ระบบ Login
อค์ความรู้ที่ได้จากแผนการจัดการความรู้ที่ผ่านมา
เรื่อง ลงวันที่
เรื่อง ลงวันที่
คู่มือการดำเนินงานด้านงบประมาณของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2018-09-20
ูคู่มือการออกแบบอาคารชลประทาน(ท่อระบายน้ำพร้อมบาน) 2018-09-20
คู่มือการสำรวจปฏพีกลศาสตร์(แหล่งบ่อยืมดิน) 2018-09-20
คู่มือการจัดทำรายงานพิจารณาโครงการเบื้องต้น(สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) 2018-09-20
การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์ 2018-09-20
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย 2018-07-06
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ำชลประทาน 2018-05-16
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรมสำหรับหน่วยงานทดสอบประจำภูมิภาค 2018-05-16
คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านทรัพย์สินของหน่วยงาน 2018-05-15
คู่มือแนวทางเบื้องต้นในการจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิต 2018-05-15
คู่มือบริหารสัญญา 2018-05-15
คู่มือการจัดทำรายงานพัฒนาลุ่มน้ำเบื้องต้น 2018-05-15
คู่มือการคำนวณหาประสิทธิภาพการชลประทาน 2018-05-15
คู่มือการติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนงานโครงการ ทุกประเภทงบรายจ่าย 2018-05-15
คู่มือแหล่งที่มาใช้ในการอ้างอิงรายการวัสดุประกอบบัญชีปริมาณงาน 2018-05-15
คู่มือการจัดทำข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมเผยแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 3 2018-05-15
คู่มือการสำรวจธรณีวิทยาฐานราก 2018-05-15
RID Flood Control 2018-04-25
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำรูปแบบโครงข่ายอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 2017-08-11
โครงการปรับปรุงระบบชลประทานในแม่น้ำยมสายเก่าและคลองน้ำไหล เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559) 2017-08-11
การบริหารจัดการแม่น้ำยม-น่านโดยใช้มาตรการด้านสิ่งก่อสร้างพร้อมแบบก่อสร้าง 2016-10-26
คูมือการกําจัดจุดออนในการจัดทําประมาณการงานชลประทาน 2016-10-07
การจัดทำงบประมาณการงานชลประทาน 2016-10-07
เอกสารประกอบการบรรยายคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปาริมา จ.พิษณุโลก (ส่วนจัดสรรน้ำฯ สชป.3) 2016-08-26
คู่มือมาตรา การก่อสร้าง การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทาน 2015-10-01
การบริหารจัดการน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 2015-09-28
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสายเก่า 2015-09-15
สภาพไร้ความสามารถในการเรียนรู้ในองค์กร โครงการส่งน้ำพลายชุมพล 2015-09-15
การจัดทำงบประมาณการงานชลประทาน 2015-08-10
รายการคํานวณ โครงการกอ่สร้าง ปตร.บางแก้วพร้อมอาคารประกอบ 2015-07-23
สรุปประเด็นการตอบข้อซักถามการศึกษาดูงานเขื่อนไซยะบุรี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2015-07-23
ข้อมูลการอบรมและศึกษาดูงานในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 4 2014-10-06
สรุปโครงการอบรมและศึกษาดูงานในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 4 2014-10-06
คู่มือด้านปฏิบัติงานด้านพัสดุ 2014-10-01
แนวทางการปฎิบัติในการขออนุมัติในหลักการแก้ไขแบบ 2014-08-19
การประเมินปริมาณน้ำท่าและปริมาณน้ำหลากอย่างง่าย สำหรับพัฒนาแหล่งน้ำ ในเขตชลประทานที่ 3 2014-08-19
คู่มือการปฎิบัติงาน(Work Manual) 2014-08-07
คู่มือการใช้โปรแกรมQGIS 2014-08-07
คู่มือการใช้งานระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการคืนหลักประกันซอง(สำหรับเจ้าหน้าที่) 2014-07-31
คู่มือการใช้งานระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการคืนหลักประกันซอง (สำหรับผู้ประกอบการ) 2014-07-30
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ 2014-07-29
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2014-07-29
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2014-07-29
ระเบียบว่าด้วยว่า ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2014-07-29
คู่มือการตรวจใบสำคัญ 2014-07-29
ระเบียบว่าด้วยว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปข้าราชการ 2014-07-29
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 2014-07-29
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2014-07-29
ระเบียบว่าด้วยว่า ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 2014-07-29
ระเบียบว่าด้วยว่า ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจังาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 2014-07-29
กระบวนงานการบริหารจัดการน้ำ 2014-07-28
04คู่มือการจำลองการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ 2014-07-28
มาตรฐาน25ลุ่มน้ำ 2014-07-28
08คู่มือการประเมินการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ 2014-07-28
12คู่มือการปฏิบัติงานส่งน้ำของโครงการชลประทาน 2014-07-28
16คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน 2014-07-28
สถานการณ์การใช้น้ำประเทศไทย 2014-07-28
คู่มือระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำ 2014-07-28
ภาวะน้ำท่วม 2554 และแนวทางการปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2014-07-28
Remote Sensing 2014-07-28
รายงานการบริหารจัดการน้ำปี 2554 ส่วนที่2 2014-07-28
6.คู่มือการสำรวจ ออกแบบและประมาณราคาสระเก็บน้ำ ขุดลอกหนองน้ำ บึงธรรมชาติ 2014-07-28
2.คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการฯ ถ่ายโอน ระดับจังหวัด 2014-07-28
03คู่มือการประเมินน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ 2014-07-28
07คู่มือการคำนวณการใช้น้ำของพืช 2014-07-28
11คู่มือการประชาสัมพันธ์แผนการจัดสรรน้ำ 2014-07-28
15การคำนวณหาประสิทธิภาพการชลประทาน 2014-07-28
การออกแบบแก้ไขการระบายนํ้าและจัดทิศทางการไหลของนํ้า 2014-07-28
รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ปี 2554 2014-07-28
การป้องกัน และลดผลกระทบจากอุทกภัยดินโคลนถล่ม และภัยแล้ง 2014-07-28
รายงานการบริหารจัดการน้ำ2554 ส่วนที่1 2014-07-28
7.มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 2014-07-28
3.การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 2014-07-28
02คู่มือการประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ 2014-07-28
06คู่มือคำนวณฝนใช้การ (Effective Rainfall) 2014-07-28
10คู่มือการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการส่งน้ำรายสัปดาห์ 2014-07-28
14คู่มือการวัดปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำชลประทานและการสอบเทียบอาคารชลประทาน 2014-07-28
การประเมินอัตรา และปริมาณน้ํ้ำไหลบ่า 2014-07-28
สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงของไทยและผลกระทบต่อด้านน้ำ 2014-07-28
การศึกษาวิจัยขีดจำกัดด้านการระบายน้ำ 2014-07-28
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ปี 2557 2014-07-28
8.มาตรฐานการบริหารแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 2014-07-28
4.คู่มือการควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 2014-07-28
01คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทาน 2014-07-28
05คู่มือการวางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ 2014-07-28
วิเคราะห์วิกฤติอุทกภัยปี 2554 2014-07-28
09คู่มือการจัดทำโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ 2014-07-28
13คู่มือการคำนวณปริมาณน้ำผ่านอาคารชลประทาน 2014-07-28
การประเมินและพยากรณ์น้ำฝนจากข้อมูลระยะไกล 2014-07-28
รายงานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสภาพชลประทานและน้ำบาดาล_พลายชุมพล 2014-07-28
ภัยธรรมชาติ 2014-07-28
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ปี 2556 2014-07-28
9.มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก 2014-07-28
5.คู่มือการบำรุงรักษาโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 2014-07-28
1.ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอน พ.ศ.2553 2014-07-28
แผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมต่อสภาะวิกฤต สำนักชลประทานที่ 3 2014-07-01
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของทวีปแอฟริกา เพื่อหาความต้องการด้านการชลประทาน 2014-07-01
การจัดทำประมาณการงานชลประทานสำหรับการบริหารจัดการน้ำ(พ.ศ. 2554) 2014-06-30
การพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอบางระกำ 2014-06-30
กรณีศึกษาการบริหารจัดการน้ำของโครงการพัฒนาเกษตรชลประทานพิษณุโลก(พ.ศ.2551) 2014-06-30