โครงการชลประทานนครสวรรค์
rid3

โครงการชลประทานนครสวรรค์


Nakhon Sawan Provincial Irrigation Office
โครงการชลประทานนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

               แต่เดิมโครงการฯ เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือการเพาะปลูกทุ่งกำแพงเพชร-นครสวรรค์ ต่อมาในปี 2521 กรมฯ ได้แบ่งส่วนราชการใหม่ โดยจัดตั้งโครงการชลประทานนครสวรรค์แยกจากโครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกทุ่งกำแพงเพชร-นครสวรรค์ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะในเขตนครสวรรค์ โดยเช่าบ้านเป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาในปี 2553 โครงการฯ ได้รับงบประมาณก่อสร้างที่ทำการถาวร ที่บริเวณหมู่ที่ 10 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ บนเนื้อที่ 24 ไร่ อยู่ห่างจากตัว จังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 5 กิโลเมตร แต่เนื่องจากในตัว จังหวัดนครสวรรค์ ยังมีหน่วยงานของชลประทาน อีกหน่วยงานหนึ่ง คือ โครงการแปรสภาพลำน้ำเจ้าพระยา ซึ่งต่อมาในปี 2529 ได้ยุบลงเนื่องจากเป็นงานที่ซ้ำซ้อนกับงานของ กรมเจ้าท่า โครงการชลประทานนครสวรรค์ เห็นว่าที่ตั้งงานโครงการแปรสภาพฯ มีความเหมาะสมกว่า เพราะอยู่ในตัวเมือง และยังมีเนื้อที่ถึง 20 ไร่ โครงการฯ จึงเสนอกรม ขอย้ายจากที่ตั้งเดิมที่ หมู่ที่ 10 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มาอยู่ที่หน่วยงานนี้จนถึงปัจจุบัน
       ที่ตั้งถาวร ของโครงการชลประทานนครสวรรค์ เลขที่ 789 หมู่ที่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร (056)222209 อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ไปทางทิศใต้ เรียบริมแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ หัวงาน 20 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์ สังกัดสำนักชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่รวมทั้งจังหวัดทั้งสิ้น 9,597.677 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,998,541 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร 4,446,007 ไร่ เป็นที่ลุ่มคลองหนองบึง 318,042 ไร่ (รวมแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คือ บึงบอระเพ็ด มีเนื้อที่ 132,737 ไร่) ป่าไม้ 648,125 ไร่ อื่นๆ 453,630 ไร่ แบ่งเป็น 13 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอลาดยาว อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอโกรกพระ อำเภอพยุหะคีรี อำเภอท่าตะโก อำเภอหนองบัว อำเภอไพศาลี อำเภอตาคลี อำเภอตากฟ้า อำเภอชุมแสง อำเภอแม่วงก์ กิ่ง อำเภอแม่เปิน และกิ่ง อำเภอชุมตาบง
       ลักษณะสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบหรือค่อนข้างราบเรียบบริเวณที่ทางตอนกลางของจังหวัด บริเวณสองฝั่งของแม่น้ำปิง, แม่น้ำน่านและแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมือง, อำเภอชุมแสง, อำเภอบรรพตพิสัย, อำเภอเก้าเลี้ยว, อำเภอโกรกพระ และอำเภอพยุหะคีรี เหมาะแก่การเกษตร ทางทิศตะวันตกและตะวันออกมีภูเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้เบญจพรรณ และมีบึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญของจังหวัด มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยในการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของประชากร คือ แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน่าน แม่น้ำปิง แม่น้ำยม และบึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งประมงน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

              ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร
              ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี, จังหวัดชัยนาท, จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดลพบุรี
              ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์
              ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดตาก
อยู่ระหว่างเส้น รุ้ง 15 ํ– 41่-13" เส้นแวงที่ 100 ํ-07 ่-02" ตะวันออก

ผู้อำนวยการ
นายวิศาล วสุนธาราพร
ผคป.นครสวรรค์

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 73
เดือนนี้ 5,921
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 77,023
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ