สชป.๓  จัดการเลือกตั้งสหกรณ์ ปี ๒๕๕๖
(Update ๗-๑๑-๒๕๕๕)
 

                วันที่  ๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำนักชลประทานที่ ๓ ได้จัดให้มีการการสรรหาและเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน  จำกัด  ประจำปี ๒๕๕๖
ขึ้น  ณ บริเวณโรงจอดรถสำนักชลประทานที่ ๓  โดยเวลา ๐๘.๐๐ น.นายบุญต่อ ไชยพานิช ผปก.ชป.๓ นายกรรณชิง  ขาวสอาด  ผบร.ชป.๓ และนายเถลิง ศิริภิรมย์ ผคก.ชป.๓   ได้ให้เกียรติตรวจหีบบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง  และทำการเลือกตั้งเพื่อเป็นการเปิดการ
เลือกตั้ง และเวลา ๑๒.๐๐ น.เจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งและทำการนับคะแนนในเวลาต่อมา


 


 

   

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์แห่งนี้
( เริ่มตั้งแต่ 23 กันยายน 2551)
Get free counter at Cgi2yoU.com