ระบบ Login
คู่มือปฎิบัติงาน :
เรื่อง ลงวันที่
เรื่อง ลงวันที่
ูคู่มือการออกแบบอาคารชลประทาน(ท่อระบายน้ำพร้อมบาน) 2018-09-20
คู่มือการสำรวจปฏพีกลศาสตร์(แหล่งบ่อยืมดิน) 2018-09-20
คู่มือการจัดทำรายงานพิจารณาโครงการเบื้องต้น(สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) 2018-09-20
การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์ 2018-09-20
คู่มือการดำเนินงานด้านงบประมาณของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2018-09-20
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย 2018-07-06
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ำชลประทาน 2018-05-16
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรมสำหรับหน่วยงานทดสอบประจำภูมิภาค 2018-05-16
คู่มือบริหารสัญญา 2018-05-15
คู่มือการคำนวณหาประสิทธิภาพการชลประทาน 2018-05-15
คู่มือแหล่งที่มาใช้ในการอ้างอิงรายการวัสดุประกอบบัญชีปริมาณงาน 2018-05-15
คู่มือการสำรวจธรณีวิทยาฐานราก 2018-05-15
คู่มือการจัดทำรายงานพัฒนาลุ่มน้ำเบื้องต้น 2018-05-15
คู่มือแนวทางเบื้องต้นในการจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิต 2018-05-15
คู่มือการติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนงานโครงการ ทุกประเภทงบรายจ่าย 2018-05-15
คู่มือการจัดทำข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมเผยแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 3 2018-05-15
คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านทรัพย์สินของหน่วยงาน 2018-05-15
RID Flood Control 2018-04-25
คูมือการกําจัดจุดออนในการจัดทําประมาณการงานชลประทาน 2016-10-07
การจัดทำงบประมาณการงานชลประทาน 2016-10-07
คู่มือมาตรา การก่อสร้าง การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทาน 2015-10-01
คู่มือด้านปฏิบัติงานด้านพัสดุ 2014-10-01
คู่มือการปฎิบัติงาน(Work Manual) 2014-08-07
คู่มือการใช้โปรแกรมQGIS 2014-08-07
คู่มือการใช้งานระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการคืนหลักประกันซอง(สำหรับเจ้าหน้าที่) 2014-07-31
คู่มือการใช้งานระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการคืนหลักประกันซอง (สำหรับผู้ประกอบการ) 2014-07-30
คู่มือการตรวจใบสำคัญ 2014-07-29
ระเบียบว่าด้วยว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปข้าราชการ 2014-07-29
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2014-07-29
ระเบียบว่าด้วยว่า ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจังาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 2014-07-29
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2014-07-29
ระเบียบว่าด้วยว่า ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2014-07-29
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 2014-07-29
ระเบียบว่าด้วยว่า ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 2014-07-29
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ 2014-07-29
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2014-07-29
คู่มือระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำ 2014-07-28
การออกแบบแก้ไขการระบายนํ้าและจัดทิศทางการไหลของนํ้า 2014-07-28
การประเมินอัตรา และปริมาณน้ํ้ำไหลบ่า 2014-07-28
การประเมินและพยากรณ์น้ำฝนจากข้อมูลระยะไกล 2014-07-28
16คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน 2014-07-28
15การคำนวณหาประสิทธิภาพการชลประทาน 2014-07-28
14คู่มือการวัดปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำชลประทานและการสอบเทียบอาคารชลประทาน 2014-07-28
13คู่มือการคำนวณปริมาณน้ำผ่านอาคารชลประทาน 2014-07-28
12คู่มือการปฏิบัติงานส่งน้ำของโครงการชลประทาน 2014-07-28
11คู่มือการประชาสัมพันธ์แผนการจัดสรรน้ำ 2014-07-28
10คู่มือการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการส่งน้ำรายสัปดาห์ 2014-07-28
09คู่มือการจัดทำโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ 2014-07-28
08คู่มือการประเมินการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ 2014-07-28
07คู่มือการคำนวณการใช้น้ำของพืช 2014-07-28
06คู่มือคำนวณฝนใช้การ (Effective Rainfall) 2014-07-28
05คู่มือการวางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ 2014-07-28
04คู่มือการจำลองการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ 2014-07-28
03คู่มือการประเมินน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ 2014-07-28
02คู่มือการประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ 2014-07-28
01คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทาน 2014-07-28
กระบวนงานการบริหารจัดการน้ำ 2014-07-28
แผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมต่อสภาะวิกฤต สำนักชลประทานที่ 3 2014-07-01
การจัดทำประมาณการงานชลประทานสำหรับการบริหารจัดการน้ำ(พ.ศ. 2554) 2014-06-30