ประวัติสำนักงาน
 
โครงสร้างองค์กร
โทรศัพท์หน่วยงาน
สถานการณ์น้ำ
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
คลังความรู้
กรมชลประทาน

   
 
สรุปบทเรียนโครงการจัดรูปที่ดินเขื่อนแควน้อยฯ (Update ๒๓-๐๘-๒๕๕๕)
สชป.๓ จัดสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (Update ๒๕-๐๗-๒๕๕๕)
สชป.๓ ร่วมบันทึกเทปการแปรอักษร (Update ๐๔-๐๗-๒๕๕๕)
สขป.๓ จัดสอบพนักงานราชการ (Update ๐๓-๐๕-๒๕๕๕)
ผวศ.ชป.๓ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ปี ๒๕๕๕ (Update ๓๐-๐๓-๒๕๕๕)
สชป.๓ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (Update ๑๓-๐๓-๒๕๕๕)
ผส.ชป.๓ ประชุมคณะทำงานโครงการแก้มลิง ครั้งที่ ๖ (Update ๒๑-๐๒-๒๕๕๕)
ผส.ชป.๓ เป็นประธานประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งว่าง (Update ๒๕-๐๑-๒๕๕๕)
สชป.๓  ร่วมส่งท่าน ผส.ชป.๓ (Update ๑๒-๐๑-๒๕๕๕)
สชป.๓ เลี้ยงส่ง-ต้อนรับผส.ชป.๓ (Update ๑๒-๐๑-๒๕๕๕)
สชป.๓  จัดการเลือกตั้งสหกรณ์ปี ๒๕๕๕ (Update ๒๓-๑๒-๒๕๕๔)
ผบร.ชป.๓ ประชุมพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ (Update ๒๓-๑๒-๒๕๕๔)
นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ (Update ๒๒-๑๒-๒๕๕๔)
ประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอแผนงานของระบบระบายน้ำต่อท่าน อธช. (Update ๐๘-๑๒-๒๕๕๔)
รองเลขาฯ กปร. เป็นประธานประชุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ สชป.๓ (Update ๐๖-๑๒-๒๕๕๔)
สชป.๓ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับทางจังหวัดพิษณุโลก (Update ๐๖-๑๒-๒๕๕๔)
ผวศ.ชป.๓ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานโครงการแก้มลิง (Update ๐๖-๑๒-๒๕๕๔)
สชป.๓ จัดพิธีถวายสัตย์ฯ (Update ๐๒-๑๒-๒๕๕๔)
สชป.๓ ร่วมกิจกรรมโครงการ ๕ ธันวา รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพร ณ พระราชวังจันทน์ (Update ๐๒-๑๒-๒๕๕๔)
ผวศ.ชป.๓ประชุมเพื่อรับ-ส่งมอบงานและชี้แจงนโยบายในการปฏิบัติงาน (Update ๒๘-๑๑-๒๕๕๔)
ผวศ.ชป.3 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบางระกำโมเดล (Update ๒๒-๑๑-๒๕๕๔)
ผส.ชป.3 เป็นประธานในการประชุมโครงการแก้มลิง (Update ๒๑-๑๑-๒๕๕๔)
ชาวสชป.๓ ร่วมกั้นกระสอบทรายป้องกันแม่น้ำน่านล้นตลิ่ง (Update ๑๖-๐๙-๒๕๕๔)
คณะรัฐมนตรีฯและที่ปรึกษาลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมในเขต สชป.๓ (Update ๑๕-๐๙-๒๕๕๔)
ผอ.คป.พิษณุโลกร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เตือนภัยน้ำท่วม ฉบับที่ 4 (Update ๑๕-๐๙-๒๕๕๔)
ผส.ชป.๓ ประชุมคณะทำงานบางระกำโมเดลเพื่อนำเสนอ รมว.กษ. (Update ๑๒-๐๙-๒๕๕๔)
เจ้าหน้าที่ สชป.๓ ช่วยกันบรรจุถุงช่วยผู้ประสพภัยน้ำท่วม  (Update ๑๒-๐๙-๒๕๕๔)
ผบร.ชป.๓ ประชุมทบทวนแผนงานโครงการจัดระบบการปลูกข้าวฯ (Update ๑๒-๐๙-๒๕๕๔)
ผส.ชป.3 ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ (บางระกำโมเดล)เพื่อเสนอต่อ ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (Update ๑๒-๐๙-๒๕๕๔)
ผส.ชป.3 ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ(บางระกำโมเดล) (Update ๐๘-๐๙-๒๕๕๔)
รองผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการเขื่อนแควน้อยฯ (Update ๐๘-๐๙-๒๕๕๔)
รองเลขาธิการ กปร.ปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่สชป.๓ และ สชป.๔ (Update ๐๒-๐๙-๒๕๕๔)
สชป.๓ ศึกษาดูงานในเขต สชป.๙  (Update ๐๒-๐๙-๒๕๕๔)
กรมชลประทานร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำเปิดเวทีรับฟังความเห็นหาแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำยม-น่าน (Update ๓๑-๐๘-๒๕๕๔)
สชป.๓ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จ.พิจิตร  (Update ๓๑-๐๘-๒๕๕๔)
สชป.๓ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก (Update ๓๑-๐๘-๒๕๕๔)
นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯและคณะตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำในพื้นที่พิษณุโลกและพิจิตร (Update ๑๘-๐๘-๒๕๕๔)
เจ้าหน้าที่ สชป.๓ ช่วยกันบรรจุถุงช่วยผู้ประสพภัยน้ำท่วม  (Update ๑๗-๐๘-๒๕๕๔)
เจ้าหน้าที่ สชป.๓ เข้ารับการฝึกอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Update ๑๗-๐๘-๒๕๕๔)
ผวศ.ชป.๓ ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบผันน้ำจากแม่น้ำยมไปสู่แม่น้ำน่าน  (Update ๑๑-๐๘-๒๕๕๔)
สชป.๓ - ๔ ร่วมประชุมเตรียมงานเลี้ยงเกษียณ รธส. (Update ๑๐-๐๘-๒๕๕๔)
สชป.๓ จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ (Update ๐๙-๐๘-๒๕๕๔)
รธบ.ตรวจพื้นที่น้ำท่วมในเขต สชป.๓ และ สชป.๔ (Update ๐๔-๐๘-๒๕๕๔)
จัดสรรน้ำ ประชุมกำนดแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลอาคารชลประทาน  (Update ๐๒-๐๘-๒๕๕๔)
ผส.ชป.3 เป็นประธานการประชุมการจัดการน้ำหลากในลุ่มน้ำยม - น่าน  (Update ๐๑-๐๘-๒๕๕๔)
เจ้าหน้าที่อาเซียน ดูงานที่โครงการฯท่าบัว  (Update ๒๖-๐๗-๒๕๕๔)
สชป.๓ จัดฝึกอบรม คสช.ประจำปี ๒๕๕๕ (Update ๒๙-๐๗-๒๕๕๔)
สชป.๓ สร้างความเข้า PMQA ในหน่วยงานโครงการก่อสร้าง ๒  (Update ๒๖-๐๗-๒๕๕๔)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน  (Update ๒๕-๐๗-๒๕๕๔)
ผวศ.จก.ร่วมตรวจสอบสภาพพื้นที่เพื่อประกอบการวางแผนงานจัดรูปที่ดินในเขตพื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย (Update ๑๔-๐๗-๒๕๕๔)
ผบร.ชป.๓ เป็นประธานการแนะนำการใช้โปรแกรม Picasa และ Facebook (Update ๐๑-๐๗-๒๕๕๔)
สชป.๓ จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (Update ๐๑-๐๗-๒๕๕๔)
ประชุม KM ( update 09/11/2552 )
ประชุม PMQA ( update 21/8/2552 )
สชป.3 จัดประชุมและบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินการระบบชลประทานในจังหวัด พิษณุโลก ( update 28/5/2552 )