>บันทึกท่าน รธร. เรื่องขอข้อมูลลูกจ้างประจำเพื่อพิจารณาเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้าง
ประจำ
( update 13/3/2552 )

>บัญชีรายละเอียดอัตรากำลังลูกจ้างประจำหมวดแรงงานที่ได้
รับค่าจ้างเต็มขั้นสูง มีคุณสมบัติและลักษณะงานที่จะสามารถ
เปลี่ยนตำแหน่งได้
( update 13/3/2552 )

>บัญชีรายละเอียดอัตรากำลังลูกจ้างประจำหมวดกึ่งฝีมือที่ได้รับค่า
จ้างเต็มขั้นสูง มีคุณสมบัติและลักษณะงานที่จะสามารถเปลี่ยน
ตำแหน่งได
( update 13/3/2552 )
27 เม.ย.2553
รดน้ำดำหัว สชป.3
 

   

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์แห่งนี้
( เริ่มตั้งแต่ 23 กันยายน 2551)
Get free counter at Cgi2yoU.com