แบบสำรวจออนไลน์
   
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
  เพศ          
               
  อายุ
         
               
  ระดับการศึกษาสูงสุด         
               
  สถานะภาพ

         
   
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์
    รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1.มีการออกแบบและจัดว่างเมนูหลักในแต่ล่ะเว็บเพจเป็นรูปแบบเดียวกัน
2.มีรูปแบบ โครงสร้างสี ตัวอักษรและถาพที่ปรากฏเหมาะสมกับหน่วยงานราชการ
3. มีการแสดงผลอักขระภาษาไทยถูกต้อง อ่านออกเขียนได้โดยไม่ผิดเพี้ยน
4. มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ดี
5.ข้อมูลง่ายต่อการเข้าถึง