ผปก.ชป.๓ เป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับแผน MTEF
(Update ๓๐-๑๐-๒๕๕๕)
 

              วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายบุญต่อ ไชยพานิช ผปก.ชป.๓ รักษาการในตำแหน่ง ผวศ.ชป.๓ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาปรับแผน MTEF ณ ห้องประชุม ๒ สำนักชลประทานที่ ๓ เนื่องด้วยกองแผนงานได้มีเรื่อง ขอให้ปรับปรุงแผนงาน MTEF ปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ และจัดส่งเสนอคำขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ และขอให้จัดส่งแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้นส่วนวิศวกรรมบริหาร จึงจัดประชุมเพื่อพิจารณาปรับแผน MTEF ตั้งแต่ผลผลิตที่ ๑ ถึง ๔ และแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากสำนักงาน กปร. พร้อมทั้งปรับสถานะความพร้อมด้านวิศวกรรมของโครงการ โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน


 


 

   

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์แห่งนี้
( เริ่มตั้งแต่ 23 กันยายน 2551)
Get free counter at Cgi2yoU.com