ประชาสัมพันธ์ สำนักชลประทานที่ 3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 0-5533-3001 ต่อ 200
 

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย ใส่ใจสุขภาพ

                                                             

                เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 เวลา 16.00 น. สำนักชลประทานที่ 3 ได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสุขอนามัยใส่ใจสุขภาพ
ภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมชลประทาน  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ บริเวณหน้า
ที่ทำการ สชป.3 โดย นายสัมฤทธิ์  จิตตนูนท์  ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ  เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสุขอนามัยใส่ใจสุขภาพ
พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในสชป.3  มาร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว  เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย สร้างบรรยากาศที่ดี และสร้างความสามัคคีให้กับองค์กร ซึ่งกิจกรรมโครงการนี้จะจัดให้มีทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยเริ่มตั่งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สำนักชลประทานที่ 3  204  หมู่  8  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000
ออกแบบพัฒนาโดย : ประชาสัมพันธ์ สชป.3