โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
rid3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล


Phlai Chumphon Operation and Maintenance Office
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล

หน้าที่ความรับรับผิดชอบ

    หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ
     ๑) อำนวยการ วางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบประเมินผล การบริหารจัดการน้ำ การเก็บกักทดน้ำ ส่งน้ำ ระบายน้ำ การคมนาคมทางน้ำ การรักษาระบบนิเวศทางน้ำชลประทาน การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำและการบำรุงรักษาระบบชลประทานในพื้นที่โครงการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
     ๒) กำกับ ดูแลการพิจารณาโครงการ สำรวจ ออกแบบเบื้องต้นงานชลประทาน เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการให้ถูกหลักวิชาการสอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของผู้รับบริการ
     ๓) วางแผนงานและงบประมาณ ซ่อมแซม ปรับปรุ่ง บำรุงรักษา ระบบชลประทานทางชลประทาน อาคารประกอบ ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการป้องกันน้ำเค็ม โครงการตามพระราชดำริโครงการป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.) โครงการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำ และโครงการพิเศษอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่โครงการ เพื่อให้อาคารและระบบชลประทานมีสภาพพร้อมใช้งาน
     ๔) จัดตั้ง พัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ความรู้ แก่องค์กรผู้ใช้น้ำ เกษตรกร ยุวชลกรและประชาชน รวมทั้งดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำชลประทานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
     ๕) กำกับดูแล และควบคุมการบริหารงานทั่วไปได้แก่ งานพัสดุครุภัณฑ์ สินทรัพย์ งานธุรการและงานการเงินและบัญชี เพื่อให้งานบริหารงานถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
     ๖) ประสานงาน บูรณาการงานด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ในพื้นที่โครงการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือให้เกิดผลสัมฤทธฺิ์เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย และมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากเป็นพิเศษ
     ๗) ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลด้านอุตุ-อุทกวิทยา น้ำฝน น้ำท่า ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ฝายทดน้ำ และประตูระบายน้ำ ข้อมูลด้านการเกษตร ปริมาณน้ำที่ส่งเข้าพื้นที่ชลประทาน ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำในพื้นที่โครงการ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
     ๘) ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้ที่ราชพัสดุและทางน้ำชลประทานที่อยู่ในพื้นที่โครงการ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     ๙) กำกับ ควบคุม ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา การใช้งานยานพาหนะเครื่องจักรกล เครื่องกว้านบานระบาย ระบบไฟฟ้า ประปา โทรมาตร เครื่องจักรกลสูบน้ำ เครื่องมือสือสารและระบบสารสนเทศของโครงการ เพื่อให้มีเครื่องจักรเครื่องมือที่มีความพร้องเพื่อสนับสนุนการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     ๑๐) กับกันดูแล ควบคุมการก่อสร้างระบบสูบน้ำควบคุมเครื่องจักรกลสูบน้ำ และส่งเสริมสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการในการพัฒนาซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า และระบบส่งน้ำ รวมทั้งอาคารประกอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสำหรับการอุปโภค - บริโภค การเกษตร การป้องกันอุทกภัย
     ๑๑) กำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการจ้างเหมาและบริหารสัญญาการสำรวจ ออกแบบ ซ่อมแซม ปรับปรุงบำรุงรักษางานชลประทาน และอื่น ๆ ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา(ชื่อโครงการ) ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนดอย่างมีคุณภาพแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
     ๑๒) ให้คำแนะนำและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ การซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานให้แก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้การใช้น้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด
     ๑๓) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจของสำนักงานชลประทาน กรมชลประทาน หรือภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ผู้อำนวยการ
นายมงคล สุภากาย
ผคบ.พลายชุมพล

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 189
เดือนนี้ 6,327
เดือนที่แล้ว 8,846
ปีนี้ 86,275
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ