ประชาสัมพันธ์ สำนักชลประทานที่ 3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 0-5533-3001 ต่อ 200
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งต่างๆ สำนักชลประทานที่ 3
   สำนักชลประทานที่ 3 จัดการประชุมอบรบพนักงานราชการ

    

               เมิ่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 3 ได้มีการจัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสำนักชลประทานที่ 3  ซึ่งจะมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติในสังกัด สชป.3  โดยมี ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ สชป.3 นายสมฤทธิ์ จิตตนูนท์ ได้ให้เกียติมาเป็นประธานในพิธีเปิด

                โครงการฝึกอบรมฯ นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ แนวทางการบริหารงาน วิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสม เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานชลประทาน พื้นฐานด้านชลประทานของกรมชลประทาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับพนักงานราชการของ สชป.3 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน ในหน้าที่รับผิดชอบ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ ที่จะร่วมนำพาองค์กรคือกรมชลประทาน ไปสู่องค์กรที่มีความมั่นคงแข็งแรง เป็นที่พึ่งของเกษตรกร และผู้ใช้น้ำอย่างมีคุณภาพ เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป

                 

      

  

  

  

 

 

 

 

 

          
สำนักชลประทานที่ 3  204  หมู่  8  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000
ออกแบบพัฒนาโดย : ประชาสัมพันธ์ สชป.3