หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง(ใหม่) ตามมติ ครม. 13 มี.ค. 2555

 

1. ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
2. มติคณะรัฐมนตรีหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
3. แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
4. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
5. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน