สำนักชลประทานที่ 3
ประชาสัมพันธ์ สชป.3
คลังความรู้ สชป.3
ศูนย์สารสนเทศ สชป.3

tumblr counter
เริ่มนับวันที่ 1 พฤษภาคม 2553

 

1. วางแผนและแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ควบคุ่มปฏิบัติการด้านจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง และประสานงานกับ
ศูนย์รักษาความปลอดภัยกรมชลประทาน และจังหวัดพิษณุโลก
2. กำหนดมาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสถานที่ ภายในสำนักชลประทานที่ 3
3. ตรวจสอบ - การขออนุญาต ใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์ เสนอประธานคณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. กำหนดระเบียบปฏิบัติ คำสั่ง และรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการจราจรภายในสำนักที่ 3
โดยไม่ขัดต่อระเบียบหรือคำสั่งของสำนักชลประทานที่ 3 ตลอดจนดำเนินการสอบสวน/สืบสวนผู้กระทำความผิด เสนอประธาน
คณะทำงานพิจารณา
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมพัฒนาทางเข้า
     
     
กิจกรรมพัฒนาป้อมตรวจการณ์
     
     
การเพิ่มมาตราการรักษาความปลอดภัย
     
ป้อมหน้า
ความรับผิดชอบ: ดูแล ความเรียบร้อยบริเวณประตูหน้า สชป.3 และบริเวณรอบๆ
   
ป้อมประตูหลัง
ความรับผิดชอบ: ดูแลความเรียบร้อยบริเวณประตูหลัง
ป้อมกลาง
ความรับผิดชอบ: ดุแลความเรียบร้อยบริเวณชุมชนภายใน สชป.3
   
ป้อมประตูตลาด
ความรับผิดชอบ: ดูแลความเรียบร้อยบริเวณประตูตลาด
ป้อมประปา
เป็นจุดพักของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ยาม ดูแลความเรียบร้อยบริเวณประปาภายใน สชป.3
 
ประชุมประจำเดือน  ธันวาคม 2553
 
 
 
 
ประชุมประจำเดือน  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
 
 
 
 
ประชุมประจำเดือน  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
 
 
 

แบบฟอร์ม ใบผ่านพัสดุ ชป.246 12-7-56 new..

แบบฟอร์มขอสติ๊กเกอร์ รถยนต์/รถจักรยานยนต์ เข้า-ออก สชป.3 25-2-56 new...

ขอแจ้งใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยและการเข้า-ออกบริเวณ สชป.3 15-8-55

ขอแจ้งปรับปรุงการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยและการเข้า-ออกบริเวณ สชป.3 15-8-55

ข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัย ปี2555 (สอบราคา)  ดาวน์โหลด 17-8-54

รายชื่อผู้ได้รับสติ๊กเกอร์ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2554 8-8-54

หนังสือประเมินค่าจ้างรักษาความปลอดภัย

มาตรการรักษาความปลอดภัย และการผ่านเข้า-ออกบริเวณ สชป.3  ดาวน์โหลด

การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย และการผ่านเข้า-ออกบริเวณ สชป.3 ดาวน์โหลด

การขอสติ๊กเกอร์ผ่านเข้า-ออก สชป.3 ุ ดาวน์โหลด

การขออนุญาตใช้สติ๊กเกอร์เพื่อให้รถยนต์/รถจักรยานยนต์ผ่านเข้า-ออก บริเวณ สชป.3ุ  ดาวน์โหลด

กระบวนงานขั้นตอนขอมีสติ๊กเกอร์ผ่านเข้า - ออก สชป.3

ประชาสัมพันธ์การให้บริการและการเพิ่มมาตราการรักษาความปลอดภัย

รายงานการประชุม งานด้านรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสถานที่ สชป.3 วันที่ 5 พ.ย. 53

ขอให้ตรวจสอบร่างระเบียบ สชป.3 ว่าด้วยการอาศัยบ้านพักของทางราชการ

รายชื่อผู้ได้รับสติ๊กเกอร์ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2553

รายชื่อผู้ได้รับสติ๊กเกอร์ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2554

กระบวนงานขั้นตอนขอรายงานเหตุการณ์รักษาความปลอดภัย

 
สติ๊กเกอร์รถราชการ
ใช้สำหรับรถราชการ
ชลประทาน
สติ๊กเกอร์รถป้ายแดง
ใช้สำหรับรถป้ายแดงเท่านั้น
สติ๊กเกอร์ตัวจริง
ใช้สำหรับเข้า-ออกทั่วไป
สติ๊กเกอร์สำรอง
ใช้สำหรับเข้า-ออกทั่วไป
(สำรองก่อนตัวจริง)
       
   
สติ๊กเกอร์ตัวจริง
ใช้สำหรับเข้า-ออกทั่วไป
สติ๊กเกอร์สำรอง
ใช้สำหรับเข้า-ออกทั่วไป
(สำรองก่อนตัวจริง)
   
       
   
 
   
  นางนงลักษณ์ โพธิ์ทอง
ประธานคณะทำงานฯ
 
     
นายธีระพงษ์ คำบุง
คณะทำงานฯ
นายอดุลย์ จุมพิศ
คณะทำงานฯ
นายนุกูล พูลทองคำ
คณะทำงานฯ
 
  
   
  นายดอกรัก กันแตง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ยาม
 
     
 
  
 
   
  พลฯ รัชชานนท์ สินทบ
หัวหน้าชุด
 
     
พลฯ สำรวย ป้อมประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ รปภ.
พลฯ อดุลย์ บงภูเขียว
เจ้าหน้าที่ รปภ.
พลฯ เจือ คุ้มขัง
เจ้าหน้าที่ รปภ.