แบบสำรวจออนไลน์
   
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
  เพศ          
               
  อายุ
         
               
  ระดับการศึกษาสูงสุด         
               
  สถานะภาพ

         
   
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์
    รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

Warning: include(config.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/web/doc/rid3/survey/index.php on line 238

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/web/doc/rid3/survey/index.php on line 238
1.มีการออกแบบและจัดว่างเมนูหลักในแต่ล่ะเว็บเพจเป็นรูปแบบเดียวกัน
2.มีรูปแบบ โครงสร้างสี ตัวอักษรและถาพที่ปรากฏเหมาะสมกับหน่วยงานราชการ
3. มีการแสดงผลอักขระภาษาไทยถูกต้อง อ่านออกเขียนได้โดยไม่ผิดเพี้ยน
4. มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ดี
5.ข้อมูลง่ายต่อการเข้าถึง