ระบบ Login
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : ประชุมทบทวน ปรับปรุงคำสั่งด้านการจัดการความรู้

              วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 เป็นประธานการประชุมการทบทวน ปรับปรุงคำสั่งด้านการจัดการความรู้ และการเสนอชื่อผู้แทนสำนัก/กอง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเครือข่ายการจัดการความรู้ กรมชลประทาน โดยกรอบแนวทางการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ มุ่งเน้นการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์และใช้เป็นเครื่องมือในการนำองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ โดยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพและส่งมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้รับบริการของกรมชลประทาน ต่อไป