แนวทางการรายงานผลงานก้าวหน้าของงานจ้างก่อสร้างและการรายงานการตรวจจ้างของงานก่อสร้าง : 23 เม.ย. 58 
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ : 3 เม.ย. 58
ซ้อมความเข้าใจการอนุมัติจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับการซื้อหรือการจ้างที่มีวงเงินเกินอำนาจของหัวหน้างานเจ้าของงบประมาณ : 3 เม.ย. 58
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียกข้อมูลรายงานสถานการณ์เบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS : 23 ก.พ. 58
แจ้งผลการตอบข้อหารือจากกรมบัญชีกลางเรื่องข้อหารือและขอผ่อนผันการจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ : 20 ก.พ. 58
การมอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา : 20 ก.พ. 58
ส่งรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลกปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 ณ เดือนธันวาคม 2557 : 20 ก.พ. 58
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ : 30 ม.ค. 58
การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด(Area Based) : 30 ม.ค. 58
การพิจารณาผลการประกวดราคา : 30 ม.ค. 58
เพิ่มค่าไปรษณีย์ในระบบฐานข้อมูลด้านทะเบียนคุมค่าสาธารณูปโภค กรมชลประทาน : 15 ม.ค. 58
มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ : 15 ม.ค. 58
มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ : 14 ม.ค. 58
แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ปี 2558 : 8 ม.ค. 58
การรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) : 7 ม.ค. 58
ขอโอนเงินให้ส่วนราชการอื่นๆ เบิกจ่ายงบประมาณแทนกรมชลประทาน : 23 ธ.ค. 57
การเผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E นว.ปมจ.01-07/2558 : 23 ธ.ค. 57
แนวทางการประทับตราข้อความว่า "จ่ายเงินแล้ว" ในหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ : 15 ธ.ค. 57
แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานมีงานก่อสร้างบนพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย : 11 ธ.ค. 57
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง : 11 ธ.ค. 57
สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558 รายสัปดาห์ : 9 ธ.ค. 57
การเริ่มต้นปฏิบัติงานของอาสาสมัครชลประทานที่จะปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 : 8 ธ.ค. 57
ขอเปลี่ยนแปลงข้อความในเรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกเงินประกันผลงานในระบบ GFMIS : 8 ธ.ค. 57
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกเงินประกันผลงานในระบบ GFMIS : 26 พ.ย. 57
สรุปรายละเอียด ขอแก้ไข/ขอปรับแผน รายการงานประจำปีงบประมาณ 2558(ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน) : 25 พ.ย. 57
แนวทางการบริหารงบประมาณและเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558(การเบิกค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) : 19 พ.ย. 57
การจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ปี 2558 : 17 พ.ย. 57
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารงบประมาณและเบิกจ่ายเงินตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 : 17 พ.ย. 57
ส่งรายงานสรุปผลตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมชลประทาน ปี 2557 : 14 พ.ย. 57
การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน : 10 พ.ย. 57
การขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการ : 10 พ.ย. 57
ขอแจ้งรายชื่อรายการงานและรหัสงบประมาณ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน : 4 พ.ย. 57
     Download รายละเอียด
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ : 31 ต.ค. 57
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ : 28 ต.ค. 57
กรอบบริหารงบประมาณที่จะขอรับกาสนับสนุนจากสำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ 2558 : 14 ต.ค. 57
แจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2558 : 19 ก.ย. 57
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาและต้องไม่เข้าหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับเดือนกันยายน 2557 : 19 ก.ย. 57
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ : 11 ก.ย. 57
ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 : 1 ก.ย. 57
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2557 ไตรมาสที่ 3 : 28 ส.ค. 57
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 : 20 ส.ค. 57
สรุปเรื่องที่ต้องดำเนินการจากผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2557 (ครั้งที่ 3/2557) : 18 ส.ค. 57
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง : 29 ก.ค. 57
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ : 28 ก.ค. 57
แก้ไขคำสั่งกรมชลประทานที่ 15/2555 ลงวันที่ 6 ก.พ. 2555 ข้อ 5.5.6 : 18 ก.ค. 57
การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น : 3 ก.ค. 57
ขอแจ้งอัตราราคางานต่อหน่วย (มิถุนายน 2557) : 27 มิ.ย. 57
ขอยกเลิกบันทึกกองพัสดุ ที่ กกพ.841/2556 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2556 : 25 มิ.ย. 57
การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิบัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2558 : 19 มิ.ย. 57
แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง : 12 มิ.ย. 57
แก้ไขคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 15/2555 ลงวันที่ 6 ก.พ. 2555 เรื่อง การบริหารงานด้านการพัสดุของกรมชลประทาน(ข้อ 9 หลักสัญญา) และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างแบบพิมพ์(พด.) แนบท้ายคำสั่ง : 12 มิ.ย. 57
การลดค่ากระแสไฟฟ้าในส่วนของสถานีสูบน้ำ กรมชลประทาน : 2 มิ.ย. 57
ข้อตรวจพบการเผยแพร่ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 23 พ.ค. 57
ขออนุมัติหลักการอำนาจการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้อำนวยการสำนัก : 15 พ.ค. 57
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ : 7 พ.ค. 57
     Download รายละเอียด
การส่งรายงานความต้องการพัสดุ (ใบเบิก) ปี 2557 : 2 พ.ค. 57
สรุปผลการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2557 (รอบ 1) : 10 เม.ย. 57
แนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2557 เพิ่มเติม : 3 เม.ย. 57
ขออนุมัติแก้ไขตัวอย่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง : 1 เม.ย.57
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2548-2556 : 28 มี.ค. 57
แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ : 25 มี.ค. 57
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการที่ไม่ก่อหนี้และส่วนราชการที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายงบประมาณงบลงทุนปี 2557 : 19 มี.ค. 57
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปี 2557 : 17 มี.ค 57
คำรับรอง และแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง สชป.3 ปี 2557 : 12 มี.ค. 57
 

คำรับรอง

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

1. ผบร.
2. ผวศ.
3. ผปก.
4. ผคก.
5. ฝบท.
6. ผอ.คป.พิษณุโลก
7. ผอ.คป.พิจิตร
8. ผอ.คป.อุตรดิตถ์
9. ผอ.คป.นครสวรรค์
10. ผอ.คบ.ท่าบัว
11. ผอ.คบ.ดงเศรษฐี
12. ผอ.คบ.พลายชุมพล
13. ผอ.คบ.เขื่อนนเรศวร
14. ผอ.คบ.เขื่อนแควน้อยฯ
15. ผอ.คบ.ยมน่าน
16. โครงการก่อสร้าง 3
1. ผบร.
2. ผวศ.
3. ผปก.
4. ผคก.
5. ฝบท.
6. ผอ.คป.พิษณุโลก
7. ผอ.คป.พิจิตร
8. ผอ.คป.อุตรดิตถ์
9. ผอ.คป.นครสวรรค์
10. ผอ.คบ.ท่าบัว
11. ผอ.คบ.ดงเศรษฐี
12. ผอ.คบ.พลายชุมพล
13. ผอ.คบ.เขื่อนนเรศวร
14. ผอ.คบ.เขื่อนแควน้อยฯ
15. ผอ.คบ.ยมน่าน
16. โครงการก่อสร้าง 3
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2557 จำนวน 20 โครงการ : 12 มี.ค. 57
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2557 ไตรมาสที่ 1 : 12 มี.ค. 57
Power Point การปรุชุมเรื่อง การจัดทำประมาณการงานชลประทาน-ราคากลาง และการบริหารสัญญาจ้างเหมา เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2557 : 5 มี.ค. 57
     การจัดทำ ปมก.-ราคากลาง (สชป.3)
       ข้อตรวจพบจากการตรวจ ปมก.ราคากลาง (กตน.)
     ข้อตรวจพบการจัดซื้อ-จัดจ้าง (กตน.)
     เอกสารประกอบของ กตน.
การบริหารงบประมาณผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน ปีงบประมาณ 2557 : 12 ก.พ. 57
ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ : 10 ม.ค. 57
แจ้งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐครั้งที่9/2556 : 26 ธ.ค. 56
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ในช่วงที่ระบบเกิดเหตุขัดข้องอันเนื่องมาจากสถานการณ์บ้านเมือง(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) : 4 พ.ย. 56
ซ้อมความเข้าใจเรื่องตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : 2 ธ.ค. 56
     Download ตัวอย่างและรายละเอียด
การจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ(งท.01) ปี 2557 : 26 พ.ย. 56
     Download รายละเอียด
แจ้งรายละเอียดอุทธรณ์การขยายและกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง : 22 พ.ย. 56
ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรในเขตโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน พ.ศ.2556 : 22 พ.ย. 56
การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2557 : 12 พ.ย. 56
ขอแก้ไขแนวทางการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่มิใช่งบบุคลากร ปีงบประมาณ 2557 : 7 พ.ย. 56
แจ้งสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 : 29 ต.ค. 56
     Download รายละเอียด
แจ้งรายละเอียดที่ขอลด และโอนเพิ่ม(แบบ งท.03) ปีงบประมาณ 2557 : 29 ต.ค. 56
การจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง จากประมาณการรายจ่ายงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีงบประมาณ 2557 : 28 ต.ค. 56
ปฏิทินงบประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีงบประมาณ 2558 : 28 ต.ค. 56
แนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 : 16 ต.ค. 56
ขอข้อมูลข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน : 8 ต.ค. 56
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง : 8 ต.ค. 56
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ : 27 ก.ย. 56
การอนุมัติงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : 18 ก.ย. 56
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกันเงินงบประมาณ ปี 2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี รอบกันยายน ด้วยใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ผ่านระบบ GFMIS : 13 ก.ย. 56
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน 2556 : 13 ก.ย. 56
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 มีผลใช้บังคับ : 4 ก.ย. 56
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน : 4 ก.ย. 56
สำเนาพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 : 4 ก.ย. 56
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 : 2 ก.ย. 56
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ : 2 ก.ย. 56
ประเด็นตอบข้อหารือของส่วนราชการเกี่ยวกับบัญชีแยกประเภทตามผังบัญชีมาตรฐาน Version 2551 : 29 ส.ค. 56
ขอแจ้งรายการกันเงินเหลื่อมปี 2554 ที่เหลือจ่าย และค้างอยู่ในระบบ : 28 ส.ค. 56
การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ : 28 ส.ค. 56
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และการฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ : 23 ส.ค. 56
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน : 21 ส.ค. 56
ขอรายงานผลการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2556 (ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2556) : 16 ส.ค. 56
แนวทางการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2556 : 16 ส.ค. 56
     Download คู่มือฯ
กำหนดเวลารับใบสำคัญที่จะต้องเบิกจ่ายให้ทันในปีงบประมาณ 2556 : 13 ส.ค. 56
ขอให้พิจารณาทบทวนอัตราราคางาน กรณีงานดำเนินการเอง : 13 ส.ค. 56
สรุปผลการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2556 : 13 ส.ค. 56
ขออนุมัติปรับเพิ่มค่าบริการสัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน : 13 ส.ค. 56
ขอแจ้งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 กลับส่วนกลาง : 13 ส.ค. 56
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2556 ไตรมาสที่ 3 : 6 ส.ค. 56
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจราชการกรมชลประทาน ปี 2556 : 6 ส.ค. 56
ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 : 6 ส.ค. 56
กรมฯ อนุมัติแผนงานฯ ค่าสูบน้ำช่วยเหลือชาวนาชาวสวน ปี 2556 : 29 ก.ค. 56
สรุปเปรียบเทียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 : 25 ก.ค. 56
แนวทางปฏิบัติในการใช้อัตราราคางานต่อหน่วยงานก่อสร้างชลประทาน : 25 ก.ค. 56
มาตรการในการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมราชการ : 27 มิ.ย. 56
แก้ไขปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและการบริหารสัญญาให้แก่ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ : 21 พ.ค. 56
แนวทางปฏิบัติในการส่งมอบงานและการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง : 3 พ.ค. 56
แจ้งจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายให้ส่วน/ฝ่าย ปีงบประมาณ 2556(ครั้งที่ 3) : 3 พ.ค. 56
ขอรายงานผลการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2556 (ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2556) : 2 พ.ค. 56
ซ้อมความเข้าใจเรื่อง การควบคุมงบประมาณ : 30 เม.ย. 56
ขออนุมัติเพิ่มเติมเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในตัวอย่างเอกสารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีจัดทำและแสดงบัญชีรายการับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม : 30 เม.ย. 56
ราคาค่าเครื่องแบบยามรักษาการณ์ : 26 เม.ย. 56
Power Point  ผลการเบิกจ่าย ประชุมประจำเดือน สชป.3  เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 56 : 5 เม.ย. 56
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 จากงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนฯและเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน : 3 เม.ย. 56
การปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ : 3 เม.ย. 56
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 : 26 มี.ค. 56
    Download
แก้ไขปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด : 26 มี.ค. 56
สรุปผลการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2556 : 19 มี.ค. 56
รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2555 : 13 มี.ค. 56
     Download รายงานประจำปี 2555
ซ้อมความเข้าใจเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ : 6 มี.ค. 56
รายงานสถิติข้อมูลโครงการที่กรมชลประทานถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ตั้งแต่ต้อนจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 : 6 มี.ค. 56
การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP : 5 มี.ค. 56
ขออนุมัติงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2556 เพิ่มเติม : 14 ก.พ. 56
     แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำฯ
ขอรับการสนับสนุน งบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2556 เพิ่มเติม : 13 ก.พ. 56
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2556 : 13 ก.พ. 56
การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ : 13 ก.พ. 56
แจ้งการเปลี่ยนแปลงการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 2 : 28 ม.ค. 56
     Download คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน : 25 ม.ค. 56
     รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน มิ.ย.55- ก.ย.55
รายงานความก้าวหน้าของงานจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินค่าก่อสร้างตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป : 25 ม.ค. 56
กองแผนงานฯ สรุปประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ ปี 2556 (ประชุมเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2556) : 23 ม.ค. 56
     Download สรุปรายงานการประชุมฯ
บันทึก : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 ไตรมาส 1 : 23 ม.ค. 56
     Download รายงานผลการปฏิบัติงานฯ
เอกสารความรู้ การแพทย์ชีวโมเลกุล(เซลล์ซ่อมเซลล์) โดย ศุนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชีย : 7 ม.ค. 56

ข่าวและหนังสือเวียน แจ้งเพื่อทราบ ปี 2555

ข่าวและหนังสือเวียน แจ้งเพื่อทราบ ปี 2554

ข่าวและหนังสือเวียน แจ้งเพื่อทราบ ปี 2552-2553