สรุปแบบสำรวจความรู้ความเข้าใจการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 3 ประจำปี 2557


ผู้ประเมิณ ส่วนโครงการ คะแนน
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนวิศวกรรมบริหาร 4/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 3/10
0/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนปฏิบัติการ 4/10
0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนวิศวกรรมบริหาร 3/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนวิศวกรรมบริหาร 5/10
0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนปฏิบัติการ 2/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนปฏิบัติการ 2/10
0/10
พนักงานราชการ ส่วนปฏิบัติการ 2/10
ลูกจ้างประจำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 4/10
ลูกจ้างประจำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 4/10
พนักงานราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 3/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 3/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนวิศวกรรมบริหาร 2/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนปฏิบัติการ 6/10
ลูกจ้างประจำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 5/10
ลูกจ้างประจำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 2/10
ลูกจ้างประจำ ฝ่ายบริหารทั่วไป 4/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนวิศวกรรมบริหาร 3/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 3/10
0/10
พนักงานราชการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร 5/10
พนักงานราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 3/10
0/10
0/10
0/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนปฏิบัติการ 6/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนวิศวกรรมบริหาร 3/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 2/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 2/10
พนักงานราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 1/10
0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนปฏิบัติการ 1/10
ลูกจ้างประจำ ฝ่ายบริหารทั่วไป 4/10
ลูกจ้างประจำ ฝ่ายบริหารทั่วไป 5/10
0/10
0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานนครสวรรค์ 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานพิจิตร 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานพิษณุโลก 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหารทั่วไป 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนเครื่องจักรกล 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนปฏิบัติการ 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนวิศวกรรมบริหาร 1/10
0/10
0/10
ลูกจ้างประจำ ฝ่ายบริหารทั่วไป 5/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนปฏิบัติการ 2/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนปฏิบัติการ 2/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน สำนักชลประทานที่ 3 6/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนวิศวกรรมบริหาร 1/10
0/10
0/10
ลูกจ้างประจำ ฝ่ายบริหารทั่วไป 4/10
0/10
0/10
0/10
0/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 7/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 7/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 4/10
0/10
พนักงานราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 5/10
พนักงานราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนปฏิบัติการ 5/10
3/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา 88952634' 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา 88952634'||' 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา 88952634' 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา 88952634'+' 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา 88952634s3 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา 88952634-0 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา 88952634 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา 88952634'`"( 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา' 88952634 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา'||' 88952634 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา' 88952634 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา'+' 88952634 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชาs3 88952634 0/10
0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา-0 88952634 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา 88952634 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา'`"( 88952634 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา 88952634 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา 88952634' 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา 88952634'||' 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา 88952634' 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา 88952634'+' 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา 88952634s3 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา 88952634-0 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา 88952634 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา 88952634'`"( 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา' 88952634 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา'||' 88952634 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา' 88952634 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา'+' 88952634 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชาs3 88952634 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา-0 88952634 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา 88952634 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา'`"( 88952634 0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา 88952634 0/10
0/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 5/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 6/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 6/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 7/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 6/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 1/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนวิศวกรรมบริหาร 2/10
ลูกจ้างประจำ โครงการก่อสร้าง สชป.3 6/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 1/10
พนักงานราชการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร 5/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนเครื่องจักรกล 4/10
พนักงานราชการ ส่วนเครื่องจักรกล 5/10
ลูกจ้างประจำ ฝ่ายบริหารทั่วไป 6/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 7/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนวิศวกรรมบริหาร 4/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนวิศวกรรมบริหาร 5/10
0/10
0/10
0/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนวิศวกรรมบริหาร 6/10
0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานนครสวรรค์ 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานพิจิตร 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานพิษณุโลก 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหารทั่วไป 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนเครื่องจักรกล 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนปฏิบัติการ 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนวิศวกรรมบริหาร 1/10
0/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน 4/10
2/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนเครื่องจักรกล 7/10
ลูกจ้างประจำ ฝ่ายบริหารทั่วไป 4/10
ลูกจ้างประจำ ฝ่ายบริหารทั่วไป 4/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนปฏิบัติการ 3/10
2/10
1/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนปฏิบัติการ 5/10
2/10
2/10
2/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนปฏิบัติการ 5/10
พนักงานราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 3/10
ลูกจ้างประจำ ฝ่ายบริหารทั่วไป 4/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนวิศวกรรมบริหาร 5/10
พนักงานราชการ โครงการชลประทานนครสวรรค์ 4/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนเครื่องจักรกล 2/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนปฏิบัติการ 6/10
ลูกจ้างประจำ สำนักชลประทานที่ 3 7/10
พนักงานราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 2/10
พนักงานราชการ ส่วนเครื่องจักรกล 4/10
พนักงานราชการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร 4/10
พนักงานราชการ โครงการก่อสร้าง สชป.3 4/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหารทั่วไป 5/10
พนักงานราชการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร 4/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนปฏิบัติการ 6/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานพิษณุโลก 2/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานพิษณุโลก 2/10
ลูกจ้างประจำ โครงการชลประทานพิษณุโลก 2/10
ลูกจ้างประจำ 3/10
ลูกจ้างประจำ 3/10
3/10
3/10
3/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนปฏิบัติการ 1/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนวิศวกรรมบริหาร 5/10
ลูกจ้างประจำ ฝ่ายบริหารทั่วไป 5/10
ลูกจ้างประจำ ฝ่ายบริหารทั่วไป 6/10
พนักงานราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 4/10
พนักงานราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 4/10
พนักงานราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 3/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 6/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 6/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 6/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน สำนักชลประทานที่ 3 2/10
ลูกจ้างประจำ ฝ่ายบริหารทั่วไป 1/10
ลูกจ้างประจำ ฝ่ายบริหารทั่วไป 1/10
0/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนวิศวกรรมบริหาร 1/10
2/10
ลูกจ้างประจำ ฝ่ายบริหารทั่วไป 4/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนปฏิบัติการ 4/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนปฏิบัติการ 3/10
ลูกจ้างประจำ ฝ่ายบริหารทั่วไป 4/10
0/10
0/10
พนักงานราชการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร 4/10
พนักงานราชการ 5/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนเครื่องจักรกล 2/10
พนักงานราชการ ส่วนปฏิบัติการ 5/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหารทั่วไป 3/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนวิศวกรรมบริหาร 1/10
พนักงานราชการ โครงการก่อสร้าง สชป.3 3/10
1/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนวิศวกรรมบริหาร 2/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนปฏิบัติการ 3/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนปฏิบัติการ 4/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานนครสวรรค์ 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานพิจิตร 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานพิษณุโลก 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหารทั่วไป 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนเครื่องจักรกล 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนปฏิบัติการ 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนวิศวกรรมบริหาร 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานนครสวรรค์ 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานพิจิตร 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานพิษณุโลก 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหารทั่วไป 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนเครื่องจักรกล 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนปฏิบัติการ 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนวิศวกรรมบริหาร 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 2/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานพิษณุโลก 2/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานพิจิตร 2/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 2/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหารทั่วไป 2/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนเครื่องจักรกล 2/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนปฏิบัติการ 2/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 2/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนวิศวกรรมบริหาร 2/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานนครสวรรค์ 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานพิจิตร 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานพิษณุโลก 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหารทั่วไป 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนเครื่องจักรกล 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนปฏิบัติการ 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนวิศวกรรมบริหาร 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานพิจิตร 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานนครสวรรค์ 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานพิษณุโลก 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหารทั่วไป 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนปฏิบัติการ 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนเครื่องจักรกล 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 1/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนวิศวกรรมบริหาร 1/10
0/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 6/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนปฏิบัติการ 4/10
ลูกจ้างประจำ สำนักชลประทานที่ 3 3/10
0/10
0/10
1/10
1/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนวิศวกรรมบริหาร 3/10
1/10
ลูกจ้างประจำ สำนักชลประทานที่ 3 4/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนวิศวกรรมบริหาร 2/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนวิศวกรรมบริหาร 2/10
ลูกจ้างประจำ สำนักชลประทานที่ 3 3/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 4/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 4/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 5/10
พนักงานราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 4/10
พนักงานราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 4/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี 5/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 6/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 5/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 6/10
ลูกจ้างประจำ โครงการชลประทานพิจิตร 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานพิจิตร 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 4/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนวิศวกรรมบริหาร 4/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 2/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนวิศวกรรมบริหาร 3/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา ส่วนวิศวกรรมบริหาร 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 9/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน สำนักชลประทานที่ 3 9/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานพิษณุโลก 2/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนวิศวกรรมบริหาร 6/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน 4/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน สำนักชลประทานที่ 3 5/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 4/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 4/10
ลูกจ้างประจำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 5/10
ลูกจ้างประจำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 5/10
ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 6/10
ลูกจ้างประจำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 3/10
ลูกจ้างประจำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 5/10
ลูกจ้างประจำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 4/10
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 4/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานพิจิตร 4/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานนครสวรรค์ 4/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานนครสวรรค์ 4/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานพิจิตร 3/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 6/10
ลูกจ้างประจำ โครงการชลประทานพิจิตร 3/10
ลูกจ้างประจำ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 3/10
พนักงานราชการ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 3/10
ลูกจ้างประจำ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 4/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 3/10
พนักงานราชการ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 6/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้าง สชป.3 6/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 2/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 2/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนวิศวกรรมบริหาร 2/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนวิศวกรรมบริหาร 4/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนเครื่องจักรกล 3/10
พนักงานราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 4/10
พนักงานราชการ สำนักชลประทานที่ 3 4/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 3/10
พนักงานราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 4/10
พนักงานราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 6/10
0/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 3/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 4/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 6/10
ลูกจ้างประจำ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 4/10
พนักงานราชการ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 4/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 4/10
ลูกจ้างประจำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 4/10
พนักงานราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 2/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้าง สชป.3 7/10
พนักงานราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 4/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 6/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 4/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนปฏิบัติการ 3/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 7/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนปฏิบัติการ 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนปฏิบัติการ 5/10
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 5/10