เอกสารการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

ตัวอย่างเอกสารการจัดกรอบการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

1.คำสั่งกรม ๘๒ การแบ่งงานภายใน ๒ ระดับ สชป.๑-๑๗
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาภารกิจ/หน้าที่ ตามคำสั่งแบ่งงานภายใน 2 ระดับและวิเคราะห์ ว่าควรจะมีตำแหน่งลูกจ้างประจำอะไรบ้่างในแต่ล่ะฝ่าย/งานของส่วน/โครงการ

2.แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ตำแหน่งลูกจ้างประจำตามภารกิจ หน้าที่
ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ตำแหน่งลูกจ้างประจำตามภารกิจ/ ตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ตามขั้นตอนที่ 1

3.แผนภูมิแสดงตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานอยู่จริง
ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนภูมิแสดงตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ปฎิบัติงานอยู่จริง ในแต่ล่ะฝ่าย/งานขอส่วน/โครงการ

4.บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำที่มีหน้าที่ความรับผิดและคุณสมตรงกับตำแหน่งที่ขอเปลี่ยน
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบลูกจ้างประจำที่มีหน้าที่/ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติที่ตรงกับตำแหน่งที่จะเปลี่ยน

5.แผนภูมิแสดงตำแหน่งลูกจ้างประจำเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งแล้ว
ขั้นตอนที่ 5 จัดทำแผนภูมิแสดงตำแหน่งลูกจ้างประจำใหม่ (เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งแล้ว)

6.บัญชีสรุปตำแหน่งที่จะเปิดสอบเปลี่ยนตำแหน่ง
ขั้นตอนที่ 6 จัดทำบัญชีสรุปตำแหน่งที่ส่วน/โครงการ ประกาศให้ทาง สชป.3 เปิดสอบ (ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ตำแหน่งตามขั้นตอนที่ 1-5 ด้วย)