แนวทางการให้คะแนน

คะแนน กระบวนการ (หมวด 1-6)
1 ไม่มีกระบวนการหรือไม่มีหลักฐาน (ว่ามีการปฏิบัติจริง)
2 มีกระบวนการอยู่น้อยมากหรือหลักฐานไม่ชัดเจน
3 มีกระบวนการที่ดีในหลายเรื่องและมีหลักฐานประกอบบ้าง
4 กระบวนการส่วนใหญ่ดีมากและมีหลักฐานประกอบชัดเจน
5 กระบวนการส่วนใหญ่โดดเด่นและมีหลักฐาน (ทั้งการปฏิบัติและที่เป็นเอกสาร) ที่ชัดเจนมาก รวมทั้ง มีข้อมูลเปรียบเทียบจากภายนอก


คะแนน ผลลัพธ์ (หมวด 7)
1 ไม่มีแนวโน้ม
2 เริ่มมีแนวโน้มแต่ไม่มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
3 มีแนวโน้มที่ดีในบางเรื่อง เริ่มมีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
4 แนวโน้มส่วนใหญ่ดี และเทียบเท่าหรือบางเรื่องดีกว่าข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
5 แนวโน้ม (3-5 ปี) ส่วนใหญ่ดีมาก และดีกว่าข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ


เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง (KMA 2013)


หมวด 1 การนำองค์กร
ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
1.1 CKO สำนัก/กอง สื่อสาร ถ่ายทอดทิศทางของหน่วยงาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกรม ต่อบุคลากรเพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร
1.1.1 ช่องทางการสื่อสาร
1.1.2 ความถี่ของการสื่อสาร
1.1.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล

1) CKO สชป.3 ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองของ สชป.3

2) สาร CKO โดย ผส.ชป.3 เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์และทิศทางด้านการจัดการความรู้

3) CKO สชป.3 สื่อสารผ่านวิดีทัศน์เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงาน ทิศทางของหน่วยงาน ค่านิยมขององค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของบุคลากร

4) จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีประธานการจัดการความรู้ สชป.3 และผู้บริหารจัดการความรู้ สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ ในการจัดกิจกรรม KM Day 2014 สชป.3

5) จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกรม ในห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3

6) CKO สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงเทคนิคการบริหารโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ให้สำเร็จ ในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2557 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

7) CKO สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงเทคนิคการบริหารโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ให้สำเร็จ ในเวทีความรู้ในวัน KM Day 2014 ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงแรม ริชมอนด์ นนทบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

8)สรุปบทเรียนทีม km แนวทาง RoadMap สชป.3

1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน

1.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2557

1.1.2 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2557

1.1.3 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2557

1.1.4 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2557

1.1.5 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2557

1.1.6 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557

1.1.7 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2557

1.1.8 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2557

1.2รายงานการประชุมประจำเดือน

1.2.1 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2557

1.2.2 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2557

1.2.3 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2557

1.2.4 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2557

1.2.5 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2557

1.2.6 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557

1.2.7 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2557

1.2.8 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2557

1.3ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือน

1.3.1 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2557

1.3.2 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2557

1.3.3 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2557

1.3.4 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2557

1.3.5 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2557

1.3.6 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557

1.3.7 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2557

1.3.8 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2557

2.1 สาร CKO โดย ผส.ชป.3

2.2 รูปภาพสาร CKO ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3

3) วิดีทัศน์ ผส.ชป.3

4.1 บันทึกแจ้งส่วน/โครงการ เรื่องกำหนดการและกิจกรรม KM Day สชป.3

4.2ข่าวการจัดกิจกรรม KM Day สชป.3 2014

5) เอกสารประกอบการปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3

6) ข่าวกิจกรรม การเล่าเรื่อง(Story telling)โดย CKO สชป.3 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

7) ข่าวกิจกรรม การเล่าเรื่อง(Story telling)โดย CKO สชป.3 ในวัน KM Day 2014 ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงแรม ริชมอนด์ นนทบุรี

8) สรุปบทเรียนทีม km แนวทาง RoadMap สชป.3

1.2 CKO สำนัก/กอง สื่อสาร ถ่ายทอด วิสัยทัศน์การจัดการความรู้และ วัฒนธรรมการเรียนรู้ของกรมชลประทานสู่บุคลากรของสำนัก/กองเพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร
1.2.1 ช่องทางการสื่อสาร
1.2.2 ความถี่ของการสื่อสาร
1.2.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล

1) CKO สชป.3 ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองของ สชป.3

2) สาร CKO โดย ผส.ชป.3 เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์และทิศทางด้านการจัดการความรู้

3) CKO สชป.3 สื่อสารผ่านวิดีทัศน์เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงาน ทิศทางของหน่วยงาน ค่านิยมขององค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของบุคลากร

4) จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีประธานการจัดการความรู้ สชป.3 และผู้บริหารจัดการความรู้ สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ ในการจัดกิจกรรม KM Day 2014 สชป.3

5) จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกรม ในห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3

6) CKO สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงเทคนิคการบริหารโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ให้สำเร็จ ในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2557 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

7) CKO สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงเทคนิคการบริหารโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ให้สำเร็จ ในเวทีความรู้ในวัน KM Day 2014 ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงแรม ริชมอนด์ นนทบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

8) CKO สชป.3 อนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 14(KM Site Visit สชป.14)

9) CKO สชป.3 เป็นประธานในการจัดกิจกรรม KM Sharing "KM BUDDY IN ACTION" ในวันที่ 8 กันยายน 2557 เป็นการร่วมมือระหว่าง สชป.3 และสชป.4 เพื่อเป็นเวทีสำหรับนำเสนอองค์ความรู้ และการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง คู่ BUDDY

10) CKO สชป.3 อนุมัติจัดทำโครงการเสียงตามสายสำนักชลประทานที่ 3

11) สรุปบทเรียนทีม km แนวทาง RoadMap สชป.3

1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน

1.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2557

1.1.2 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2557

1.1.3 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2557

1.1.4 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2557

1.1.5 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2557

1.1.6 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557

1.1.7 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2557

1.1.8 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2557

1.2รายงานการประชุมประจำเดือน

1.2.1 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2557

1.2.2 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2557

1.2.3 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2557

1.2.4 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2557

1.2.5 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2557

1.2.6 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557

1.2.7 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2557

1.2.8 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2557

1.3ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือน

1.3.1 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2557

1.3.2 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2557

1.3.3 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2557

1.3.4 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2557

1.3.5 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2557

1.3.6 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557

1.3.7 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2557

1.3.8 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2557

2.1 สาร CKO โดย ผส.ชป.3

2.2 รูปภาพสาร CKO ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3

3) วิดีทัศน์ ผส.ชป.3

4.1 บันทึกแจ้งส่วน/โครงการ เรื่องกำหนดการและกิจกรรม KM Day สชป.3

4.2ข่าวการจัดกิจกรรม KM Day สชป.3 2014

5) เอกสารประกอบการปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3

6) ข่าวกิจกรรม การเล่าเรื่อง(Story telling)โดย CKO สชป.3 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

7) ข่าวกิจกรรม การเล่าเรื่อง(Story telling)โดย CKO สชป.3 ในวัน KM Day 2014 ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงแรม ริชมอนด์ นนทบุรี

8.1) เอกสารแนบกิจกรรม(KM Site Visit สชป.14)

8.2) ข่าวกิจกรรม(KM Site Visit สชป.14)

9.1) บันทึกกำหนดวัน KM Sharing "KM BUDDY IN ACTION"

9.2) ข่าวกิจกรรม(KM Buddy ระหว่าง สชป.3 กับ สชป.4)

10) บันทึกอนุมัติจัดทำโครงการเสียงตามสายสำนักชลประทานที่ 3

11) สรุปบทเรียนทีม km แนวทาง RoadMap สชป.3

1.3 CKO สำนัก/กองสื่อสารแนวทางด้านการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไร
1.3.1 ช่องทางการสื่อสาร
1.3.2 ความถี่ของการสื่อสาร
1.3.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล

1) CKO สชป.3 ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองของ สชป.3

2) สาร CKO โดย ผส.ชป.3 เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์และทิศทางด้านการจัดการความรู้

3) CKO สชป.3 สื่อสารผ่านวิดีทัศน์เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงาน ทิศทางของหน่วยงาน ค่านิยมขององค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของบุคลากร

4) จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีประธานการจัดการความรู้ สชป.3 และผู้บริหารจัดการความรู้ สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ ในการจัดกิจกรรม KM Day 2014 สชป.3

5) จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกรม ในห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3

6) CKO สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงเทคนิคการบริหารโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ให้สำเร็จ ในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2557 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

7) CKO สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงเทคนิคการบริหารโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ให้สำเร็จ ในเวทีความรู้ในวัน KM Day 2014 ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงแรม ริชมอนด์ นนทบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

8) CKO สชป.3 อนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 14(KM Site Visit สชป.14)

9) CKO สชป.3 เป็นประธานในการจัดกิจกรรม KM Sharing "KM BUDDY IN ACTION" ในวันที่ 8 กันยายน 2557 เป็นการร่วมมือระหว่าง สชป.3 และสชป.4 เพื่อเป็นเวทีสำหรับนำเสนอองค์ความรู้ และการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง คู่ BUDDY

10) CKO สชป.3 อนุมัติจัดทำโครงการเสียงตามสายสำนักชลประทานที่ 3

11) สรุปบทเรียนทีม km แนวทาง RoadMap สชป.3

1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน

1.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2557

1.1.2 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2557

1.1.3 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2557

1.1.4 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2557

1.1.5 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2557

1.1.6 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557

1.1.7 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2557

1.1.8 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2557

1.2รายงานการประชุมประจำเดือน

1.2.1 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2557

1.2.2 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2557

1.2.3 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2557

1.2.4 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2557

1.2.5 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2557

1.2.6 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557

1.2.7 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2557

1.2.8 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2557

1.3ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือน

1.3.1 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2557

1.3.2 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2557

1.3.3 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2557

1.3.4 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2557

1.3.5 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2557

1.3.6 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557

1.3.7 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2557

1.3.8 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2557

2.1 สาร CKO โดย ผส.ชป.3

2.2 รูปภาพสาร CKO ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3

3) วิดีทัศน์ ผส.ชป.3

4.1 บันทึกแจ้งส่วน/โครงการ เรื่องกำหนดการและกิจกรรม KM Day สชป.3

4.2ข่าวการจัดกิจกรรม KM Day สชป.3 2014

5) เอกสารประกอบการปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3

6) ข่าวกิจกรรม การเล่าเรื่อง(Story telling)โดย CKO สชป.3 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

7) ข่าวกิจกรรม การเล่าเรื่อง(Story telling)โดย CKO สชป.3 ในวัน KM Day 2014 ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงแรม ริชมอนด์ นนทบุรี

8.1) เอกสารแนบกิจกรรม(KM Site Visit สชป.14)

8.2) ข่าวกิจกรรม(KM Site Visit สชป.14)

9.1) บันทึกกำหนดวัน KM Sharing "KM BUDDY IN ACTION"

9.2) ข่าวกิจกรรม(KM Buddy ระหว่าง สชป.3 กับ สชป.4)

10) บันทึกอนุมัติจัดทำโครงการเสียงตามสายสำนักชลประทานที่ 3

11) สรุปบทเรียนทีม km แนวทาง RoadMap สชป.3

1.4 CKO สำนัก/กอง สร้างบรรยากาศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งในระดับสำนัก/กองและระดับบุคคลอย่างไร

1.CKO สชป.3 มีการติดตามการดำเนินงานของทีมงานจัดการความรู้ สชป.3 และมีการถ่ายทอดและแบ่งบันความรู้ประสบการณ์ทำงานในการประชุมประจำเดือน

2.CKO สชป.3 อนุมัติให้มีการปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3(KM ROOM) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ สชป.3

3.CKO สชป.3 จัดให้มีการจัดทำวิดีทัศน์ถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อสร้างบรรยากาศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ สชป.3

4.CKO สชป.3 จัดให้มีกิจกรรม 5 ส เพื่อสนับสนุนบรรยาการในการเรียนรู้

6.CKO สชป.3 จัดให้มีการปรับปรุงบอร์ดที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โดยมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ สชป.3

7.CKO สชป.3 จัดให้มีการแต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้และทีมงาน จัดการความรู้ในหน่วยงาน

8.CKO สชป.3 จัดให้มีแต่งตั้งชุมชนนักปฏิบัติและผู้รับผิดชอบชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ของหน่วยงานครอบคลุมภารกิจทั้งภารกิจหลัก รอง และสนับสนุน

9.CKO สชป.3 จัดให้มีแต่งตั้งคณะกรรมการประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้

10.CKO สชป.3 จัดให้มีแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

11.สาร CKO โดย ผส.ชป.3 เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์และทิศทางด้านการจัดการความรู้

12.จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีประธานการจัดการความรู้ สชป.3 และผู้บริหารจัดการความรู้ สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ ในการจัดกิจกรรม KM Day 2014 สชป.3

13.CKO สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงเทคนิคการบริหารโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ให้สำเร็จ ในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2557 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

14.CKO สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงเทคนิคการบริหารโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ให้สำเร็จ ในเวทีความรู้ในวัน KM Day 2014 ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงแรม ริชมอนด์ นนทบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

15.CKO สชป.3 อนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 14(KM Site Visit สชป.14)เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะเจ้าหน้าที่ สปช.3

16.CKO สชป.3 เป็นประธานในการจัดกิจกรรม KM Sharing "KM BUDDY IN ACTION" ในวันที่ 8 กันยายน 2557 เป็นการร่วมมือระหว่าง สชป.3 และสชป.4 เพื่อเป็นเวทีสำหรับนำเสนอองค์ความรู้ และการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง คู่ BUDDY

16.CKO สชป.3 จัดให้มีการจัดทำป้ายไวนิลเพื่อรณรงค์การสวมหมวกกันน็อค

1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน

1.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2557

1.1.2 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2557

1.1.3 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2557

1.1.4 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2557

1.1.5 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2557

1.1.6 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557

1.1.7 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2557

1.1.8 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2557

1.2รายงานการประชุมประจำเดือน

1.2.1 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2557

1.2.2 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2557

1.2.3 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2557

1.2.4 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2557

1.2.5 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2557

1.2.6 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557

1.2.7 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2557

1.2.8 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2557

1.3ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือน

1.3.1 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2557

1.3.2 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2557

1.3.3 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2557

1.3.4 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2557

1.3.5 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2557

1.3.6 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557

1.3.7 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2557

1.3.8 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2557

2. เอกสารประกอบห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3

3. วิดีทัศน์ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานโดย ผส.ชป.3

4.1 บันทึกอนุมัติจัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Dayและสรุปการจัดกิจกรรม 5 ส

4.2 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ของ สชป.3

6.รูปบอร์ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับ KMและการดำเนินกิจกรรมการจัดความรู้ สชป.3

7.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)สำนักชลประทานที่ 3

7.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

8.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice ของสำนักชลประทานที่ 3

9.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ ฯลฯ

10.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

11.1 สาร CKO สชป.3

11.2 รูปภาพสาร CKO ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3

12.1บันทึกแจ้งเวียนกำหนดการและการจัดกิจกรรม KM Day สชป.3

12.2ข่าวการจัดกิจกรรม KM Day 2014

13.1 ข่าวกิจกรรมCKO สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงเทคนิคการบริหารโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ให้สำเร็จ ในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2557 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

14.ข่าวกิจกรรม CKO สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงเทคนิคการบริหารโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ให้สำเร็จ ในเวทีความรู้ในวัน KM Day 2014 ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงแรม ริชมอนด์ นนทบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

15.1 เอกสารแนบกิจกรรม(KM Site Visit สชป.14)

15.2 ข่าวกิจกรรม(KM Site Visit สชป.14)

16.1เอกสารแนบกิจกรรม(KM Buddy ระหว่าง สชป.3 กับ สชป.4)

16.2ข่าวกิจกรรม(KM Buddy ระหว่าง สชป.3 กับ สชป.4)

17.ป้ายไวนิลรณรงค์การสวมหมวกกันน็อค

1.5 CKO สำนัก/กองแสดงออกอย่างไรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในประเด็นต่อไปนี้
1.5.1 การถ่ายทอด แบ่งปันความรู้
1.5.2 การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง

1.CKO สชป.3 เข้าร่วมประชุมทีมงานการจัดการความรู้ สชป.3 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดการความรู้

2.CKO สชป.3 สื่อสารผ่านวิดีทัศน์เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงาน ทิศทางของหน่วยงาน ค่านิยมขององค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของบุคลากร

3.CKO สชป.3 มีการติดตามการดำเนินงานของทีมงานจัดการความรู้ สชป.3 และมีการถ่ายทอดและแบ่งบันความรู้ประสบการณ์ทำงานในการประชุมประจำเดือน

4.สาร CKO โดย ผส.ชป.3 เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์และทิศทางด้านการจัดการความรู้

5.จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีประธานการจัดการความรู้ สชป.3 และผู้บริหารจัดการความรู้ สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ ในการจัดกิจกรรม KM Day 2014 สชป.3

6.CKO สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงเทคนิคการบริหารโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ให้สำเร็จ ในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2557 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

7.CKO สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงเทคนิคการบริหารโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ให้สำเร็จ ในเวทีความรู้ในวัน KM Day 2014 ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงแรม ริชมอนด์ นนทบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

8.CKO สชป.3 เป็นประธานในการจัดกิจกรรม KM Sharing "KM BUDDY IN ACTION" ในวันที่ 8 กันยายน 2557 เป็นการร่วมมือระหว่าง สชป.3 และสชป.4 เพื่อเป็นเวทีสำหรับนำเสนอองค์ความรู้ และการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง คู่ BUDDY

1.1 บันทึกขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้

1.1.1 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2557

1.1.2 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2557

1.1.3 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2557

1.1.4 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 4/2557

1.1.5 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 5/2557

1.1.6 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 6/2557

1.1.7 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 7/2557

1.2 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้

1.2.1 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2557

1.2.2 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 4/2557

1.2.3 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 5/2557

1.2.4 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 6/2557

1.2.5 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 7/2557

1.3 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3

การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2557

การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2557

การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2557

การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 4/2557

การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 5/2557

การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 6/2557

การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 7/2557

การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 8/2557

2.วิดีทัศน์ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานโดย ผส.ชป.3

3.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน

3.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2557

3.1.2 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2557

3.1.3 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2557

3.1.4 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2557

3.1.5 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2557

3.1.6 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557

3.1.7 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2557

3.1.8 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2557

3.2รายงานการประชุมประจำเดือน

3.2.1 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2557

3.2.2 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2557

3.2.3 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2557

3.2.4 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2557

3.2.5 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2557

3.2.6 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557

3.2.7 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2557

3.2.8 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2557

3.3ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือน

3.3.1 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2557

3.3.2 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2557

3.3.3 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2557

3.3.4 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2557

3.3.5 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2557

3.3.6 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557

3.3.7 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2557

3.3.8 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2557

4.1 สาร CKO สชป.3

4.2 รูปภาพสาร CKO ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3

5.1บันทึกแจ้งเวียนกำหนดการและการจัดกิจกรรม KM Day สชป.3

5.2ข่าวการจัดกิจกรรม KM Day 2014

6.ข่าวกิจกรรมCKO สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงเทคนิคการบริหารโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ให้สำเร็จ ในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2557 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

7.ข่าวกิจกรรม CKO สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงเทคนิคการบริหารโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ให้สำเร็จ ในเวทีความรู้ในวัน KM Day 2014 ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงแรม ริชมอนด์ นนทบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

8.1เอกสารแนบกิจกรรม(KM Buddy ระหว่าง สชป.3 กับ สชป.4)

8.2ข่าวกิจกรรม(KM Buddy ระหว่าง สชป.3 กับ สชป.4)

1.6 CKO สำนัก/กอง สนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากร/ทีมงาน ที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม หรือที่มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่

1.CKO สชป.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3 เพื่อสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนยกย่อง ชมเชย บุคลากรที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ของสชป.3

2.CKO สชป.3 จัดให้มีการจัดทำเกียรติบัตรเพื่อยกย่องชมเชยบุคลากรที่เข้าร่วมงานกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สชป.3

3.CKO สชป.3 มีการมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องชมเชยบุคลากรที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ของสชป.3 ในกิจกรรม KM Day 2014

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3

2.ตัวอย่างเกียรติบัตรยกย่องชมเชย

3.CKO สชป.3 มอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชย

1.7 CKO สำนัก/กอง มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ / นวัตกรรม ที่ต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร

1.CKO สชป.3 เป็นประธานการฝึกอบรม สัมมนาคม และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่/นวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติ

2.CKO สชป.3 เป็นประธานการอบรม "หลักสูตร เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน"

3.CKO สชป.3 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "โครงการอบรมโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ำชลประทานฯ"

4.CKO สชป.3 อนุมัติให้เช่า Server และจดทะเบียนโดเมนเนมสำนักชลประทานที่ 3 เพื่อรองรับการพัฒนา Web Application ของสชป.3

5.CKO สชป.3 มีการทำหนังสือถึงผู้ประกอบการเอกชนในการย้ายวงจร Internet จัดเก็บอยู่ในห้อง Server เพื่อการบริหารจัดการเครือข่ายที่เป็นระบบ

1) ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม สัมมนาคม และรับการ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่/นวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติ

2) ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

3) อบรมโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ำชลประทานฯ

4) เอกสารประกอบเช่า Server และจดทะเบียนโดเมนเนมสำนักชลประทานที่ 3

5) เอกสารขอความอนุเคราะห์ย้ายวงจร Internet จากผู้ประกอบการเอกชน

1.8 CKO สำนัก/กอง สนับสนุนให้มีการนำเครื่องมือการจัดการความรู้ ( KM Tools เช่น CoPs,Story Telling,K-Forum,K-Asset,Best Practice,Peer Assist , Cross- functional Team ฯลฯ ) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในสำนัก/กองอย่างไร

1.CKO สชป.3 จัดให้มีแต่งตั้งชุมชนนักปฏิบัติและผู้รับผิดชอบชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ของหน่วยงานครอบคลุมภารกิจทั้งภารกิจหลัก รอง และสนับสนุน

2.CKO สชป.3 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีประธานการจัดการความรู้ สชป.3 และผู้บริหารจัดการความรู้ สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ ในการจัดกิจกรรม KM Day 2014 สชป.3

3.CKO สชป.3 จัดให้มีกระบวนการถอดความรู้ผู้เกษียณ ประจำปี 2557

4.CKO สชป.3 อนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 14(KM Site Visit สชป.14)

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice ของสำนักชลประทานที่ 3

2.1 บันทึกแจ้งส่วน/โครงการ เรื่องกำหนดการและกิจกรรม KM Day สชป.3

2.2ข่าวการจัดกิจกรรม KM Day สชป.3 2014

3.1ข่าวประชาสัมพันธ์กระบวนการถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ สปช.3 ประจำปี 2557

3.2บันทึกขอเชิญเข้าร่วมกระบวนการถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557

3.3 วิดีทัศน์กระบวนการถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557
1.9 CKO สำนัก/กอง กำหนดให้มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR) และหารือร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (แนวทาง/กระบวนการ การทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือสิ่งประดิษฐ์) เพื่อปรับปรุงการทำงานของสำนัก/กองอย่างไร

1.CKO สชป.3 มีการติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองของ สชป.3 ในการประชุมประจำเดือนและสรุปเป็นรายงานการประชุม(AAR) ในการประชุมแต่ละครั้ง

2.CKO สชป.3 กำหนดให้มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR) และหารือร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน ซึ่งได้พัฒนาตามแนวทางแผนการจัดการความรู้ ปี 2557 (3 องค์ความรู้)

1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน

1.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2557

1.1.2 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2557

1.1.3 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2557

1.1.4 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2557

1.1.5 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2557

1.1.6 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557

1.1.7 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2557

1.1.8 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2557

1.2รายงานการประชุมประจำเดือน

1.2.1 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2557

1.2.2 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2557

1.2.3 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2557

1.2.4 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2557

1.2.5 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2557

1.2.6 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557

1.2.7 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2557

1.2.8 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2557

1.3ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือน

1.3.1 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2557

1.3.2 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2557

1.3.3 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2557

1.3.4 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2557

1.3.5 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2557

1.3.6 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557

1.3.7 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2557

1.3.8 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2557

2.1 องค์ความรู้ที่ 1
การพัฒนาฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม(หน้าที่ 4)

2.2 องค์ความรู้ที่ 2
การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำ

2.3 องค์ความรู้ที่ 3
การพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการคืนหลักประกัน

1.10 CKO สำนัก/กอง ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

1. สชป.3 โดย CKO (ผส.ชป.3) ได้มอบนโยบายให้คณะทำงาน KM และศูนย์สารสนเทศ ของ สชป.3 ร่วมกันดำเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับการบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- การพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล และการให้บริการ ทั้งผู้รับบริการภายในหน่วยงานและผู้รับบริการภายนอกหน่วยงาน

- สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ และช่องทางต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุง / พัฒนา

2.CKO สชป.3 กำหนดให้มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR) และหารือร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน และได้พัฒนาตามแนวทางแผนการจัดการความรู้ ปี 2557 (3 องค์ความรู้)ซึ่งผลการดำเนินการดังกล่าวมีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม

3.CKO สชป.3 จัดให้มีการจัดทำป้ายไวนิลเพื่อรณรงค์การสวมหมวกกันน็อค

1) การพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและการให้บริการ โดยการใช้ระบบสารสนเทศ

2.1 องค์ความรู้ที่ 1
การพัฒนาฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม(หน้าที่ 4)

2.2 องค์ความรู้ที่ 2
การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำ

2.3 องค์ความรู้ที่ 3
การพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการคืนหลักประกัน

3.ป้ายไวนิลรณรงค์การสวมหมวกกันน็อค

1.11 CKO สำนัก/กอง มีการควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างไร
1.11.1 วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม
1.11.2 ความถี่ในการควบคุม กำกับ ติดตาม

1.CKO สชป.3 ติดตามผลการดำเนินการจัดการความรู้ของ สชป.3 ในการประชุมประจำเดือนของ สชป.3

2.CKO สชป.3 ติดตามผลการดำเนินการจัดการความรู้ของ สชป.3 ในการประชุมทีมงานจัดการของรู้ของสำนักฯ

1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน

1.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2557

1.1.2 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2557

1.1.3 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2557

1.1.4 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2557

1.1.5 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2557

1.1.6 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557

1.1.7 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2557

1.1.8 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2557

1.2รายงานการประชุมประจำเดือน

1.2.1 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2557

1.2.2 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2557

1.2.3 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2557

1.2.4 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2557

1.2.5 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2557

1.2.6 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557

1.2.7 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2557

1.2.8 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2557

1.3ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือน

1.3.1 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2557

1.3.2 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2557

1.3.3 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2557

1.3.4 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2557

1.3.5 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2557

1.3.6 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557

1.3.7 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2557

1.3.8 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2557

2.1 บันทึกขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3

2.1.1 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2557

2.1.2 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2557

2.1.3 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2557

2.1.4 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 4/2557

2.1.5 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 5/2557

2.1.6 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 6/2557

2.1.7 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 7/2557

2.2 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้

2.2.1 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2557

2.2.1 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 4/2557

2.2.1 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 5/2557

2.2.1 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 6/2557

2.2.1 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 7/2557

2.3 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3

การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2557

การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2557

การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2557

การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 4/2557

การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 5/2557

การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 6/2557

การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 7/2557

การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 8/2557


หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์
ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
2.1 สำนัก/กอง นำผลการสรุปบทเรียน (จากข้อ 1.9) ตามภารกิจและแนวทางการปรับปรุงงานมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) อย่างไร 1.) สชป.3 มีการสรุปบทเรียน(AAR)และสรุปผลการดำเนินการในปี 2556 ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน

1.) บันทึกการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ของ สชป.3 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 6 มี.ค.56

2.) บันทึกการประชุมทีมงานจัดการความรู้ของ สชป.3 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 22 พ.ย.56

3.) บันทึกการประชุมทีมงานจัดการความรู้ของ สชป.3 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 13 ม.ค.57

2.2 สำนัก/กอง มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ KM ตามแนวทางที่กรมฯกำหนดต่อเนื่องทุกปีหรือไม่ 1.) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ KM ตามแนวทางที่กรมฯ กำหนดอย่างต่อเนื่องทุกปี (ตามแบบฟอร์ม 1 และ 2)

1.) บันทึกการประชุมทีมงานจัดการความรู้ของ สชป.3 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 13 ม.ค.57

2.) แบบฟอร์มที่ 1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

3.) แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ.2557

2.3 สำนัก/กอง มีวิธีการคัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ KM อย่างไร 1.) มีการประชุมเพื่อคัดเลือกองค์ความรู้ที่มีความสำคัญและตรงกับประเด็นตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯและสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริง
1.) บันทึกการประชุมทีมงานจัดการความรู้ของ สชป.3 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 13 ม.ค.57
2.4 สำนัก/กอง มีการถ่ายทอดแผน KM สู่ผู้ปฏิบัติอย่างไร 1.) สชป.3 ได้มีการดำเนินการแต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้และคณะทำงานย่อย โดยคัดเลือกจากหน่วยงานของ สชป.3 ให้ครอบคลุมทุกภารกิจ มาร่วมกันจัดทำแผน และร่วมทำกิจกรรมการจัดการความรู้ สชป.3 มีการประชาสัมพันธ์แผน KM ให้บุคลากรภายใน สชป.3 ได้รับทราบโดยการแจ้งเป็นหนังสือเวียน

1.) คำสั่งสำนักชลประทานที่ 3 ที่ ข 11/2557 เรื่องแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้และคณะทำงานด้านจัดการความรู้ วันที่ 3 เม.ย.57

2.) บันทึกขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนการจัดการความรู้ของ สชป.3 วันที่ 3 มี.ค.57

3.) คำสั่งสำนักชลประทานที่ 3 ที่ ข.9/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice ของสำนักชลประทานที่ 3 วันที่ 18 มี.ค.57

-ขอเชิญประชุมคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs)การสำรวจ/ออกแบบ

-ข่าวการประชุมคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs)การสำรวจ/ออกแบบ

-ขอเชิญประชุมคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs)การสำรวจ/ออกแบบ (ครั้งที่2/2557)

-ข่าวการประชุมคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs)การสำรวจ/ออกแบบ (ครั้งที่ 2/2557)

ข่าวการประชุมคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs) งานการเจ้าหน้าที่

4.) คำสั่งสำนักชลประทานที่ 3 ที่ ข.15/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประมวล กลั่นกรอง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ วันที่ 25 มิ.ย.57

5.) เว็ปไซต์คลังความรู้ของสำนักชลประทานที่ 3

ความรู้ที่1 การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ-ปตร-บางแก้ว รายการคำนวณ โครงการก่อสร้าง ปตร.บางแก้วพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ความรู้ที่2 การใช้โปรแกรม SketchUpเพื่อช่วยคิดปริมาณงานเพื่อประมาณราคา

ความรู้ที่3 เทคนิคการปฏิบัติงานสำรวจแผนที่เพื่อเตรียมพร้อมด้านวิศวกรรมขณะเกิดอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ สชป.3 พิษณุโลก

2.5 สำนัก/กองมีการสรุปผลการดำเนินการตามแผน KM เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน KM ที่กำหนดไว้อย่างไร (ตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มที่ 1)

1.) สชป.3 โดยคณะทีมงานจัดการความรู้ มีการสรุปประเมินผลตามแผน KM ตามแบบฟอร์มที่ 1 และ 2 รายงาน 1 ครั้ง (สิ้น ก.ย.57)

2.) สชป.3 มีการจัดกิจกรรม KM DAY เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557 รวมถึงในปีที่ผ่านมา

3.) ทีมงานจัดการความความรู้เชิญประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2557 รวมถึงในปีที่ผ่านมา

1.) รายงานความก้าวหน้าแผนการจัดการองค์ความรู้ที่ 1 วันที่ 1 ส.ค.57
2.) ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Km Day 2014 สชป.3 บันทึกขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ (ครั้งที่ 8/2557)

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
3.1 สำนัก/กอง มีวิธีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร และมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรให้แน่ใจว่าเป็นความต้องการที่แท้จริง 1.ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำและนำมติการประชุมเป็นข้อตกลงของกลุ่มและประกาศให้ยึดปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น(มติที่ประชุมกลุ่มถือเป็นความต้องการที่แท้จริง)
2.ใช้กระบวนการเกษตรกรมีส่วนร่วม 14 ขั้นตอน โดยการมีแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของเกษตรกรที่ครอบคลุมต้นคลอง กลางคลอง ปลายคลอง แล้วลงพื้นที่ก่อนสำรวจเพื่อทำความเข้าใจกับเกษตรกร แล้วนำผลวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงตามหลักวิชาการ
3.มีคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ซึ่งลงพื้นที่ไปพบกับเกษตรกรโดยตรงเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและกรอกปัญหาเพื่อปรับปรุงการให้บริการลงในแบบฟอร์ม
4.ในการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำกำหนดให้ส่วนวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พร้อมกันเพื่อวิเคราะห์ปัญหาจากการสอบถามผู้นำและราษฎรในพื้นที่พร้อมๆกัน
1.1 หนังสือเชิญประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ
1.2 ประชุมชี้แจงเกษตรกร
2.1 เอกสารการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ในกระบวนการส่งน้ำและบำรุงรักษาทั้ง 14 ขั้นตอน
2.2 แจ้งพื้นที่เป้าหมายและแผนการส่งน้ำ และการปลูกพืชฤดูฝน
3.1 โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
3.2 ขั้นตอนกำหนดการโครงการเยี่ยมเยียนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข คืนความสุขให้ประชาชน
4.1 แบบรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมโครงการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร
เอกสารแนบ(ต่อ)
4.2 รายงานพิจรณาโครงการเบื้องต้น
3.2 สำนัก/กอง มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 1.Facebook ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.3มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูทุกวัน เมื่อมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะตอบหรือแจ้งให้ผู้บริหารพิจารณา และตอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ
2.ช่องทาง Line
-กลุ่มบริหารจัดการน้ำ สชป.3
-กลุ่มบริหารน้ำยม-น่าน
3.มีตู้รับความคิดเห็น
4.มีสถานที่อยู่ชัดเจนในเว็บไซต์ สามารถร้องเรียนได้ทางจดหมายหรือทางอีเมล์
Facebook ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.3
หน้า website ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการร์น้ำ สชป.3

E-mail. floodrid3@gmail.com

3.3 สำนัก/กอง นำข้อมูล (ทั้งข้อร้องเรียนและความต้องการ) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นอย่างไร 1.ในการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำกำหนดให้กระบวนงานการลงพื้นที่ดูงานของส่วนวิศวกรรมต้องลงพื้นที่พร้อมกันเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาพร้อมๆกัน ต่อหน้าทุกฝ่าย
2.ปรับปรุงกระบวนการรายงานสถานการณ์น้ำของทุกโครงการต้องรายงานก่อน 9.00 น.ของทุกวันและทุกช่องทางที่กำหนดให้รวมถึงทางFacebook ของโครงการและเว็บไซต์ของสำนัก
3.การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ในกระบวนการส่งน้ำและบำรุงรักษาทั้ง 14 ขั้นตอน ซึ่งทุกขั้นตอนได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานมาจากข้อร้องเรียนและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์
แบบรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมโครงการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร
เอกสารแนบ(ต่อ)
Facebook ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.3
เอกสารการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ในกระบวนการส่งน้ำและบำรุงรักษาทั้ง 14 ขั้นตอน
เอกสารแนบ(ต่อ)
3.4 สำนัก/กอง มีการใช้ข้อมูลและความรู้ (จากข้อ 3.1 -3.3) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร 1.การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ในกระบวนการส่งน้ำและบำรุงรักษาทั้ง 14 ขั้นตอน ซึ่งทุกขั้นตอนได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานมาจากข้อร้องเรียนและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ แต่ละขั้นตอนจะระบุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการดำเนินการอย่างชัดเจน สามารถใช้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างได้ โดยทั้งเจ้าหน้าที่ชลประทาน(ผู้ให้บริการ) และเกษตรผู้ใช้น้ำ(ผู้รับบริการ)จะทำงานร่วมกัน ทำให้สามารถแก้ไขความขัดแย้งในการใช้น้ำที่เคยเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ทำให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เอกสารการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ในกระบวนการส่งน้ำและบำรุงรักษาทั้ง 14 ขั้นตอน
เอกสารแนบ(ต่อ)
3.5 สำนัก/กอง ประเมินความพึงพอใจ (พอใจ/ไม่พอใจ) ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร 1.มีแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประสบภัยจากน้ำในเขตชลประทาน
2.มีแบบสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน
3.มีแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

3.6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเพื่อรับบริการของสำนัก/กองได้อย่างไร 1.เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้น้ำที่จะประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้ใช้น้ำทราบ
2.ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำจะมีที่เว็บไซต์ของสำนักฯและโครงการในสังกัด
3.มีข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ของสำนักและโครงการในสังกัดทุกโครงการ
4.มีห้องประชาสัมพันธ์ แจกเอกสาร สิ่งพิมพ์ โบโชว์ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักฯและโครงการในสังกัด
หนังสือประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ
หนังสือเชิญประชุมชี้แจงแผนการเพาะปลูก
เว็บไซต์สำนักชลประทานที่ 3
หน้า website ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการร์น้ำ สชป.3
ห้องศูนย์การเรียนรู้ สชป.3

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้


ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
4.1 สำนัก/กอง มีวิธีการคัดเลือก รวบรวม เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบัติงานประจำวันอย่างไร 1.ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการน้ำ ที่ใช้ในการติดตามการปฏิบัติงานประจำวัน
-ข้อมูลสภาพน้ำในลำน้ำสายหลัก เช่น แม่น้ำน่าน แม่น้ำยม แม่น้ำปิง และคลองผันน้ำต่างๆ ซึ่งมีการคำนวณปริมาณน้ำไหลผ่าน
- ข้อมูลสภาพน้ำและการระบายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนนเรศวร ซึ่งมีการคำนวณปริมาณน้ำไหลผ่าน และใช้ในการบริหารจัดการน้ำ
- ข้อมูลการรับน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าพื้นที่โครงการฯ เขื่อนนเรศวร, พลายชุมพล, ดงเศรษฐี และท่าบัว ซึ่งมีการคำนวณปริมาณน้ำและใช้ในการวางแผนการส่งน้ำ
- ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและการคาดการณ์จากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
2.ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบริหารงบประมาณ ที่ใช้ในการติดตามการปฏิบัติงานประจำวัน
- ข้อมูลความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้าง ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย แจ้งเรื่องให้ดำเนินการ
3.วิธีการคัดเลือกข้อมูลสารสนเทศ
- พิจารณาจากข้อมูลสารสนเทศที่มีความสำคัญ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และต้องใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการประจำวัน
- สภาพน้ำในลำน้ำสายหลัก และสภาพภูมิอากาศ เป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมาก ซึ่งเป็นข้อมูลที่หน่วยงาน ส่วน/โครงการที่เกี่ยวข้องต้องใช้ข้อมูลร่วมกัน และมีความเชื่อมโยงกัน โดยสำนักชลประทานรวบรวม วิเคราะห์ แจ้งส่วน/โครงการที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์, ส่งข้อความสั้น (SMS)
- หน้า Website ศูนย์ประ มวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.3
- หน้าจอโทรศัพท์มือถือที่แสดงข้อความ SMS
4.2 สำนัก/กอง มีการ update ข้อมูลที่จำเป็นในเว็บไซต์และคลังความรู้ของสำนัก/กองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างไร 1.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศของหน่วยงาน/โครงการ
2.จัดทำรายงานประจำเดือนการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สำนักชลประทานที่ 3 และเว็บคลังความรู้ สชป.3 นำเสนอ ฝบท.ชป.3
3.รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในเว็บไซต์สำนักชลประทานที่ 3, ส่วน/โครงการ และเว็บไซต์คลังความรู้ สชป.3
1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2.รายงานประจำเดือนงานประชาสัมพันธ์และศูนย์สารสนเทศ
3.1 ข้อมูล Unit Cost ในเว็บไซต์ศูนย์ประสานแผนงานและการขอตั้งงบประมาณ สชป.3
3.2 เว็บไซต์คลังความรู้สำนักชลประทานที่ 3
4.3 สำนัก/กอง มีการประมวลและกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ที่จัดเก็บ ในเว็บไซต์และคลังความรู้ของสำนัก/กองอย่างไร 1.แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ฯ 1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ฯ
4.4 สำนัก/กอง มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้ของสำนัก/กอง ( โดยมีข้อมูลพื้นฐานตามแบบฟอร์มที่ 3) หรือไม่ สชป.3 มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้ของสำนักฯ อย่างต่อเนื่องและเป็นให้ปัจจุบันสม่ำเสมอ โดยมีข้อมูลพื้นฐานตามแบบฟอร์มที่ 3 (12 ข้อ) - เว็บไซต์คลังความรู้ สชป.3
4.5 สำนัก/กองรวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรในสังกัดอย่างไร 1. การถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานในฐานะ CKO (ท่าน ผส.ชป.3) (ตามวาระการประชุม: ความก้าวหน้าการดำเนินงานของทีมงานจัดการความรู้)
2. การถ่ายโอนข้อมูลข่าวสาร หนังสือคู่มือและสื่อความรู้ต่างๆในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานจากเจ้าหน้าที่และผู้เกษียณอายุราชการโดยจัดเก็บในลักษณะเอกสารใน KM Room และเอกสารอิเลคทรอนิกส์ในเว็บไซต์คลังความรู้ สชป.3
3.การประชุมของชุมชนนักปฏิบัติ ด้านสำรวจ/ออกแบบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานด้านสำรวจ/ออกแบบให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักวิชาการ และรวดเร็ว
บันทึกรายงานการประชุม สชป.3 พร้อมภาพถ่าย ดังนี้
1.1 ประชุม สชป.3 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 6 ก.พ.57
1.2 ประชุม สชป.3 ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 7 พ.ค.57
1.3 ประชุม สชป.3 ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 6 มิ.ย.57
1.4 ประชุม สชป.3 ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 3 ก.ค.57
2.1 คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการน้ำ
2.2 ระเบียบฯด้านการบริหารจัดการน้ำ
2.3 บทความด้านบริหารจัดการน้ำ
2.4 ผลงานวิจัยด้านบริหารจัดการน้ำ
2.5 คู่มือปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
2.6 บทความด้านป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
2.7 ผลงานวิจัยด้านป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
2.8 คู่มือปฏิบัติงานด้านการวางแผนและบริหารงบประมาณ
2.9 คู่มือปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
2.10 ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
3.การประชุมของชุมชนนักปฏิบัติ ด้านสำรวจ/ออกแบบ
4.6 สำนัก/กองรวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร มีการถ่ายโอนความรู้จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 ด้านหลัก ได้แก่
1. ด้านการก่อสร้าง มีลำดับขั้นตอนการถ่ายโอนความรู้และการทำงาน ดังนี้
-รับเรื่องจากผู้ร้องขอหรือองค์กรส่วนท้องถิ่น
-โครงการก่อสร้างประสาน สชป.3 พิจารณาความเหมาะสม
-นำเข้าแผนงานก่อสร้าง MTEF
-เตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม
-จัดทำประชาคมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมหนังสืออุทิศที่ดิน
-เสนอของบประมาณประจำปีและเตรียมด้านพัสดุ
-เริ่มก่อสร้าง มีการจัดทำประชาคม เพื่อแจ้งเป้าหมายในการก่อสร้าง
-ระหว่างก่อสร้าง มีการจัดทำประชาคม เพื่อชี้แจงปัญหาอุปสรรคการก่อสร้าง
-ก่อสร้างเสร็จ มีการจัดทำประชาคม เพื่อจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ
2. ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา มีช่องทางการถ่ายโอนความรู้ ดังนี้
-จากการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ
-จากการรับเรื่องร้องเรียน
-จากการประชุมร่วมกับส่วนราชการอื่น
1.ขอส่งหลักฐานการถ่ายโอนความรู้จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1 โครงการปรับปรุงฝายนางพญา
2.2 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านปางวัว
2.3 กลุ่มผู้ใชน้ำน้ำริด ช่วงที่ 1
2.4 กลุ่มผู้ใชน้ำน้ำริด ช่วงที่ 2
2.5 การสัมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ
2.6 ขอแจ้งรายชื่อวิทยากร
2.7 โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ปี ๒๕๕๗
2.8 ภาพกิจกรรม การจัดเวทีชุมชนโครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๗
4.7 สำนัก/กอง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในสำนัก/กองและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ข้ามหน่วยงานอย่างไร 1. การประชุมเพื่อหารือแนวทางการบริหารงานต่างๆ และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานของ ส่วน/ฝ่าย/โครงการ (โดยใช้ CoPs) ดังนี้ (ตามคำสั่งแต่งตั้ง สชป.3 ที่ 9/2557 ลว.18 มี.ค.57)
* สายการบริหารทั่วไป
* สายด้านวิศวกรรม(สำรวจ/ออกแบบ)
* สายงานช่างชล

2.โครงการศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ชลประทานที่ 14 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ภายในองค์กร จากการศึกษาดูงานองค์กรที่เป็น Best Practice และงานชลประทานในพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลและการบริหารโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ร่วมโครงการ รวมทั้งสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์งานของกรมชลประทาน ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีและความสามัคคี เอื้อต่อการทำงานโดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ สังกัดสำนักชลประทานที่ 3 (จำนวน 45 คน)
3.ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสำนักชลประทาน และบุคคลากรภายนอก
1.1 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติฯ (คำสั่ง สชป.3 ที่ 9/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice ของสำนักชลประทานที่ 3)
1.2 หนังสือเชิญประชุม
1.3 รายงานการประชุม นำลงเว็บไซต์คลังความรู้ สชป.3

2.1 หนังสือขออนุมัติจัดโครงการการศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ชลประทานที่ 14 (หนังสือที่ สชป.3/1579/2557 ลว.4 ก.ค.57)
2.2 รายละเอียดโครงการศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ชลประทานที่ 14 ดำเนินการโดยทีมงานจัดการความความรู้ร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 3
2.3 หนังสือขออนุมัติจัดโครงการดูงานในเขตพื้นที่ชลประทานที่ 14 (หนังสือที่ สบค.7924 ลว.17 ก.ค.57)
2.4 หนังสือขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ชลประทานที่ 14 (หนังสือที่ ฝบท.ชป.3/1705/2557 ลว.23 ก.ค.57)
3.ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เช่น ในเว็บไซต์ของส่วนปฏิบัติการ
4.8 สำนัก/กอง มีการวัดผลตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อประเมินผลความสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้ (ตัวชี้วัดที่สำคัญตามที่กรมกำหนดได้แก่,ความถูกต้อง ครบถ้วน และกรอบเวลาในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปี, การเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดการความรู้ 2 องค์ความรู้ ,ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี, วัดผลการดำเนินการตามแผน KM) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำองค์ความรู้ตามแผนจัดการความรู้ (องค์ความรู้ที่ 1: ส่วนวิศวกรรมบริหาร, องค์ความรู้ที่ 2: ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา และองค์ความรู้ที่ 3 : ฝ่ายบริหารทั่วไป)นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ทั้ง 3 เรื่อง ในการประชุมประจำเดือน และการประชุมคณะทำงาน KM -แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
-ประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3 ครั้งที่ 2/2557
-ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่5/2557
-ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่8/2557
4.9 สำนัก/กอง ประเมินว่า KM ของหน่วยงานมีความก้าวหน้าอยู่ในระดับใด
ระดับ 1 คือ ยังไม่มีแนวทางชัดเจน
2 คือ เริ่มมีแนวทาง ยังต้องปรับปรุง
3 คือ มีแนวทางค่อนข้างชัดเจน ปฏิบัติต่อเนื่อง
4 คือ มีแนวทางที่ดี สามารถดำเนินการได้ราบรื่น
5 คือ สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง เป็นระบบ เกิดการพัฒนานวัตกรรมสม่ำเสมอ
1.1 สชป.3 มีคำสั่ง ที่ ช ๕๖8/255๗ ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team)
1.2 มีการประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) และคณะทำงาน หมวด 1-6 เป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามการดำเนินงาน การจัดการความรู้ ของ สชป.3
1.3 การประชุมประจำเดือน สชป.3 มีวาระ
1.3.1 การถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน โดย ผส.ชป.3
1.3.2 รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานจัดการความรู้ของ สชป.3
1.4 จัดบรรยายเรื่อง การจัดการความรู้ ที่ สชป.3 โดยวิทยากรจากกรมฯ
1.5 ดำเนินการปรับปรุง ห้องจัดการ ความรู้ สชป.3 (KM Room)
1.1 คำสั่งสำนักชลประทานที่ 3 ที่ ข11/2557 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้
1.2.1 ภาพบรรยากาศการประชุมทีมงานจัดการความรู้
1.2.2 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้
1.3.1 การประชุมประจำเดือน
1.3.2 รายงานการประชุมประจำเดือน
1.4 การบรรยายเรื่อง การจัดการความรู้ ที่ สชป.3 โดยวิทยากรจากกรมชลประทาน
1.5 เอกสารประกอบการปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
5.1 มีการกำหนดหน่วยงานหรือทีมงานเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการ KM อย่างชัดเจนหรือไม่

1.แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้และทีมงาน จัดการความรู้ในหน่วยงาน

2.แต่งตั้งชุมชนนักปฏิบัติและผู้รับผิดชอบชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ของหน่วยงานครอบคลุมภารกิจทั้งภารกิจหลัก รอง และสนับสนุน

3.แต่งตั้งคณะกรรมการประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้

4.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)สำนักชลประทานที่ 3

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice ของสำนักชลประทานที่ 3

-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ ฯลฯ

-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

5.2 สำนัก/กอง สนับสนุน จูงใจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม KM อย่างไร 1.ผู้บริหารมีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ลงสู้ระดับบุคคลในหน่วยงาน ผ่านการประชุมประจำเดือน
2.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3
3.จัดประชุม KM รายเดือน
4.เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่บุคลากรของสำนักชลประทานที่ 3
5.จัดกิจกรรมเสียงตามสายเพื่อให้บุคลากรได้รับข่าวสารความรู้ใหม่ๆและกระตุ้นกิจกรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
6.ปรับปรุงห้อง KM ROOM เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเจ้าหน้าของสขป.3
7.จัดกิจกรรม KM Day เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
8. จัดกิจกรรม site visite สชป.14 เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู้ อีกทั้งนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้กระบวนการจัดการความรู้ของ สชป.3
9. จัดกิจกรรม km buddy ร่วมกับ สชป.4 เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ตามแผน อีกทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง สชป.3 และ สชป.4
1.รายงานการประชุมประจำเดือน
2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3
3.บันทึกเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3
4.บันทึกเชิญวิทยากรภายนอก
5.1-บันทึกส่งรายงานประจำเดือน
5.2-บันทึกเสนอการจัดกิจกรรมเสียงตามสายประจำวัน
6.เอกสารประกอบการปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3
7.1 บันทึกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM Day
7.2 ข่าวการจัดกิจกรรม KM Day
8.1 เอกสารแนบกิจกรรม(KM Site Visit สชป.14)
8.2 ข่าวกิจกรรม(KM Site Visit สชป.14)
9.1 เอกสารแนบกิจกรรม(KM Buddy ระหว่าง สชป.3 กับ สชป.4)
9.2 ข่าวกิจกรรม(KM Buddy ระหว่าง สชป.3 กับ สชป.4)
5.3 บุคลากรของสำนัก/กอง มีความรู้ด้าน KM อยู่ในระดับใด (ประเมินจากการประเมินบุคลากรในสำนัก/กอง) มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้ผ่านเว็บไซต์คลังความรู้ สชป.3 - บันทึกขอความร่วมมือตอบแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจการจัดการความรู้ สชป.3
- ระบบทดสอบความรู้ความเข้าใจการจัดการความรู้ สชป.3
- การวัดความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
5.4 สำนัก/กอง มีการนำผลการประกวดตามโครงการ KM AWARD ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3
-ประกาศหลักเกณฑ์การคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3
-คัดเลือกรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่น สชป.3
-ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3
5.5 สำนัก/กอง มีวิธีการส่งเสริมการใช้ความรู้และทักษะใหม่ ๆ ในการทำงานและเก็บรักษาความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานอย่างยั่งยืนอย่างไร 1.จัดอบรมการใช้ความรู้
2.นำองค์ความรู้ใหม่ๆ คู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่ในเว็บไซต์คลังความรู้และห้อง KM ROOM เพื่อความสะดวกในการค้นหาและนำไปใช้
3.มีคำสั่งแต่งตั้งชุมชนนักปฏิบัติด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อันนำไปสู่การได้มาซึ่งองค์ความรู้
4.ส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆในการทำงาน
1.1 อบรมโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ำชลประทาน
1.2 อบรมการใช้งานระบบออนไลน์เพื่อการสื่อสารในการคืนหลักประกัน
2.ภาพถ่ายคู่มือที่จัดเก็บในคลังความรู้ สชป.3 และKM ROOM ภาพห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3หรือสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์คลังความรู้ สชป.3
3.คำสั่งแต่งตั้งชุมชนนักปฏิบัติ
4.แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ สชป.3 ในหลักสูตรต่างๆ
-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
-สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนผลการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้
5.6 สำนัก/กอง มีวิธีการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ย้าย หรือลาออกจากสำนัก/กองไป เพื่อเก็บรักษาไว้กับหน่วยงาน 1.ผู้บริหารถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.จัดให้มีกระบวนการถอดความรู้ผู้เกษียณ
3.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของผู้เกษียณอายุราชการเพื่อเก็บรวบรวมในคลังความรู้ สชป.3
1.1รายงานการประชุมประจำเดือน
- ประชุม สชป.3 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 6 ก.พ.57
- ประชุม สชป.3 ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 7 พ.ค.57
- ประชุม สชป.3 ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 6 มิ.ย.57
- ประชุม สชป.3 ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 3 ก.ค.57
1.2 วิดีทัศน์ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน
-วิดีทัศน์ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานโดย ผส.ชป.3
-วิดีทัศน์ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานโดย ฝบท.ชป.3
2.1 ข่าวประชาสัมพันธ์กระบวนการถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ สปช.3 ประจำปี 2557
2.2 บันทึกขอเชิญเข้าร่วมกระบวนการถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
2.3 วิดีทัศน์กระบวนการถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557
3.คู่มือการปฏิบัติงาน
บันทึกส่งคู่มือตรวจใบสำคัญ(นางสุรภี แสงทอง)
คู่มือตรวจใบสำคัญ
บันทึกส่งคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5.7 การจัดการความรู้ของสำนัก/กองมีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรอย่างไร
- การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ สชป.3 - ข่าวกิจกรรม km day
- การเข้าร่วมกิจกรรม site visite สชป.14
-ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมศึกษาดูงานในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 14(site visit สชป.14) - การเข้าร่วมกิจกรรม km buddy ระหว่างสชป.3 และ สชป.4
-ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม KM Sharing "KM BUDDY IN ACTION" สำนักชลประทานที่ 3-4

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
6.1 สำนัก/กองใช้ KM เพื่อปรับปรุงกระบวนงานหลักของสำนัก/กองอย่างไร การปรับปรุงกระบวนงานหลักที่ 1
คือกระบวนงานการพิจารณาโครงการเบื้องต้น โดยปรับปรุงกระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม ด้านการพิจารณาโครงการเบื้องต้น ในเขตโครงการชลประทานพิษณุโลก
การดำเนินการ
โดยกลุ่มพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรมบริหารดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ดังกล่าว มีการประสานงานและสนับสนุนข้อมูลโดยโครงการชลประทานพิษณุโลกและโครงการก่อสร้าง สชป. 3 ได้มีการจัดตั้งเป็นชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice (CoPs) เพื่อให้การจัดทำองค์ความรู้แล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้การปรับปรุงกระบวนงานหลักที่ 2
คือ การบริหารจัดการลุ่มน้ำยม น่าน
การดำเนินการ
เนื่องจากโครงการส่งน้ำฯ ยมน่านเป็นโครงการที่เปิดใหม่ โดยไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนเป็นของตัวเองและระบบชลประทานอาศัยคลองธรรมชาติที่มีอยู่เป็นคลองส่งน้ำรับน้ำหลากจากแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน ในช่วงน้ำหลากจากสุโขทัยจะรับผลกระทบจากการระบายน้ำมีน้ำยมเข้าคลองหกบาทมายังแม่น้ำยมสายเก่า พื้นที่ของโครงการฯ ยมน่าน หากเกษตรกรเกี่ยวข้าวไม่ทันก็จะได้รับความเสียเสีย เพื่อให้การบริหารจัดการลุ่มน้ำยมน่าน มีประสิทธิภาพ จึงใช้เครื่องมือ KM วิธีการประชุมหารื้อกำหนดกฎเกณฑ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องระหว่าง สชป.3 และ สชป.4 เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการลุ่มน้ำยม น่าน
หลักฐานงานที่ 1
ครั้งที่ 1
1.หนังสือเชิญประชุม
2.รายงานผลการประชุม
3.รูปถ่ายที่ประชุม
ครั้งที่ 2
1.หนังสือเชิญประชุม
2.รูปถ่ายที่ประชุม

หลักฐานงานที่ 2
1.หนังสือเชิญประชุม
2.รายงานผลการประชุม
2.1 สรุปปัญหาที่เกิดและแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุง
2.2 กระบวนงานที่ปรับปรุง
2.3 ผังโครงข่ายน้ำ ยม-น่าน
3.รูปถ่ายที่ประชุม
6.2 สำนัก/กอง ใช้ KM เชื่อมโยงเครื่องมือการปรับปรุงคุณภาพงานอื่น ๆ อย่างไร 1. การปรับปรุงกระบวนงานหลักที่ 1
คือ กระบวนงานการพิจารณาโครงการเบื้องต้น โดยการพัฒนาฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม ด้านการพิจารณาโครงการเบื้องต้น ในเขตโครงการชลประทานพิษณุโลก
การดำเนินการ
1. แผนการจัดการความรู้ 13 ขั้นตอน
2. ประชาสัมพันธ์แผน
3. การเรียนรู้ฝึกอบรม
4. การเผยแพร่จัดทำคู่มือ
5. การแสดงจัดในงาน KM DAY สชป.3


2.การปรับปรุงกระบวนงานหลักที่ 2
คือ การบริหารจัดการลุ่มน้ำยม น่าน
การดำเนินการ 1. การประสานงานโดยใช้กลุ่มไลน์
2. การนำเสนอวิธีการบริหารจัดการลุ่มยมน่าน ในวันประชุม KM Buddy ระหว่าง สชป.3 และ สชป.4 เมื่อวันที่ 8 ก.ย.57
3. ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสชป.3
การดำเนินการ
การนำเสนอ ตัวชี้วัดฯ ในที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือน เพื่อให้ผู้บริหารรับรู้และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคตัวชี้วัดฯ ที่ต่ำและเร่งให้หน่วยงานที่รับผอดชอบดำเนินการให้ได้ตามเป้าประสงค์
-แผนการจัดการความรู้
-ประชาสัมพันธ์แผน
-การเรียนรู้ฝึกอบรม
-คู่มือเผยแพร่
-รูปจัดงาน KM DAY สชป.3- รูปภาพกลุ่มไลน์
- หนังสือเชิญประชุม
- รูปภาพจัดประชุม KM Buudy
- ภาพนำเสนอ
- รายงานประชุมประจำเดือน สชป.3 (หน้า 14-20)
6.3 สำนัก/กอง ใช้ KM ในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนอย่างไร การปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน
คือ ระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อแจ้งคืนหลักประกันซอง/สัญญา
การดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 - ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคของกระบวนการ
- ระดมความคิด ด้วยการเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมข้อมูลจากผลการระดมความคิดมาดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 2 - ออกแบบฐานข้อมูล โดยนำข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาออกแบบตาม แนวทาง System Development Life Eyele (SDLE
-เขียนโปรแกรมเพื่อนำมาจัดทำระบบสื่อสารออนไลน์
- เลือกภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงาน
- รวบรวมข้อมูลกระบวนงานการคืนหลักประกันใส่ในโปรแกรมที่เขียนไว้
ขั้นตอนที่ 3 - ประเมินผลการใช้ระบบโดยการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ในการทดลอง ใช้ หากมีข้อแนะนำ/แก้ไข พร้อมกับปรับปรุงพัฒนาให้แล้วเสร็จ
ขั้นตอนที่ 4 - การจัดทำคู่มือ เนื่องจากเป็นการพัฒนากระบวนงานในการสื่อสารเพื่อ อำนวยความสะดวกในการใช้งาน
ขั้นตอนที่ 5 - นำเสนอขอความเห็นชอบ/อนุมัติโครงการ - การติดตามประเมินผลการใช้ระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อแจ้งคืน หลักประกันซอง/สัญญา
-บันทึกเชิญประชุมเพื่อพัฒนาระบบคืนหลักประกันครั้งที่ 1
-ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม AAR ระบบคืนหลักประกัน ครั้งที่ 1
-รายงานการประชุม AAR ระบบคืนหลักประกันซอง สขป.3 ครั้งที่ 1
-บันทึกเชิญประชุมเพื่อพัฒนาระบบคืนหลักประกันครั้งที่ 2
-ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม AAR ระบบคืนหลักประกัน ครั้งที่ 2
-รายงานการประชุม AAR ระบบคืนหลักประกันซอง สขป.3 ครั้งที่ 2
-บันทึกเชิญประชุมเพื่อพัฒนาระบบคืนหลักประกันครั้งที่ 3
-ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม AAR ระบบคืนหลักประกัน ครั้งที่ 3
-รายงานการประชุม AAR ระบบคืนหลักประกันซอง สขป.3 ครั้งที่ 3

หมวด 7 ผลลัพธ์
ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
7.1 สำนัก/กอง มีแนวโน้มผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่มีต่อการปฏิบัติงานอย่างไร พิจารณาจากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี) - -
7.2 สำนัก/กอง มีแนวโน้มผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่มีต่อผู้รับบริการอย่างไร พิจารณาจากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี) - -
7.3 สำนัก/กอง มีแนวโน้มผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่มีต่อบุคลากรในหน่วยงานท่านอย่างไร พิจารณาจากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี) - -
7.4 สำนัก/กอง มีแนวโน้มผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่เชื่อมโยงกับการบรรลุตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กองอย่างไร พิจารณาจากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี) - -