โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร
rid3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร


Naresuan Operation and Maintenance Office
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

                หลังจากที่กรมชลประทานได้ดำเนินการพัฒนาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง โดยปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกที่มีอยู่แล้วให้ใช้ประโยชน์เต็มที่ ทำให้พื้นที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ จนถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย กลายเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของประเทศและเพื่อให้โครงการเจ้าพระยาใหญ่มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้ว กรมชลประทาน จึงได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำทั้ง 4 แหล่งคือ แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ในส่วนการพัฒนาแหล่งน้ำของ แม่น้ำน่านได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาลุ่มน้ำน่านขึ้นโดยได้วางแผนการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
       ระยะที่ 1 โครงการเขื่อนสิริกิติ์ กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนเก็บน้ำขนาดใหญ่กั้น แม่น้ำน่านที่ ตำบลผาซ่อม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นเขื่อนดินที่มีขนาดสูงที่สุดของประเทศ โดยมีความสูงจากท้องน้ำประมาณ 113.6 เมตร ขนาดสันเขื่อนกว้าง 12.00 เมตร ยาว 800 เมตรเขื่อนสิริกิติ์ก่อสร้าง แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2514 โดยอ่างเก็บน้ำมีความจุ 9,150 ล้านลูกบาศก์เมตร และพื้นที่อ่างเก็บน้ำ 257 ตารางกิโลเมตร ที่ระดับเก็บกักปกติ+162 เมตร รทก. ให้ประโยชน์เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าและเพื่อการชลประทานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร เป็นต้น
       ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาเกษตรชลประทานพิษณุโลก เริ่มดำเนินการโดยการก่อสร้างเขื่อนนเรศวรซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำกั้นลำน้ำน่านที่บริเวณบ้านหาดใหญ่ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกซึ่งเขื่อนทดน้ำแห่งนี้อยู่ด้านท้ายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ เป็นระยะทางตามลำน้ำประมาณ 176 กิโลเมตร พร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ-บรรเทาอุทกภัย และระบบชลประทานในแปลงนา พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารประกอบต่างๆ เพื่อจัดสรรน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำน่าน คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1,454,700 ไร่ ในบริเวณพื้นที่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ อำเภอพรหมพิราม อำเภอเมือง อำเภอบางระกำ และอำเภอบางกระทุ่ม และจังหวัดพิจิตร ได้แก่ อำเภอสามง่าม อำเภอตะพานหิน อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพทะเล และอำเภอบางมูลนาค ตลอดจนพื้นที่ตอนบนของจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ อำเภอชุมแสง
       ระยะที่ 3 โครงการอุตรดิตถ์ จะดำเนินการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำในแม่น้ำน่านที่บ้านผาจุด ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนนเรศวรขึ้นไปประมาณ 128 กิโลเมตร พร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบายน้ำ-บรรเทาอุทกภัย เพื่อสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกของพื้นที่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำน่านคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 873,000 ไร่ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่อำเภอเมือง อำเภอตรอน อำเภอพิชัย และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ อำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเมือง และอำเภอวังทอง ซึ่งจะได้พิจารณาจัดแผนงานโครงการเพื่อดำเนินการต่อไป
       โครงการพัฒนาเกษตรชลประทานพิษณุโลก ได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือ
       ระยะที่ 1 กรมชลเป็นการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำนเรศวร ระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำและพัฒนาไร่นาบนพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้ำน่าน คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 606,250 ไร่ และพื้นที่ฝั่งซ้ายตอนบนคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 94,700 ไร่ ได้เริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 และเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2528

       ระยะที่ 2 เป็นการก่อสร้างระบบส่งน้ำบนพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำน่าน ในเนื้อที่ประมาณ 338,750 ไร่ คิดเป็นค่าลงทุน ประมาณ 8,000 ล้านบาท โครงการพัฒนาเกษตรกรชลประทานพิษณุโลก ตามขั้นตอนดำเนินงานระยะที่ 1 เมื่อได้ดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จประกอบด้วย โครงการส่งน้ำบำรุงรักษา 4 แห่ง คือ
              1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (โครงการทุ่งสาน)
              2. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
              3. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี
              4. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว

       โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร เป็นโครงการหนึ่งของโครงการพัฒนาการเกษตรชลประทานพิษณุโลก โดยใช้น้ำต้นทุนจากเขื่อนสิริกิติ์ โดยใช้น้ำต้นทุนจากเขื่อนสิริกิติ์ มีหัวงานเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ สามารถระบายน้ำผ่านเขื่อนได้สูงสุด 1,550 ลบ.ม./วินาที เริ่มก่อสร้างตัวเขื่อน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2520 แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม 2523 และเพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมชลประทานจึงได้ขอพระราชทานนามเขื่อนทดน้ำตามพระบรมนาภิไธยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ขนานนามเขื่อนแห่งนี้ว่า "เขื่อนนเรศวร" เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2523 ซึ่งกรมชลประทานได้กระทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2525

ผู้อำนวยการ
นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล
ผคบ.นเรศวร
ผู้บริหาร
 • นายกฤษฎาพันธ์ จันทรคณา
  วศ.คบ.นเรศวร
 • นายสุรศักดิ์ ชัยนา
  จน.คบ.นเรศวร
 • ว่าที่ร้อยตรี ธีรศักดิ์ ศิริรุจิภาส
  ชก.คบ.นเรศวร
 • น.ส.อารีรัตน์ อุ่นอยู่
  บท.คบ.นเรศวร
 • นายธีรพัฒน์ สุภา
  สบ.1 คบ.นเรศวร
 • นายกฤษฎ์ รักรี
  สบ.2 คบ.นเรศวร
 • นายสุนทร ปิตตเหล็ก
  พด.คบ.นเรศวร
 • นายอำพล อิวชาวนา
  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 73
เดือนนี้ 5,921
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 77,023
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ