รองอธิบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานประชุม การบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูก (UPDATE 09/04/2553)
 

              เมื่อวันท ี่8 เมษายน 2553 นายมงคล วิเชียรชิต รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน ได้เดินทาง มาเป็นประธาน การประชุม " การบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูก " ในพื้นที่ สชป.3,4 ซึ่งอยู่ใน โครงการลุ่มเจ้าพระยาตอนบน เมื่อรับทราบปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และสภาพการเพาะปลูก โดยมีเจ้าหน้าที่ สชป.3 นำโดยนายสมพงษ์ บ่างตระกูล และ สชป.4 นำโดยนายทวี สว่างศรี เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจง บรรยายสรุปภาพรวม การบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูก รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ในสภาพวิกฤตน้ำแล้งในปี 2553 โดยนายมงคล วิเชียรชิต ได้ให้เจ้าหน้าที่ได้สำรวจทำการวิเคราะห์ จัดทำรายงานในที่ประชุมแบบเร่งด่วน โดยมอบหมายงานดังนี้

             - ในขณะนี้ มีการเพาะปลูกในพื้นที่อยู่เท่าไร โดยแยกเป็นรายโครงการแต่ละจุด เป็นไร่ สภาพการปลูกพืช อายุการปลูกพืชไปแล้วและจัดทำแผนที่ภาพรวมในพื้นที่ควบคุมนั้นๆ (สชป.3 )

             - จะต้องใช้น้ำอีกเท่าไร จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต (ชป.ตาก)

             ท่าน รธร.ยังให้ข้อคิดให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้ปฏิบัติงานและรายงานผลตามความเป็นจริงและรวดเร็ว พร้อมการติดตามผลรายงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดต่าง ๆ จะมีผลกับชื่อเสียงกรมชลประทานเป็นอย่างมากเพราะอยู่ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง ต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมที่สุด หลังการ)ฏิบัติงานที่เห็นผลและจริงลจัง รวมถึงการร่วมประชุม การลงพื้นที่ชี้แจงชาวบ้าน รวมถึงชี้แจงสื่อมวลชลถึงข้อเท็จจริง

              หลังการรับฟังบรรยายสรุปและแนวทางการปฏิบัติงานแล้ว ท่าน รธร.ได้ออกตรวจพื้นที่ ในเขตรับผิดชอบของ สชป.3 ซึ่งนำโดย นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก นำออกตรวจพื้นที่ พร้อมรายงานให้ทราบตามสถานการณ์ปัจจุบัน
 

02/มิ.ย/53
ประชุมเพื่อติดตามผลงาน
ห้องประชุม สชป.3 เวลา 09.30 น.


07/มิ.ย/53
ประชุมนำเสนอผลงาน 11 โครงการ
ห้องประชุม สชป.3 เวลา 09.30 น.

08/มิ.ย/53
ประชุมประจำเดือน
ณ โครงการส่งน้ำฯดงเศรษฐี


09/มิ.ย/53
สชป.3 ทำบุญวันเกิดกรมชลประทาน
---------------------------------------
ประชุมวิทยากรฯเบื้องต้น

ห้องประชุม สชป.3 เวลา 09.30 น.

13  มิ.ย  53
วันเกิดกรมชลประทาน

17-19 มิ.ย 53

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เสริมทักษะวิทยากร
กระบวนการเบื้องต้น  
(ครั้งที่ 1)
ณ เขื่อนแควน้อย

21 - 24 มิ.ย 53

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เสริมทักษะวิทยากร
กระบวนการเบื้องต้น
(ครั้งที่ 2)
ณ เขื่อนแควน้อย

   

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์แห่งนี้
( เริ่มตั้งแต่ 23 กันยายน 2551)
Get free counter at Cgi2yoU.com