สำนักชลประทานที่ 3 จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

(Update ๐๔-๑๒-๒๕๕๕)


 
ผส.ชป.๓ ประชุมจัดกรอบอัตรากำลัง
ข้าราชการโครงการส่งน้ำฯย่มน่าน

(Update ๒๑-๑๑-๒๕๕๕)

ข่าวที่เคยนำเสนอ >>
 

 
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพและการประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม
(update 09/06/2553)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์
   (update 08/06/2553)
ปรับปรุงเครื่องแบบข้าราชการ    (update 01/06/2553)
รายงานการประชุมประจำเดือน วันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย 2553    (update 21/05/2553)
รายงานตัวชี้วัด    (update 14/05/2553)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
   (update 14/05/2553)
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกครุภัณฑ์เพื่อการซ่อมใหญ่เป็นสินทรัพย์ถาวรรายตัวใน
ระบบ GFMIS
   (update 12/05/2553)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในวันที่ 1 เม.ย.53    (update 10/05/2553)
                 >> กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
                 >> กลุ่มงานสนับสนุน
                 >> บัญชีกลุ่มค่าจ้าง
                 >> แยกหมวดตำแหน่ง
                 >> สายงานช่าง 1
                 >> สายงานช่าง 2
                 >> หนังสือสำนักงาน กพ.
จุลสารสารสนเทศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2     (update 26/04/2553)

                              
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งพนักงานขับรถยนต
(update 21/04/2553)
รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักชลประทานที่ 3 (update 12/04/2553)
แผนบริหารความเสี่ยงกรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (update 08/04/2553)
รายชื่อเปลี่ยนตำแหน่ง (update 26/03/2553)
หนังสือเวียนทั้งหมด
 

   
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
ประจำปี 2553
พิธีเปิดสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
บ้านหาดแตงโม
- บ้านไผ่ร้อยกอ (2)
พิธีเปิดสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหมอแกง
2
คสช.ทำเวทีการมีส่วนร่วม ณ วัดเสนาสน์
พิธีตั้งศาลท้าวมหาพรหมประทานพร ประชุมประจำเดือนสัญจร ณ เขื่อนนเรศวร
 
ประชุม คสช. ณ เขื่อนนเรศวร  
รูปภาพทั้งหมด

   
ประชุมประจำเดือนสัญจร
ณเขื่อนนเรศวร


>>  
>>
>>
>>
>>
>> อธิบดีกรมชลประทานให้สัมภาษณ์
สื่อเรื่องวิกฤตน้ำในประเทศไทย
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
 
12 เรื่อง
 
7 เรื่อง
 

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - จนถึงปัจจุบัน)


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์แห่งนี้
( เริ่มตั้งแต่ 23 กันยายน 2551)
Get free counter at Cgi2yoU.com