันทนจินดา
  ชก.คบ.ผาจุก
 • นายพรสุวรรณ์ อุปฮาด
  สบ.1 คบ.ผาจุก
 • นายพันธุ์เทพ แสงแก้ว
  สบ.2 คบ.ผาจุก
 • นายนิพนธ์ เผ่ากันทะ
  สบ.3 คบ.ผาจุก

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 129
เดือนนี้ 4,435
เดือนที่แล้ว 8,846
ปีนี้ 84,383
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ