สชป.3  ต้อนรับอธิบดีและคณะสื่อมวลชลสัญจร
(Update 04-10-2553)

               
               เมื่อวันที่  4  ตุลาคม  2553  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ 
และเผยแพร่  กรมชลประทาน  ได้จัดกิจกรรม  สื่อมวลชลสัญจรติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยม  พร้อม แนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน  ในระหว่างวันที่  4-5  ตุลาคม  2553  ณ  จังหวัด
พิษณุโลก  และจังหวัดสุโขทัย  การจัดกิจกรรมดังกล่าว  สสช.  ได้ประสานงานเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ  ร่วมกับ  สชป.3  และสชป.4  โดยครั้งนี้  นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดีกรมชลประทาน  ได้เดินทางมาเป็น
ประธาน   โดยมีนายทวี  สว่างศรี  รักษาการผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่  3  และ  ผู้อำนวยการสำนัก
ชลประทาน ที่  4  รอให้การต้อนรับ  ซึ่งท่านอธิบดีกรมชลประทานได้กล่าวต้องรับคณะสื่อมวลชล 
ลำดับต่อมานาย กรรณชิง  ขาวสะอาด  ผบร.ชป.3  ได้บรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำในเขต 
สชป.3 และ สชป.4  ต่อ จากนั้นนายพรมงคล  ชิดชอบ  หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ  สชป.4  ได้
บรรยายสรุปแนวทางการศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาลุ่มน้ำยม 

                ต่อมาเวลาประมาณ  14.00 น.  คณะสื่อมวลชล  ได้ดูงานการบริหารจัดการน้ำของประต
ูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์  จ.สุโขทัย    โดยมีนายบารมี  หงส์ลำพอง  ผอ.คป.สุโขทัย  รอให้การต้อนรับและร่วมบรรยายภาคสนาม  ต่อจากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปที่โครงการแก้มลิง
ทุ่งทะเลหลวง  เพื่อดูงานพัฒนาแหล่งน้ำในลักษณะของแก้มลิง  ที่โครงการทุ่งทะเลหลวง  (แก้มลิง)  จังหวัดสุโขทัย  โดยมีนายบารมี  หงส์ลำพอง  กล่าวบรรยายสรุป 

                ต่อมาวันที่  5  ตุลาคม  2553  เวลา  08.30  น.  คณะได้ออกเดินทางไปท่อระบายน้ำคลอง
บางแก้ว  เพื่อดูพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในเขต  อำเภอบางระกำ  จ.พิษณุโลก  และเวลา
ประมาณ  10.00  น. คณะได้เดินทางไปดูพื้นที่ ผันน้ำ ยม - น่าน DR15.8 , DR2.8 โดยมี
นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ  ผอ.คป.พิษณุโลก  รอให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ  เพื่อดู
สภาพพื้นที่เชื่อมต่อของแม่น้ำตามสภาพความเป็นจริงและแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรใน
พื้นที่ต่อไป 
16  ก.ค  53
ประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน
ณ สำนักชลประทานที่ 3

   

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์แห่งนี้
( เริ่มตั้งแต่ 23 กันยายน 2551)
Get free counter at Cgi2yoU.com