ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ วันที่ลงข้อมูล วันที่รับข้อมูล สิ่งที่ส่งมา
1 P530104005 โครงการอาคารบังคับน้ำ
บางกระแห - คลองตาตือ
ต.เกรียงไกร อ.เมือง
จ.นครสวรรค์
โครงการก่อสร้าง 2 056-803027 04 / ม.ค / 2553 - เอกสาร
2 P530104007 โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ
บ้านชะลอมแหน
ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก
จ.นครสวรรค์
โครงการก่อสร้าง 2 056-803027 04 / ม.ค / 2553 - เอกสาร
3 P530215004 โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ
คลองสากเหล็ก-บ้านมุง
ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โครงการก่อสร้าง 2 056-803027 15 / ก.พ / 2553 - เอกสาร
4 P530215005 โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ
พร้อมขุดลอกคลองอีวง
ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โครงการก่อสร้าง 2 056-803027 15 / ก.พ / 2553 - เอกสาร
5 P530215006 โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ
คลองป่ารังใต้-คลองป่ายายไล้
ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โครงการก่อสร้าง 2 056-803027 15 / ก.พ / 2553 - เอกสาร
6 P530215007 โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ
พร้อมขุดลอกคลองอ้อมแขมปอก
ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โครงการก่อสร้าง 2 056-803027 15 / ก.พ / 2553 - CD ข้อมูล
7 P530309008 โครงการก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้น
แม่น้ำปิง (หัวงานที่ 1)
ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว
จ.นครสวรรค์
โครงการก่อสร้าง 2 056-803027 09 / มี.ค / 2553 - CD ข้อมูล
8 P530309009 โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ
คลองไผ่ขวาง
ต.วังม้า อ.ลาดยาว
จ.นครสวรรค์
โครงการก่อสร้าง 2 056-803027 09 / มี.ค / 2553 - CD ข้อมูล
9 P530309010 โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ
คลองวังทรายทอง
ต.นาขอม อ.ไพศาลี
จ.นครสวรรค์
โครงการก่อสร้าง 2 056-803027 09 / มี.ค / 2553 - CD ข้อมูล
10 P530309011 โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ
คลองวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก
จ.นครสวรรค์
โครงการก่อสร้าง 2 056-803027 09 / มี.ค / 2553 - CD ข้อมูล
11 P530315010 โครงการอาคารบังคับน้ำคลองคต ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โครงการก่อสร้าง 2 056-803027 15 / มี.ค / 2553 - เอกสาร
12 P530315011 โครงการอาคารบังคับน้ำคลองชะยอ ต.สามง่าม อ. สามง่าม จ.พิจิตร โครงการก่อสร้าง 2 056-803027 15 / มี.ค / 2553 - เอกสาร
13 P530315012 โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเนินพลวง ต.เนินปอ อ. สามง่าม จ.พิจิตร โครงการก่อสร้าง 2 056-803027 15 / มี.ค / 2553 - เอกสาร
14 P530420001 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
บ้านท่าใหญ่
ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว
จ.นครสวรรค์
โครงการชลประทาน นครสวรรค์ 056-222209 20 / เม.ย /2553 20 / เม.ย /2553 เอกสาร /
ไฟล์ข้อมูล
15 P530421001 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
บ้านวังตะกอน
ต.เกยไชย อ.ชุมแสง
จ.นครสวรรค์
โครงการชลประทาน นครสวรรค์ 056-222209 21 / เม.ย /2553 20 / เม.ย /2553 เอกสาร /
ไฟล์ข้อมูล
16 P530421002 อาคารบังคับน้ำคลองห้วยใหญ่ ต.นาขอม อ.ไพศาลี
จ.นครสวรรค์
โครงการชลประทาน นครสวรรค์ 056-222209 21 / เม.ย /2553 20 / เม.ย /2553 เอกสาร /
ไฟล์ข้อมูล
ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี
จ.นครสวรรค์
เอกสาร /
ไฟล์ข้อมูล