หลักสูตร
รุ่น/วันที่/สถานที่
ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง
สังกัดส่วน / ฝ่าย / โครงการ
หมายเหตุ
หลักสูตร การจัดทำระบบการจัด
เก็บข้อมูลการบริหารจัดการเก็บน้ำ
โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม
IRRIProStat
10-12 มิถุนายน 2556
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
อาคารอรุณ อินทรปาลิต
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทาน อำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
1. นายภานุวัฒน์ สีตะวัน โครงการส่งน้ำฯ เขื่อน
นเรศวร
หลักสูตร การออกแบบระบบ
ชลประทานแบบสปริงเกอร์และ
น้ำหยด
17-19 มิถุนายน 2556
ณ ห้อง L422 ชั้น 4
อาคารอรุณ อินทรปาลิต
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทาน อำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
1. นายประภัสร์ คมไพบูลย์กิจ ส่วนวิศวกรรมบริหาร
2. นายอุทัย คุณคง ส่วนเครื่องจักรกล
3. นายภานุวัฒน์ สีตะวัน โครงการส่งน้ำฯ เขื่อน
นเรศวร
หลักสูตร "ธรณีวิทยาประเทศไทยที่
เป็นปัจจุบัน"
6-7 มิถุนายน 2556
ณ ห้องประชุม 500
ตึกศูนย์วิศวกรรมการ
ชลประทาน กรมชลประทาน
สามเสน กรุงเทพฯ
1. นายประดิษฐ์ สิทธิยศ ส่วนวิศวกรรมบริหาร
2. นายธวัชชัย บรรเทา ส่วนวิศวกรรมบริหาร
หลักสูตร การคำนวณต้นทุนผลผลิต
กรมชลประทาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
6-7 มิถุนายน 2556
ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 14
อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ
กรมชลประทาน สามเสน
กรุงเทพฯ
1. นายนพดล เชาวน์วรนันท์ ส่วนวิศวกรรมบริหาร
2. นายเทพนิมิต สิงหพันธ์ โครงการฯ พิษณุโลก
3. น.ส.วาสิตา รอดเริญ ฝ่ายบริหารทั่วไป
อบรมการใช้งานในระบบการ
จัดการข้อร้องเรียน
25 มิถุนายน 2556
ณ ห้องประชุม 405
ตึกศูนย์วิศวกรรมการ
ชลประทาน กรมชลประทาน
สามเสน กรุงเทพฯ
1. นางนิสากร อินแตง ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. น.ส.นัณฐิกา วงค์ทะกัน ฝ่ายบริหารทั่วไป
หลักสูตร นายช่างกลโครงการ
1-5 กรกฎาคม 2556
ณ อาคารอรุณ อินทรปาลิต
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทาน ปากเกร็ด
นนทบุรี
1. นายวีระชัย ฟุ้งไพศาล ส่วนเครื่องจักรกล
2. นายนุกูล พูลทองคำ โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนนเรศวร
3. นายยงยุทธ อินยาโส โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแควน้อยฯ
หลักสูตร การกำหนดตำแหน่งและ
การประเมินค่างาน
15-16 กรกฎาคม 2556
ณ ห้อง L422 ชั้น 4
อาคารอรุณ อินทรปาลิต
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทาน อำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
1. นางนงลักษณ์ โพธิ์ทอง ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. นายบำรุง นิยมธรรมนิตย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
3. นายปริญญา สมศักดิ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
4. น.ส.สุภาพร สอนสะอาด ฝ่ายบริหารทั่วไป
หลักสูตร การซ่อมบำรุงรักษา
เครื่องสูบน้ำ
24-26 กรกฎาคม 2556
ณ อาคารอรุณ อินทรปาลิต
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
ปากเกร็ด นนทบุรี
1.นายอุทัย คุณคง ส่วนเครื่องจักรกล
หลักสูตร การป้องกันและบรรเทา
ภัยอันเกิดจากน้ำ
21-23 สิงหาคม 2556
ณ ห้อง L422 ชั้น 4
อาคารอรุณ อินทรปาลิต
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทาน อำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
1.นายเกรียงศักดิ์ ศรีพวงทอง โครงการฯ อุตรดิตถ์
2. นายนันทชัย ตรีรุจิราภาพงศ์ โครงการส่งน้ำฯ
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน (elementary
leve)
รุ่นที่ 2 10-14 มิถุนายน
2556
รุ่นที่ 4 8-12 กรกฎาคม
2556
รุ่นที่ 5 5-9 สิงหาคม 2556
ณ อาคารอรุณ อินทรปาลิต
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทาน อำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

1. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ โครงการส่งน้ำฯ เขื่อน
แควน้อยบำรุงแดน
1. นางนภาพร ไสยวิจีณ โครงการส่งน้ำฯ ดงเศรษฐี
1. นายภัทวี ดวงจิตร โครงการฯ พิษณุโลก

 

หลักสูตร การวางแผนและติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
23-26 เมษายน 2556
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
อาคารอรุณ อินทรปาลิต
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
1. นายตรีภพ เกื้อเม่ง โครงการฯ อุตรดิตถ์
2. น.ส.พรรณสิริ ครุฑทิน โครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล
3. นายภูวดล วิเชียรสาร โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนนเรศวร

หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการ
พลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2556
รุ่นที่ 2 30 เมษายน -
14 พฤษภาคม 2556
ณ สถาบันพัฒนาการ
ชลประทาน กรมชลประทาน
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนนายร้อยพระจุล
จอมเกล้า และศูนย์ภูมิรักษ์
ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก
1. นายสุรชัย เอื้องคำ โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนนเรศวร
หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัย
และการรักษาวินัยและจรรยา
ข้าราชการกรมชลประทาน รุ่น 4
2-3 เมษายน 2556
ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
1.นายวสันต์ วชิรธรรมโรจน์ ส่วนปฏิบัติการ
2.นายธีระ นวลปลอด ส่วนวิศวกรรมบริหาร
3.นายศุภโชค กามินี ส่วนวิศวกรรมบริหาร
4.นายอุทัย คุณคง ส่วนเครื่องจักรกล
5.นายธวัช ทองอิ่ม ส่วนเครื่องจักรกล
6.นายกิตติพงษ์ สิทธิบุศย์ โครงการฯ พิษณุโลก
7.นายเกรียงศักดิ์ ศรีพวงทอง โครงการฯ อุตรดิตถ์
8.นางวลัยพร เตชัย โครงการฯ อุตรดิตถ์
9.นางศรีสุดา จันสา โครงการฯ อุตรดิตถ์
10.นายธีรพัฒน์ สุภา โครงการฯ นครสวรรค์
11.นายอภิชาติ กุมภคาม โครงการฯ นครสวรรค์
12.นายทนุ กัลวทานนท์ โครงการฯ พิจิตร
13.นายสุรชัย เอื้องคำ โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนนเรศวร
14.นายพงศ์กฤษณ์ เอกธรรมสุทธิ์ โครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล
15.นายวิทูร เกิดอินทร์ โครงการส่งน้ำฯ ดงเศรษฐี
16.นายวชิรพงษ์ เพ็งแก้ว โครงการส่งน้ำฯ ดงเศรษฐี
17.นายวิศิษฎ์ เสริมศรี โครงการส่งน้ำฯ ดงเศรษฐี
18. นายยุทธศักดิ์ ศรีวิพัฒน์ โครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว
19.นายสุรสิทธิ์ แตงน้อย โครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว
20.นางชลปรีญา กรานพิกุล โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแควน้อยฯ
21.น.ส.วรรณชนก อริยะวงศ์ โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแควน้อยฯ
22.นายภูมิรักษ์ รัตนผล โครงการก่อสร้าง สชป.3
23.นายบุญเลิศ ศรีศุภอรรถ โครงการก่อสร้าง สชป.3
หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน (beginer Level)
รุ่นที่ 3 2-4 เมษายน 2556
ณ อาคารอรุณอินทรปาลิต กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
1. นายถาวร ตะทวี โครงการส่งน้ำฯ ดงเศรษฐี
หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
(beginer Level)
รุ่นที่ 2 19-21 มีนาคม 2556
ณ อาคารอรุณอินทรปาลิต กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
1. นายนที กามินี ส่วนวิศวกรรมบริหาร
อบรมการพัฒนาทักษะการสรุป
บทเรียน (AAR)
รุ่นที่ 1 18-19 มีนาคม 2556
ณ จังหวัดพิษณุโลก
1. นายประเวศน์ ศิริศิลป์ โครงการฯ พิจิตร
2. นายประพนธ์ คำไทย โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนนเรศวร
3. นายอดุลย์ จุมพิศ ส่วนเครื่องจักรกล
4. นายอดิศักดิ์ แก้วทอง โครงการส่งน้ำฯ ดงเศรษฐี
5. นายดิลกยศ ปานะดิษฐ์ โครงการฯ อุตรดิตถ์
หลักสูตร การประเมินสภาพเขื่อน
ด้วยวิธีทางสายตาและเครื่องมือ
วัดพฤติกรรมเขื่อน
12-15 มีนาคม 2556
ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด
อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่
1. นายนพดล เชาวน์วรนันท์ ส่วนวิศวกรรมบริหาร
2. นายอภิชาติ กุมภคาม โครงการฯ นครสวรรค์
3. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแควฯ
4. นายนันทชัย ตรีรุจิราภาพงศ์ โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแควฯ
หลักสูตร การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน
12-15 มีนาคม 2556
ณ ห้องคอมพิวเตอร์
อาคารอรุณอินทรปาลิต
กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
1. น.ส.ฐิชารัตน์ โรจนจิรารัตน์ ฝ่ายบริหารทั่วไป  
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ
แผนปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การของกรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556
11 มีนาคม 2556
ณ โรงแรมรอยัล เจมส์
กอล์ฟ สปอร์ต คลับ จ.นครปฐม
1.นายกรรณชิง ขาวสอาด สำนักชลประทานที่ 3
2.นางนงลักษณ์ โพธิ์ทอง ฝ่ายบริหารทั่วไป
หลักสูตร การเขียนและการตรวจ
แก้หนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ
และรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ
4-6 มีนาคม 2556
ณ อาคารอรุณอินทรปาลิต
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทาน ปากเกร็ด
1. นางนิสากร อินแตง ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. นายชานนท์ แก้วเขียว ส่วนวิศวกรรมบริหาร
อบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน (EPP+) ในส่วน
ของดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
26 กุมภาพันธ์ 2556
ณ หอประชุมชูชาติ กำภู
สภาบันพัฒนการชลประทาน
กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
1. นายสุรจิตร์ วังล้อม ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
2. นายธวัช ทองอิ่ม ส่วนเครื่องจักรกล
3. นางสุวิมล คำโฉม โครงการฯ นครสวรรค์
4. นางสิรินทิพย์ เจริญเผ่า โครงการฯ อุตรดิตถ์
5. น.ส.อารีรัตน์ อุ่นอยู่ โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนนเรศวร
6. นางชลปรีญา กรานพิกุล โครงการส่งน้ำฯ
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
7. นายบุญเลิศ ศรีศุภอรรถ โครงการก่อสร้าง

สำรอง

1. นายภะกิต ไม้ตะเภา โครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว
บรรยายพิเศษเรื่อง กระทรวง
ทรัพยากรน้ำกับการแก้ไขปัญหา
วิกฤตการณ์น้ำของประเทศ
22 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 08.30-13.30 น.
ณ ห้องประชุม อาคารชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
1. นายชลเทพ ทาตรี ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
2. นายวิศาล วสุนธาราพร โครงการฯ นครสวรรค์
3. นายภัทวี ดวงจิตร โครงการฯ พิษณุโลก
4. นายสมยศ แสงมณี โครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว
5. นายปรีชา สุขกล่ำ โครงการส่งน้ำฯ ดงเศรษฐี
อบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน (EPP+) ในส่วน
ของดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
20 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 09-00-12.00 น.
ณ ห้อง 405 ชั้น 4 ศูนย์วิศวกรรมการ
ชลประทาน สามเสน

1. นางนงลักษณ์ โพธิ์ทอง ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. นายบำรุง นิยมธรรมนิตย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
3. น.ส.สุภาพร สอนสะอาด ฝ่ายบริหารทั่วไป
4. นางพรวรินทร์ รัฐมารัชต์วดี ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำรอง

1. นายปริญญา สมศักดิ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล
11-15 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
อาคารอรุณ อินทรปาลิต
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทาน ปากเกร็ด
นายวชิรพงษ์ เพ็งแก้ว โครงการส่งน้ำฯดงเศรษฐี
สัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
และจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
ของกรมชลประทาน
5-6 กุมภาพันธ์ 2556
ณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทาน ปากเกร็ด
1. นายบุณยลักษณ์ ฉลองสัพพัญญู โครงการฯอุตรดิตถ์
2. นางนงลักษณ์ โพธิ์ทอง ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำรอง

1. นายบำรุง นิยมธรรมนิตย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. นายไพฑูรย์ ทิมเครือจีน โครงการฯพิษณุโลก

 

 

หลักสูตร "วิทยากรกระบวนการ
เพื่อการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน"
(การพัฒนาทักษะวิทยากรกระบวน
การมีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการน้ำ)
1-5 กรกฎาคม 2556
ณ โรงแรมเดอะริช อ.เมือง
จ.นนทบุรี
1. นายนนท์ อัมพรลักษณ์ โครงการฯ นครสวรค์
2. นายยุทธศักดิ์ ศรีวิพัฒน์ โครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว
3. นายภะกิต ไม้ตะเภา โครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว
4. นายสุรชัย เอื้องคำ โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนนเรศวร
 
หลักสูตร การพัฒนาทักษะวิทยากร
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
แหล่งน้ำ

รุ่นที่ 34 29 กรกฎาคม -
2 สิงหาคม 2556
ณ โรงแรมเดอะริช
ถนนนครอินทร์ จ.นนทบุรี

1. นายชีวนันท์ สุขจินดา โครงการฯ นครสรรค์
2. นายเกรียงศักดิ์ ศรีพวงทอง โครงการฯ อุตรดิตถ์
3. นายณัฐภูมิ อนันตภูมิ โครงการฯ พิจิตร
 
หลักสูตร ความปลอดภัยระบบ เครือข่ายและระบบบริการฝากไฟล์ ผ่านเครือข่ายกรมชลประทาน
รุ่นที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2556
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 405
อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน
กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
1. นายเอกลักษณ์ นิ่มอ่อน สำนักชลประทานที่ 3
2. นายกฤษณะ บุตรบูรณ์ สำนักชลประทานที่ 3
3. นายคะนองศักดิ์ บุญญาชัย สำนักชลประทานที่ 3
4. นายปริญญา สมศักดิ์ สำนักชลประทานที่ 3
5. นายโฆษิต พึ่งเมือง สำนักชลประทานที่ 3
6. นางสาวอรอนงค์ พลกำจัด สำนักชลประทานที่ 3
7. นายฉัตรชัย ทองปอนด์ สำนักชลประทานที่ 3
8. นายสมควร บุญจันทร์ สำนักชลประทานที่ 3
 
หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำและ บำรุงรักษา รุ่นที่ 2
18-23 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้อง L 422 อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน(ปากเกร็ด)

1. นายสุนทร มาคง โครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล 2. นายวินัย แพ่งนคร โครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล
2. นายวินัย แพ่งนคร โครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล
3. นายคัมภีร์ โฉมสำเภา โครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล

 
หลักสูตร English for Preparing Leadership
รุ่นที่ 2 3-7 กุมภาพันธ์ 2557
ณ อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
1. นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ โครงการฯ พิษณุโลก  
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำราคากลาง บริหารสัญญา และควบคุมงานด้านเครื่องกล
10-12 กุมภาพันธ์ 2557
ณ อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
1. นายอุทัย คุณคง ส่วนเครื่องจักรกล
2. นายธวัช ทองอิ่ม โครงการส่งน้ำฯ ยมน่าน
3. นายนุกูล พูลทองคำ โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแควน้อยฯ
 
เรื่อง การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ และการรายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และ Web online
11-13 กุมภาพันธ์ 2557
ณ กรมชลประทาน สามเสน

1. นางราตรี น้อยเจริญ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. นางพาฝัน ใจแสน ฝ่ายบริหารทั่วไป
3. นางมัณฑนา คณาวิมล ฝ่ายบริหารทั่วไป
4. น.ส.อุมาภรณ์ ใจดี ฝ่ายบริหารทั่วไป
5. นายกัมพล บุญวิไล โครงการฯ พิษณุโลก
6. นางเสริมศรี แดงแสง โครงการฯ พิษณุโลก
7. นางวิมล ชื่นชูกลิ่น โครงการฯ พิษณุโลก
8. นางศศิธร จันทร์แก้ว โครงการฯ พิษณุโลก 9. นายสุรพล รัตนวิมลชัย โครงการฯ อุตรดิตถ์
10.นางกนกรัตน์ วงศ์จักร โครงการฯ อุตรดิตถ์
11. น.ส.ณัฐชนพรรณ นวลกำแหง โครงการฯ อุตรดิตถ์
12. นายสมพงศ์ อกิญจนานนท์ โครงการฯ อุตรดิตถ์
13. นางสุวิมล คำโฉม โครงการฯ นครสวรรค์ 14. นายธีรพัฒน์ สุภา โครงการฯ นครสวรรค์
15. น.ส.กชพรรณ สุขประเสริฐ โครงการฯ นครสวรรค์
16. นางน้ำผึ้ง เชื้อทอง โครงการฯ พิจิตร
17. นายบุญเพ็ง โทมถา โครงการฯ พิจิตร
18. นางอารีย์ โทมถา โครงการฯ พิจิตร
19. นายภูวดล วิเชียรสาร โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนนเรศวร
20. นางมารยาท แย้มพยุง โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนนเรศวร
21. น.ส.สุริษา สนมฉ่ำ โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนนเรศวร
22. นายพงศ์กฤษณ์ เอกธรรมสุทธิ์ โครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล
23. นางณัฐณิชาช์ กุระเดชภพ โครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล
24. นางสิริกาญจน์ เจริญศรี โครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล
25.นางพัทธนันท์ คำฟูบุตร โครงการส่งน้ำฯ ดงเศรษฐี
26. น.ส.ธัณย์จิรา จิราพงษ์พุฒิการ โครงการส่งน้ำฯ ดงเศรษฐี
27. นายสุรสิทธิ์ แตงน้อย โครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว
28. น.ส.อุษา พูลสวัสดิ์ โครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว
29. นางจรูญรัตน์ ศศิสมิต โครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว
30. นายวิชากร จองพิพัฒนพงษ์ โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแควน้อยฯ
31. นางชลปรีญา กรานพิกุล โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแควน้อยฯ
32. น.ส.วรรณชนก อริยะวงศ์ โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแควน้อยฯ
33. น.ส.นุจรี มีมุข โครงการส่งน้ำฯ ยมน่าน
34. นางนงลักษณ์ คุณคง โครงการส่งน้ำฯ ยมน่าน
35. น.ส.อรอนงค์ พลกำจัด โครงการก่อสร้าง สชป.3
36. นางเนมาดี สุขประกอบ โครงการก่อสร้าง สชป.3
37. น.ส.ชลธิชา ไพรวรรณ์ โครงการก่อสร้าง สชป.3
38. นายสมหวัง เจริญสุข โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 3
39. นายประครอง สายสิทธิ์ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 3
40. นายสมชาย บ่อยกระโทก โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 3

 
หลักสูตร "ภารกิจการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ของกรมชลประทาน ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
26-28 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้อง L 422 ชั้น 4 อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี
1. นายวิชิต จำปาทอง โครงการฯ นครสวรรค์
2. นายสมศักดิ์ นรพงษ์ โครงการฯ พิจิตร
3. นายวีระศักดิ์ ยะสะกะ โครงการฯ พิษณุโลก
 
เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องต่อภาวะวิกฤต
26-28 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
1. นายกรรณชิง ขาวสอาด สำนักชลประทานที่ 3
2. นายชำนาญ ชูเที่ยง โครงการส่งน้ำฯ ยมน่าน
3. นายนัทธี นุ่มมาก โครงการฯ พิษณุโลก
 
หลักสูตร การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Management)
17-21 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการ ชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
1. นายบำรุง นิยมธรรมนิตย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. นายปริญญา สมศักดิ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
หลักสูตร การจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น
รุ่นที่ 1 18-20 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
1. นายนันทชัย ตรีรุจิราภาพงศ์ โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแควน้อยฯ
2. นายภูวดล วิเชียรสาร โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแควน้อยฯ
3. นายชีวนันท์ สุขจินดา โครงการฯ นครสวรรค์
 
หลักสูตร มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำ
ระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
รุ่นที่ 2 18-23 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้อง L 422 อาคารอรุณอินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
1. นายสุนทร มาคง โครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล
2. นายวินัย แพ่งนคร โครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล
3. นายคัมภีร์ โฉมสำเภา โครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล
 
หลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รุ่นที่ 9 วันที่ 6 มีนาคม - 24 เมษายน 2557
ปฐมนิเทศ ณ บึงฉวาก รีสอร์ท จ.สุพรรณบุรีรุ่นที่ 10 วันที่ 15 พฤษภาคม -26 มิถุนายน 2557 ปฐมนิเทศ ณ บึงฉวากรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี
1. นายชลเทพ ทาตรี ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
2. นายอรุณ ตรีสิทธิเดช โครงการฯ นครสวรรค์

1. นายทวีป เกิดทอง ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
2. นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล โครงการฯ นครสวรรค์
 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
21 กุมภาพันธ์ 2557
ณ หอประชุมชูชาติกำภ สถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทานปากเกร็ด ู
1. นายเกษม ไกรสีกาจ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา  
หลักสูตร "ภารกิจการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ของกรมชลประทานที่ถ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"่
26-28 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้อง L 422 อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทานอ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
1. นายวิชิต จำปาทอง โครงการฯ นครสวรรค์
2. นายสมศักดิ์ นรพงษ์ โครงการฯ พิจิตร
3. นายวีระศักดิ์ ยะสะกะ โครงการฯ พิษณุโลก
 
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2557
18-22 พฤษภาคม 2557
ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่นอำเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
1. นางสุรภี แสงทอง ฝ่ายบริหารทั่วไป  
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอ
องค์ความรู้ด้วยการเสริมความสามารถในการผลิต
และสร้างสรรค์สื่อการนำเสนอ
8-11 เมษายน 2557
ณ ห้อง L 314 อาคารอรุณ อินทรปาลิต
สถาบันพัฒนาการชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
1. นายปริญญา สมศักดิ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป  
หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน
และการแปรผล
รุ่นที่ 1 18-21 มีนาคม 2557
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำ
บำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล
จังหวัดนครนายก
1. นายนพดล เชาวน์วรนันท์ ส่วนวิศวกรรมบริหาร  
หลักสูตร วิธีคิดกระบวนระบบ (System Thinking)
รุ่นที่ 2 26-28 มีนาคม 2557
ณ The Royal Gems Golf
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
รุ่นที่ 3 30 เมษายน -
2 พฤษภาคม 2557
ณ The Royal Gems Golf
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
1. นายสุรพล อจละนันท์ ผอ.คป.นครสวรรค์
2. นายประเวศน์ ศิริศิลป์ ผอ.คบ.ท่าบัว


1. นายสุรินทร์ ทรัพย์สุกล โครงการฯ นครสวรรค์
2. นายพงศ์กฤษณ์ เอกธรรมสุทธิ์ โครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล
3. นายอภิวัฒน์ คำยอด โครงการก่อสร้าง สชป.3
 
ฝึกอบรม การพิจารณาโครงการเบื้องต้น
รุ่นที่ 1 24-26 มีนาคม 2557
ณ ห้องประชุม อาคาร
NEWMASIP สถาบันพัฒนา
การชลประทาน (ปากเกร็ด)
จังหวัดนนทบุรี
1. นายโกสินทร์ ผลาชีวะ ส่วนวิศวกรรมบริหาร  
หลักสูตร "การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รุ่นที่ 1 26-28 มีนาคม 2557
ณ โรงแรมเดอะริช สะพาน พระราม 5
อ.เมือง จ.นนทบุรี
1. นายยุทธศักดิ์ ศรีวิพัฒน์ โครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว  

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้าง
และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกัน
มีให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย

28 มีนาคม 2557
ณ หอประชุมชูชาติ กำภู
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

1.ว่าที่ร้อยตรี สมชัย แตงไทย
2.นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ
3.นายบุณยลักษณ์ ฉลองสัพพัญญู
4.นายสุรพล อจละนันท์
5.นายสมยศ แสงมณี
6.นายประพนธ์ คำไทย
7.นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์
8.นายโฆษิต พึ่งเมือง
9.นายประเวศน์ ศิริศิลป์
10.นายชำนาญ ชูเที่ยง
11.นายธนู โพธิ์เอี้ยง