ผส.ชป.๓ ประชุมจัดกรอบอัตรากำลังข้าราชการโครงการส่งน้ำฯย่มน่าน
(Update ๒๑-๑๑-๒๕๕๕)
 

                วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายอาจิตต์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๔ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๓ เป็นประธานการประชุมจัดกรอบอัตรากำลังข้าราชการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ณ ห้องประชุม ๒ สำนักชลประทานที่ ๓ เนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คณะทำงานจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดตั้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดกรอบอัตรากำลังของข้าราชการและผลสรุปได้พิจารณาเกลี่ยตำแหน่งข้าราชการทั้งตำแหน่งว่าง และตำแหน่งที่มีตัวครองไว้แล้วนั้น เพื่อให้การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงจัดประชุมครั้งนี้ขึ้น


 


 

   

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์แห่งนี้
( เริ่มตั้งแต่ 23 กันยายน 2551)
Get free counter at Cgi2yoU.com