ระบบ Login
ผลงานวิจัย ผลการดำเนินการของสำนัก/กอง
เรื่อง ลงวันที่
เรื่อง ลงวันที่
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำรูปแบบโครงข่ายอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 2017-08-11
โครงการปรับปรุงระบบชลประทานในแม่น้ำยมสายเก่าและคลองน้ำไหล เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559) 2017-08-11
การบริหารจัดการแม่น้ำยม-น่านโดยใช้มาตรการด้านสิ่งก่อสร้างพร้อมแบบก่อสร้าง 2016-10-26
เอกสารประกอบการบรรยายคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปาริมา จ.พิษณุโลก (ส่วนจัดสรรน้ำฯ สชป.3) 2016-08-26
การบริหารจัดการน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 2015-09-28
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสายเก่า 2015-09-15
สภาพไร้ความสามารถในการเรียนรู้ในองค์กร โครงการส่งน้ำพลายชุมพล 2015-09-15
การจัดทำงบประมาณการงานชลประทาน 2015-08-10
สรุปประเด็นการตอบข้อซักถามการศึกษาดูงานเขื่อนไซยะบุรี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2015-07-23
รายการคํานวณ โครงการกอ่สร้าง ปตร.บางแก้วพร้อมอาคารประกอบ 2015-07-23
แนวทางการปฎิบัติในการขออนุมัติในหลักการแก้ไขแบบ 2014-08-19
การประเมินปริมาณน้ำท่าและปริมาณน้ำหลากอย่างง่าย สำหรับพัฒนาแหล่งน้ำ ในเขตชลประทานที่ 3 2014-08-19
รายงานการบริหารจัดการน้ำปี 2554 ส่วนที่2 2014-07-28
รายงานการบริหารจัดการน้ำ2554 ส่วนที่1 2014-07-28
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ปี 2557 2014-07-28
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ปี 2556 2014-07-28
การศึกษาวิจัยขีดจำกัดด้านการระบายน้ำ 2014-07-28
รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ปี 2554 2014-07-28
รายงานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสภาพชลประทานและน้ำบาดาล_พลายชุมพล 2014-07-28