รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ (แบบ ง.241)

                     

              1.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

              2.) การโอนลด-โอนเพิ่ม

              3.) เบิกจ่ายแทน กรมชลประทาน

              4.) โอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

              5.) เบิกจ่ายโดยอำนาจผู้ว่าฯ