ฝบท.ชป.๓ ประชุมคณะทำงานด้าน
รักษาความปลอดภัยและอาคารสถานที่

(Update ๒๑-๑๑-๒๕๕๕)
 

                วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นางนงลักษณ์ โพธิ์ทอง ประธานคณะทำงานด้านรักษาความปลอดภัยบริเวณและอาคารสถานที่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านรักษาความปลอดภัยบริเวณและอาคารสถานที่ สชป.๓ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักชลประทานที่ ๓ เนื่องด้วยปัจจุบันได้มีคณะทำงานบางรายปรับตำแหน่ง/ย้าย และเพื่อให้การดำเนินงานด้านรักษาความปลอดภัยฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางฝ่ายบริหารทั่วไป สชป.๓ จึงจัดประชุมในครั้งนี้ขึ้น


 


 

   

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์แห่งนี้
( เริ่มตั้งแต่ 23 กันยายน 2551)
Get free counter at Cgi2yoU.com