ระบบ Login
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : สรุปบทเรียนและปรับปรุงคณะทำงานการจัดการความรู้ สชป.3

              วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผส.ชป.3 เป็นประธานการประชุมสรุปบทเรียนและปรับปรุงคณะทำงานการจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 3 เพื่อพิจารณาสรุปเรียนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 /แนวทางการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมถึงการปรับปรุงคณะทำงานการจัดการความรู้ โดยการดำเนินงานดังกล่าวมุ่งเน้นเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งภารกิจหลัก ตลอดจนภารกิจสนับสนุนต่างๆ และนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้