ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์ อัพเดทวันที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1
นางนงลักษณ์ โพธิ์ทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
06-12-2555
2
นายบำรุง นิยมธรรมนิตย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
06-12-2555
3
นางวิมล วรนารถ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
4
นางสาวสุภาพร สอนสะอาด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
06-12-2555
5
นางนิสากร อินแตง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
07-12-2555
6
นางสาวนุจรี มีมุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
11-12-2555
7
นายสายัณห์ เรือนน้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
06-12-2555
8
นางพาฝัน ใจแสน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
11-12-2555
9
นางสุรภี แสงทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
11-12-2555
10
นางพิมพร พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
11-12-2555
11
นางมัณฑนา คณาวิมล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
07-12-2555
12
นางราตรี น้อยเจริญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
11-12-2555
13
นางดวงใจ ศรีศุภอรรถ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
11-12-2555
14
นางสาวอุมาภรณ์ ใจดี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
15
นายพันธุ์เทพ แสงแก้ว
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
  07-12-2555
16
นายนุกูล พูลทองคำ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
06-12-2555
17
นายชัยวุฒิ รชตะพิพัฒน
นิติกรชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
  07-12-2555
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
1
นายสมชาย วงศ์ศิริ
วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
2
นายชัยวัฒน์ บุญเพชร
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 
13-12-2555
3
นายธีรพงษ์ บุญศัพย์
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 
07-12-2555
4
นายวัชร จิตใจงาม
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 
12-12-2555
5
นายวชิรพันธุ์ ภุมรา
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 
07-12-2555
6
นายธีระ นวลปลอด
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 
12-12-2555
7
นายนพดล เชาวน์วรนันท์
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 
12-12-2555
8
นายนที กามินี
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 
11-12-2555
9
นายประภัสร์ คมไพบูลย์กิจ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 
12-12-2555
10
นางสาวสุวิภาดา โรจนโพธิ์
นักธรณีวิทยาชำนาญการ
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 
12-12-2555
11
นายประดิษฐ์ สิทธิยศ
นักธรณีวิทยาชำนาญการ
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 
12-12-2555
12
นายธวัชชัย บรรเทา
นักธรณีวิทยาชำนาญการ
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 
12-12-2555
13
นายชานนท์ แก้วเขียว
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 
11-12-2555
14
นายฉัตรชัย ทองปอนด์
วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 
12-12-2555
15
นายประกาย แน่นอุดร
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 
07-12-2555
16
นายยุทธศักดิ์ ศรีวิพัฒน์
นายช่างชลประทานชำนาญงาน
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 
12-12-2555
17
นายสุรสิทธิ์ แตงน้อย
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 
12-12-2555
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
1
นายกรรณชิง ขาวสอาด
วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
 
07-12-2555
2
นายโสภิญญา เกิดสกุล
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
 
11-12-2555
3
นายพิรัตน์ เกตุพันธ์
นายช่างชลประทานชำนาญงาน
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
 
11-12-2555
4
นายชลเทพ ทาตรี
วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
 
11-12-2555
5
นายวิศิษฏ์ เสริฐศรี
นายช่างชลประทานชำนาญงาน
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
 
11-12-2555
6
นางสาวนฤมล เลาหวฤทธิ์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
 
11-12-2555
7
นายทวีป เกิดทอง
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
 
11-12-2555
8
นายนวพงศ์ โกมลกิติสกุล
นายช่างชลประทานชำนาญงาน
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
9
นายสุรจิตร์ วังล้อม
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
 
11-12-2555
10
นายเกษม ไกรสีกาจ
นายช่างชลประทานชำนาญงาน
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
11
นายผัน ศรีมา
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
 
11-12-2555
12
นายสุรชาติ วรฤทธานนต์
เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
13
นางสาวสุทธิรักษ์ แจ้งปุย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
 
11-12-2555
14
นายวีระ ศรีสะอาด
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
 
11-12-2555