1

แนวทางการให้คะแนน

คะแนน กระบวนการ (หมวด 1-6)
1 ไม่มีกระบวนการหรือไม่มีหลักฐาน (ว่ามีการปฏิบัติจริง)
2 มีกระบวนการอยู่น้อยมากหรือหลักฐานไม่ชัดเจน
3 มีกระบวนการที่ดีในหลายเรื่องและมีหลักฐานประกอบบ้าง
4 กระบวนการส่วนใหญ่ดีมากและมีหลักฐานประกอบชัดเจน
5 กระบวนการส่วนใหญ่โดดเด่นและมีหลักฐาน (ทั้งการปฏิบัติและที่เป็นเอกสาร) ที่ชัดเจนมาก รวมทั้ง มีข้อมูลเปรียบเทียบจากภายนอก


คะแนน ผลลัพธ์ (หมวด 7)
1 ไม่มีแนวโน้ม
2 เริ่มมีแนวโน้มแต่ไม่มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
3 มีแนวโน้มที่ดีในบางเรื่อง เริ่มมีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
4 แนวโน้มส่วนใหญ่ดี และเทียบเท่าหรือบางเรื่องดีกว่าข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
5 แนวโน้ม (3-5 ปี) ส่วนใหญ่ดีมาก และดีกว่าข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง (KMA 2016)หมวด 1 การนำองค์กร

ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
1.1 CKO สำนัก/กอง สื่อสาร ถ่ายทอดทิศทางของหน่วยงาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกรม ต่อบุคลากรเพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร
1.1.1 ช่องทางการสื่อสาร
1.1.2 ความถี่ของการสื่อสาร
1.1.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
1) CKO สชป.3 ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองของ สชป.3
2) สาร CKO โดย ผส.ชป.3 เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์และทิศทางด้านการจัดการความรู้
3) จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีประธานการจัดการความรู้ สชป.3 และผู้บริหารจัดการความรู้ สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ ในการจัดกิจกรรม KM Day 2016 และ KM Buddy สชป.3-4
1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน

1.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2559

1.1.2 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2559

1.1.3 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2559

1.1.4 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2559

1.1.5 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2559

1.1.6 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2559

1.1.7 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2559

1.2 รายงานการประชุมประจำเดือน

1.2.1 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2559

1.2.2 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2559

1.2.3 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2559

1.2.4 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2559

1.2.5 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2559

1.2.6 รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2559

1.2.7 รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2559

1.3 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือน

1.3.1 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2559

1.3.2 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2559

1.3.3 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2559

1.3.5 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2559

1.3.6 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2559

1.3.7 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2559

1.4 ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559

1.4.1 ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1

1.4.2 ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2

1.4.3 ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3

1.4.4 การประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4

1.4.5 ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 5

2. สาร cko

3.1 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM DAY 2016 และ KM BUDDY 2016

3.2 ข่าวกิจกรรม KM DAY และ KM BUDY 2016

1.2 CKO สำนัก/กอง สื่อสาร ถ่ายทอด วิสัยทัศน์การจัดการความรู้และ วัฒนธรรมการเรียนรู้ของกรมชลประทานสู่บุคลากรของสำนัก/กองเพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร
1.2.1 ช่องทางการสื่อสาร
1.2.2 ความถี่ของการสื่อสาร
1.2.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
1) CKO สชป.3 ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองของ สชป.3
2) สาร CKO โดย ผส.ชป.3 เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์และทิศทางด้านการจัดการความรู้
3) จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีประธานการจัดการความรู้ สชป.3 และผู้บริหารจัดการความรู้ สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ ในการจัดกิจกรรม KM Day 2016 และ KM Buddy สชป.3-4
1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน

1.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2559

1.1.2 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2559

1.1.3 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2559

1.1.4 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2559

1.1.5 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2559

1.1.6 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2559

1.1.7 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2559

1.2 รายงานการประชุมประจำเดือน

1.2.1 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2559

1.2.2 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2559

1.2.3 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2559

1.2.4 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2559

1.2.5 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2559

1.2.6 รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2559

1.2.7 รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2559

1.3 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือน

1.3.1 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2559

1.3.2 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2559

1.3.3 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2559

1.3.5 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2559

1.3.6 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2559

1.3.7 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2559

2. สาร cko

3.1 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM DAY 2016 และ KM BUDDY 2016

3.2 ข่าวกิจกรรม KM DAY และ KM BUDY 2016

1.3 CKO สำนัก/กองสื่อสารแนวทางด้านการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไร
1.3.1 ช่องทางการสื่อสาร
1.3.2 ความถี่ของการสื่อสาร
1.3.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
1) CKO สชป.3 ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองของ สชป.3
2) สาร CKO โดย ผส.ชป.3 เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์และทิศทางด้านการจัดการความรู้
3) จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีประธานการจัดการความรู้ สชป.3 และผู้บริหารจัดการความรู้ สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ ในการจัดกิจกรรม KM Day 2016 และ KM Buddy สชป.3-4
1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน

1.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2559

1.1.2 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2559

1.1.3 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2559

1.1.4 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2559

1.1.5 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2559

1.1.6 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2559

1.1.7 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2559

1.2 รายงานการประชุมประจำเดือน

1.2.1 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2559

1.2.2 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2559

1.2.3 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2559

1.2.4 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2559

1.2.5 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2559

1.2.6 รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2559

1.2.7 รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2559

1.3 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือน

1.3.1 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2559

1.3.2 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2559

1.3.3 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2559

1.3.5 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2559

1.3.6 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2559

1.3.7 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2559

2. สาร cko

3.1 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM DAY 2016 และ KM BUDDY 2016

3.2 ข่าวกิจกรรม KM DAY และ KM BUDY 2016

1.4 CKO สำนัก/กอง สร้างบรรยากาศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งในระดับสำนัก/กองและระดับบุคคลอย่างไร 1. สาร CKO โดย ผส.ชป.3 เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์และทิศทางด้านการจัดการความรู้
2. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีประธานการจัดการความรู้ สชป.3 และผู้บริหารจัดการความรู้ สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ ในการจัดกิจกรรม KM Day 2016 และ KM Buddy สชป.3-4
1. สาร cko

2.1 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM DAY 2016 และ KM BUDDY 2016

2.2 ข่าวกิจกรรม KM DAY และ KM BUDY 2016

1.5 CKO สำนัก/กองแสดงออกอย่างไรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในประเด็นต่อไปนี้
1.5.1 การถ่ายทอด แบ่งปันความรู้
1.5.2 การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง
1.CKO สชป.3 เข้าร่วมประชุมทีมงานการจัดการความรู้ สชป.3 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดการความรู้
2.สาร CKO โดย ผส.ชป.3 เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์และทิศทางด้านการจัดการความรู้
3. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีประธานการจัดการความรู้ สชป.3 และผู้บริหารจัดการความรู้ สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ ในการจัดกิจกรรม KM Day 2016 และ KM Buddy สชป.3-4
1.1 บันทึกขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้

1.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมเพื่อสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558

1.1.2 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2559

1.2 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้

1.3 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3

1.3.1 ประชุมสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558

2. สาร cko

3.1 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM DAY 2016 และ KM BUDDY 2016

3.2 ข่าวกิจกรรม KM DAY และ KM BUDY 2016

1.6 CKO สำนัก/กอง สนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากร/ทีมงาน ที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม หรือที่มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ 1.CKO สชป.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3 เพื่อสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนยกย่อง ชมเชย บุคลากรที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ของสชป.3
1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3

1.2 ผังกระบวนการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจำปี

1.7 CKO สำนัก/กอง มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ / นวัตกรรม ที่ต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร 1.Line Application มาใช้รายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น ไลน์กลุ่มบริหารจัดการน้ำสชป.3 ไลน์กลุ่มสชป.3 เป็นต้น
2. สนับสนุนให้ใช้ Facebook ในการประชาสัมพันธ์
1.1 ภาพหน้าจอ Line Application กลุ่มบริหารจัดการน้ำสชป.3

1.2 ภาพหน้าจอ Line Application กลุ่มสชป.3

2.ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดผ่านหน้าจอ Facebook

1.8 CKO สำนัก/กอง สนับสนุนให้มีการนำเครื่องมือการจัดการความรู้ ( KM Tools เช่น CoPs,Story Telling,K-Forum,K-Asset,Best Practice,Peer Assist , Cross- functional Team ฯลฯ ) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในสำนัก/กองอย่างไร 1. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีประธานการจัดการความรู้ สชป.3 และผู้บริหารจัดการความรู้ สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ ในการจัดกิจกรรม KM Day 2016 และ KM Buddy สชป.3-4
1.1 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM DAY 2016 และ KM BUDDY 2016

1.2 ข่าวกิจกรรม KM DAY และ KM BUDY 2016

1.9 CKO สำนัก/กอง กำหนดให้มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR) และหารือร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (แนวทาง/กระบวนการ การทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือสิ่งประดิษฐ์) เพื่อปรับปรุงการทำงานของสำนัก/กองอย่างไร 1.CKO สชป.3 มีการติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองของ สชป.3 ในการประชุมประจำเดือนและสรุปเป็นรายงานการประชุม(AAR) ในการประชุมแต่ละครั้ง
2.CKO สชป.3 กำหนดให้มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR) และหารือร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน ซึ่งได้พัฒนาตามแนวทางแผนการจัดการความรู้ ปี 2559 (2 องค์ความรู้)
1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน

1.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2559

1.1.2 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2559

1.1.3 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2559

1.1.4 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2559

1.1.5 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2559

1.1.6 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2559

1.1.7 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2559

1.2 รายงานการประชุมประจำเดือน

1.2.1 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2559

1.2.2 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2559

1.2.3 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2559

1.2.4 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2559

1.2.5 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2559

1.2.6 รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2559

1.2.7 รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2559

1.3 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือน

1.3.1 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2559

1.3.2 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2559

1.3.3 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2559

1.3.5 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2559

1.3.6 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2559

1.3.7 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2559

2.การสรุปบทเรียน(After Action Review:AAR) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 จึงได้จัดทำองค์ความรู้ 2 องค์ความรู้

- องค์ความรู้ที่ 1 การจัดทำประมาณการงานชลประทาน

- องค์ความรู้ที่ 2 การบริหารจัดการน้ำแม่น้ำยม-น่าน โดยใช้มาตรการด้านสิ่งก่อสร้าง

1.10 CKO สำนัก/กอง ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 1.CKO สชป.3 กำหนดให้มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR) และหารือร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน และได้พัฒนาตามแนวทางแผนการจัดการความรู้ ปี 2559 (2 องค์ความรู้)ซึ่งผลการดำเนินการดังกล่าวมีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
1.1 ข่าวการประชุมสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558

1.11 CKO สำนัก/กอง มีการควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างไร
1.11.1 วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม
1.11.2 ความถี่ในการควบคุม กำกับ ติดตาม
1.CKO สชป.3 ติดตามผลการดำเนินการจัดการความรู้ของ สชป.3 ในการประชุมทีมงานจัดการของรู้ของสำนักฯ
1.1 บันทึกขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3

1.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมเพื่อสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558

1.1.2 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2559

1.2 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้

1.3 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3

1.3.1 ประชุมสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558

1.3.2 ประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3 ครั้งที่ 2/2559

1.3.3 ประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3 ครั้งที่ 3/2559

1.3.4 ประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3 ครั้งที่ 4/2559หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์

ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
2.1 สำนัก/กอง นำผลการสรุปบทเรียน (จากข้อ 1.9) ตามภารกิจและแนวทางการปรับปรุงงานมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) อย่างไร 1. สชป.3 มีการประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดการความรู้
1.1 ประชุมทีมงานจัดการความรู้ 59

1.1.1 ประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1 (13มค59)

1.1.2 ประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 2 (13มค59)

1.2 ข่าวการประชุมทีมงานจัดการความรู้

1.2.1 ประชุมสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558

1.2.2 ประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3 ครั้งที่ 2/2559

1.2.3 ประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3 ครั้งที่ 3/2559

1.2.4 ประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3 ครั้งที่ 4/2559

2.2 สำนัก/กอง มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ KM ตามแนวทางที่กรมฯกำหนดต่อเนื่องทุกปีหรือไม่ 1. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ KM ตามแนวทางที่กรมฯ กำหนดอย่างต่อเนื่องทุกปี (ตามแบบฟอร์ม 1 และ 2)
1.1 ประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1 ปี 2557 (13มค57)

1.1.1 แบบฟอร์มที่ 1 การจำแนกองค์ความรู้ ปี 2557 (13มค57)

1.1.2 แบบฟอร์มที่ 2 แผนจัดการความรู้ปี 2557(13มค57)

1.2 ประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1 ปี 2558 (14มค58)

1.2.1 แบบฟอร์มที่ 1 และ 2 การจำแนกองค์ความรู้ ปี2558

1.3 ประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1 ปี 2559 (13มค59)

1.3.1 แบบฟอร์มที่ 1และ 2การจำแนกองค์ความรู้ 2559

2.3 สำนัก/กอง มีวิธีการคัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ KM อย่างไร 1. มีการประชุมเพื่อคัดเลือกองค์ความรู้ที่มีความสำคัญและตรงกับประเด็นตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯและสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริง
1.1 การประชุมทีมงานจัดการความรู้ 2559

1.1.1 ประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2559 (13มค59)

1.1.2 ประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2559 (13มค59)

2.4 สำนัก/กอง มีการถ่ายทอดแผน KM สู่ผู้ปฏิบัติอย่างไร 1. สชป.3 ได้มีการดำเนินการแต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้และคณะทำงานย่อย โดยคัดเลือกจากหน่วยงานของ สชป.3 ให้ครอบคลุมทุกภารกิจ มาร่วมกันจัดทำแผน และร่วมทำกิจกรรมการจัดการความรู้ สชป.3 มีการประชาสัมพันธ์แผน KM ให้บุคลากรภายใน สชป.3 ได้รับทราบโดยการแจ้งเป็นหนังสือเวียน
1.1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ปี 2559

1.2 ปรับปรุงคณะทำงานจัดการความรู้

1.3. มีการติดตามผลการดำเนินงานโดยตั้งคณะกรรมการฯ

1.4 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ด้าน การประชาสัมพันธ์

1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ

2.5 สำนัก/กองมีการสรุปผลการดำเนินการตามแผน KM เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน KM ที่กำหนดไว้อย่างไร (ตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มที่ 1) 1. สชป.3 โดยคณะทีมงานจัดการความรู้ มีการสรุปประเมินผลตามแผน KM ตามแบบฟอร์มที่ 1 และ 2 รายงาน 1 ครั้ง (สิ้น ก.ย.59)
2. สชป.3 มีการจัดกิจกรรม KM DAY เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 รวมถึงในปีที่ผ่านมา
1.1 แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ(เริ่มดำเนินการ)

1.2 แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ(รอบ 6 เดือน)

2.1 การจัดกิจกรรม KM DAY 2015

2.2 การจัดกิจกรรม KM DAY 2016

2.3 กิจกรรม KM DAY และ KM BUDY 2016หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
3.1 สำนัก/กอง มีวิธีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร และมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรให้แน่ใจว่าเป็นความต้องการที่แท้จริง 1. การลงพื้นที่ เพื่อพบปะกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อรับทราบถึงความต้องการที่แท้จริง
2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และรับฟังความคิดเห็น ขององค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ในพื้นที่โครงการในสังกัดสำนัก
3. มีการประชุมหารือ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่
4. การเข้าร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
5. ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
1.1 วันที่ 23 ก.ค. 2559 สบ.1 นเรศวรและคณะ ร่วมกับเกษตรกร ม.5,7 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ร่วมกันกำจัดผักตบชวา บริเวณหน้า ทรบ.ปากคลอง PL.0

1.2 วันที่ 23 ก.ค. 2559 ส่วนเครื่องจักรกล นำเครื่องสูบน้ำติดตั้งบริเวณปากคลอง PL.0 และ PL.1 เพื่อสูบน้ำให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้

2.1 วันที่ 30 มิถุนายน 2529 ผคบ.ยมน่าน พร้อมคณะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน"

2.2 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 สบ.- ยมน่าน พร้อมคณะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน"

3.1 วันที่ 18 พ.ค.2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานการประชุมร่วมระหว่าง สชป.3 และ 4 ถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำยม เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยให้มากที่สุด

3.2 วันที่ 24 มิ.ย. 2559 พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.กกล.รส.พล.ร.4 เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำใช้ทางการเกษตร

4.1 โครงการชลประทานพิจิตร ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

4.2 วันที่ 22 ก.ค.2559 สบ.1 อุตรดิตถ์และคณะ ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) หมู่ที่ 1 ต.ท่าปลส อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

5.1 วันที่ 22 ก.ค.2559 ผคป.พิจิตรและคณะเข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ที่วัดท่ากระดาน ต.หนองแม่นา อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

5.2 วันที่ 25 ก.ค. 2559 ผคป.นครสวรรค์ และคณะร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด ม.19 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

5.3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม" ให้กับประชาชน ณ อนุสรณ์ 2 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

5.4 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม" ให้กับประชาชน ณ วัดวังถ้ำ ม.3 ต.ถ้ำฉลอง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

5.5 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม" ให้กับประชาชน ณ โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวืทยา 5 ม.8 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

5.6 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม" ให้กับประชาชน ณ วัดหน้าพระธาตุดินแดง ม.10 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

3.2 สำนัก/กอง มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 1.Facebook
2. ช่องทาง Line
3. E-mail
4. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
5. ร้องเรียนผ่านการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น
1.1 Facebook ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.3มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูทุกวัน เมื่อมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะตอบหรือแจ้งให้ผู้บริหารพิจารณา และตอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ

2.1 บริหารจัดการน้ำ สชป.3

2.2 บริหารคลอง C1

2.3 ร่วมใจจัดการน้ำ สชป.3

2.4 จัดการน้ำปิง rid3,4

2.5 แม่น้ำยมสายหลัก

2.6 รักษ์น้ำเขื่อนนเรศวร

3.1 Floodrid3@gmail.com

4.1 ภาพการร้องเรียนทางโทรศัพท์

5.1 ภาพการรับฟังข้อร้องเรียน ในการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ

6.1 รูปภาพประกอบ

3.3 สำนัก/กอง นำข้อมูล (ทั้งข้อร้องเรียนและความต้องการ) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นอย่างไร 1. นำผลจากแบบสำรวจ ความพึงพอใจของผู้ประสบภัย จากน้ำในเขตชลประทาน มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น
2. นำผลจากแบบสำรวจ ความพึงพอใจของเกษตรกร ผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น
3.4 สำนัก/กอง มีการใช้ข้อมูลและความรู้ (จากข้อ 3.1 -3.3) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร 1. มีการนำข้อมูลความต้องการ การร้องเรียน ร้องขอ ทางกลุ่ม Line จากการประชุม จากผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสีย มาดำเนินการตรวจสอบชี้แจง และแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อสร้าง
2. มีการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
3. มีการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้รับบริการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
หลักฐาน ข้อ 1

1.1 สรุปผลการประชุม แนวทางการบริหารจัดการน้ำท่าตามธรรมชาติ ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง

1.2 สรุปผลการประชุมการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ในเขต สชป.3

1.3 สรุปผลการประชุมการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2559

1.4 ผคบ.ยมน่าน พร้อมคณะจัดการประชุมประชาคมหารือโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเร่งด่วน 2559

1.5 ผคบ.ยมน่าน พร้อมคณะประชุมชี้แจงงานก่อสร้างสะพานและชี้แจงสถานการณ์น้ำ

หลักฐานข้อ 2

2.1 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม" ให้กับประชาชน ณ อนุสรณ์ 2 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

2.2 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม" ให้กับประชาชน ณ วัดวังถ้ำ ม.3 ต.ถ้ำฉลอง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

2.3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม" ให้กับประชาชน ณ โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวืทยา 5 ม.8 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

2.4 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม" ให้กับประชาชน ณ วัดหน้าพระธาตุดินแดง ม.10 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

2.5 โครงการชลประทานพิจิตร ออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม" ให้กับประชาชน ณ วัดท่ากระดาน ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

2.6 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม" ให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด ม.19 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

2.7 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ออกหน่วย "โครงการคลินิคเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์" ให้กับประชาชน ณ วัดแสนขัน ม.2 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

2.8 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม" ให้กับประชาชน ณ วัดไผ่ลูกช้าง ม.3 ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

หลักฐานข้อ 3

3.1 โครงการฯ ยมน่านตรวจสอบพื้นที่เสียหายเนื่องจากน้ำในคลองเมมคลองบางแก้วได้เข้าท่อระบายน้ำเข้าท่วมพื้นที่นาของเกษตรกร

3.2 โครงการยมน่านเข้าตรวจสอบสถานการณ์น้ำหน้า ปตร.บ้านใหม่โพธิ์ทอง

3.3 โครงการฯ พลายชุมพล เข้าตรวจสอบสภาพการเพราะปลูกและรับฟังปัญหา

3.4 โครงการฯ พลายชุมพล ชี้แจงสภาพการส่งน้ำที่ต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก

3.5 โครงการฯ อุตรดิตถ์ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองตรอน

3.5 สำนัก/กอง ประเมินความพึงพอใจ (พอใจ/ไม่พอใจ) ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร 1. แบบสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกร ผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน (แบบ สสช.P1)
2. แบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ประสบภัยทางน้ำ ในเขตชลประทาน (แบบ สสช.P3)
3. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการ (แบบ KPI 4.3)
1.1 แบบสำรวจ สสช.P1

2.1 แบบสำรวจ สสช.P3

3.1 แบบสำรวจ KPI 4.3

3.6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเพื่อรับบริการของสำนัก/กองได้อย่างไร 1. รายงานสถานการณ์น้ำ ทางหน้าเว็บไซต์ศูนย์ประมวลฯ สชป.3
2. โครงการอบรมเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
3. รายงานสถานการณ์น้ำ ประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำ ทางกลุ่มเฟสบุ๊ค ฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และ ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ สำนักงานชลประทานที่ 3
4. แจ้งข้อมูลข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทางหน้าเว็บไซต์สำนักฯ
5. หน้าเว็บไซต์ของส่วน และโครงการในสังกัด สชป.3 ทุกโครงการ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของโครงการที่ผู้รับบริการต้องการทราบ
6. ห้องประชาสัมพันธ์ แจกเอกสาร สิ่งพิมพ์ โบโชว์ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักฯ และโครงการในสังกัด

1.1 เว็บไซต์ศูนย์ประมวลฯ สชป.3

2.1 โครงการอบรมเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558-59 รุ่นที่ 1

2.2 โครงการอบรมเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558-59 รุ่นที่ 2

2.3 โครงการอบรมเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558-59 รุ่นที่ 3

2.4 โครงการอบรมเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558-59 รุ่นที่ 4

2.5 โครงการอบรมเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558-59 รุ่นที่ 5

3.1 กลุ่มเฟสบุ๊ค ฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.3

3.2 ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ สำนักงานชลประทานที่ 3

4.1 เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ 3

5.1 เว็บไซต์สำนักงานชลประทานและโครงการ

6.1 ห้องศูนย์การเรียนรู้ สชป.3หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้

ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
4.1 สำนัก/กอง มีวิธีการคัดเลือก รวบรวม เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบัติงานประจำวันอย่างไร 1. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 3 มีการคัดเลือก รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฎิบัติงาน ทั้งที่จากกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการข้อมูลในการปฎิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด และเว็บไซต์คลังความรู้ สชป.3 ซึ่งข้อมูลดังกล่วผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าผ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้อำนวยการส่วน/โครงการ เรียบร้อยแล้ว
1.1 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน/งบประมาณ,ยุทธศาสตร์/คำรับรองปฎิบัติราชการ,ผลการดำเนินงานด้านแผนงาน/งบประมาณ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของส่วนแผนงาน

1.2 การเผยแพร่ข้อมูลสภาพน้ำฝน-น้ำท่า-ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำ, รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง, ผลการเบิกจ่าย รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ของโครงการชลประทานพิษณุโลก

4.2 สำนัก/กอง มีการ update ข้อมูลที่จำเป็นในเว็บไซต์และคลังความรู้ของสำนัก/กองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างไร หน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 3มีการปรับปรุงข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
1. ข้อมูลสภาพน้ำฝน น้ำท่า น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำที่เกี่ยวข้อง ผลการเพาะปลูกพืชในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของโครงการชลประทานอุตรดิษถ์

2. ข่าวสาร/ประชาสัมธ์ ของโครงการชลประทานนครสวรรค์

3.เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่หน่วยงานในสังกัด ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล

4. การเผยแพร่ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน,ข้อมูลวิชาการที่น่าสนใจ.การจัดการความรู้ผ่านทางเว็บไซต์คลังความรู้ สชป.3

4.3 สำนัก/กอง มีการประมวลและกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ที่จัดเก็บ ในเว็บไซต์และคลังความรู้ของสำนัก/กองอย่างไร คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ที่จะเก็บในเว็บไซต์และคลังความรู้ของ สชป.3
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ที่จะเก็บในเว็บไซต์และคลังความรู้ของ สชป.3

4.4 สำนัก/กอง มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้ของสำนัก/กอง ( โดยมีข้อมูลพื้นฐานตามแบบฟอร์มที่ 3) หรือไม่ -สชป.3 มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้ของสำนักฯ อย่างต่อเนื่องและเป็นให้ปัจจุบันสม่ำเสมอ โดยมีข้อมูลพื้นฐานตามแบบฟอร์มที่ 3 (12 ข้อ)
- แบบฟอร์มที่ 3 รูปแบบ ส่วนประกอบและรายละเอียดเว็บไซต์คลังความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ 3

4.5 สำนัก/กองรวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรในสังกัดอย่างไร 1. ประชุม สัมมนา เพื่อถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นแนวทางเดียวกันทั้งสำนัก
1.1 ประชุมการปฏิบัติงานการควบคุมค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ในระบบ BIS

1.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน

1.3 ประชุมจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2558

1.3 ประชุมจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2558

1.4 ประชุมซ้อมความเข้าใจการจัดทำใบสำคัญการเบิกจ่าย

4.6 สำนัก/กองรวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร 1. เผยแพร่ความรู้ และทางเลือกให้กับเกษตรกรผู้รับบริการในเขตสำนักฯ เนื่องจากสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอยู่ในสภาวะวิกฤต อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำกับเกษตรกรผู้รับบริการ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำแบบส่วนร่วมต่อไป
1.1 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

1.2 โครงการอบรมเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต ต.สวนเมี่ยงอ.ชาติตระการ รุ่นที่2

1.3 โครงการอบรมเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง รุ่นที่3

1.4 โครงการอบรมเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง รุ่นที่4

1.5 โครงการอบรมเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการรุ่นที่ 5

4.7 สำนัก/กอง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในสำนัก/กองและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ข้ามหน่วยงานอย่างไร 1. ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
2. แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่าง Km Buddy
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสชป.3 กับสถาบันการศึกษา
1.1 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติราชการรายเดือนของส่วนวิศวกรรม

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่ายฯ

3.1 การศึกษาด้านแหล่งน้ำเพื่อการจัดการน้ำของลุ่มน้ำน่านเชิงกลยุทธ์ โดย คบ.พลายชุมพล กับทีมงานวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.2 โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดกการน้ำ ในสภาวะวิกฤติ

4.8 สำนัก/กอง มีการวัดผลตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อประเมินผลความสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้ (ตัวชี้วัดที่สำคัญตามที่กรมกำหนดได้แก่,ความถูกต้อง ครบถ้วน และกรอบเวลาในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปี, การเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดการความรู้ 2 องค์ความรู้ ,ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี, วัดผลการดำเนินการตามแผน KM) 1.มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558
2.มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559
1.1 สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558

2.1 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559

4.9 สำนัก/กอง ประเมินว่า KM ของหน่วยงานมีความก้าวหน้าอยู่ในระดับใด ระดับ 1 คือ ยังไม่มีแนวทางชัดเจน
2 คือ เริ่มมีแนวทาง ยังต้องปรับปรุง
3 คือ มีแนวทางค่อนข้างชัดเจน ปฏิบัติต่อเนื่อง
4 คือ มีแนวทางที่ดี สามารถดำเนินการได้ราบรื่น
5 คือ สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง เป็นระบบ เกิดการพัฒนานวัตกรรมสม่ำเสมอ
1. มีการสรุปแผนภูมิผลการประเมิน kma ของ สำนักงานชลประทานที่ 3 (ปี 2556-2558)
1.1 ผลการประเมิน kma ของ สำนักงานชลประทานที่ 3 (ปี 2556-2558)หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
5.1 มีการกำหนดหน่วยงานหรือทีมงานเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการ KM อย่างชัดเจนหรือไม่ 1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ปี 2559
2. คำสั่งปรับปรุงคณะทำงานจัดการความรู้ ปี 2559
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ
4.มีคำสั่งคณะทำงานติดตามด้านการจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 3
5. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของ สชป.3
6. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
1.1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ปี 2559

2.1 คำสั่งปรับปรุงคณะทำงานจัดการความรู้ ปี 2559

3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ

4 คำสั่งคณะทำงานติดตามและรายงานด้านการจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 3

5.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3

5.2 ผังกระบวนการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจำปี

6.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

5.2 สำนัก/กอง สนับสนุน จูงใจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม KM อย่างไร 1.ผู้บริหารมีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ลงสู่ระดับบุคคลในหน่วยงาน ผ่านการประชุมประจำเดือน
2.จัดกิจกรรมเสียงตามสายเพื่อให้บุคลากรได้รับข่าวสารความรู้ใหม่ๆและกระตุ้นกิจกรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
3.จัดประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3
4.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3
5. จัดกิจกรรม km buddy ร่วมกับ สชป.4 เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ตามแผน อีกทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง สชป.3 และ สชป.4
6.เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่บุคลากรของสำนักชลประทานที่ 3
7. จัดกิจกรรมการรวบรวมและถ่ายโอนความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ 3
1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน

1.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2559

1.1.2 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2559

1.1.3 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2559

1.1.4 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2559

1.1.5 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2559

1.1.6 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2559

1.1.7 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2559

1.2 รายงานการประชุมประจำเดือน

1.2.1 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2559

1.2.2 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2559

1.2.3 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2559

1.2.4 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2559

1.2.5 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2559

1.2.6 รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2559

1.2.7 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2559

1.3 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือน

1.3.1 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2559

1.3.2 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2559

1.3.3 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2559

1.3.5 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2559

1.3.6 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2559

1.3.7 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2559

2.1 บันทึกเสนอการจัดกิจกรรมเสียงตามสายประจำวัน

3.1 บันทึกขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3

3.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมเพื่อสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558

3.1.2 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2559

3.2 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้

3.3 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3

3.3.1 ประชุมสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558

4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3

5.1 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM DAY 2016 และ KM BUDDY 2016

5.2 ข่าวกิจกรรม KM DAY และ KM BUDY 2016

6. ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนฯ

7. กิจกรรมการรวบรวมและถ่ายโอนความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ 3

7.1 บันทึกขอแจ้งกิจกรรมการรวบรวมและถ่ายโอนความรู้ สชป.3

7.2 กิจกรรมรวบรวมการถ่ายโอนความรู้ ในที่ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2559

7.3 ถอดความรู้ การบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวร ตอนที่ 1/2559

7.4 ถอดความรู้ การบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวร ตอนที่ 2/2559

7.5 ถอดความรู้ การบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวร ตอนที่ 3/2559

7.6 ถอดความรู้ การบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวร ตอนที่ 4/2559

5.3 บุคลากรของสำนัก/กอง มีความรู้ด้าน KM อยู่ในระดับใด (ประเมินจากการประเมินบุคลากรในสำนัก/กอง) - มีการจัดทำแบบสอบถามวัดความรู้การจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 3
- มีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจจากการจัดการจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 3

- แบบสอบถามวัดความรู้การจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 3

- แบบสอบถามความพึงพอใจจากการจัดการจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 3

5.4 สำนัก/กอง มีการนำผลการประกวดตามโครงการ KM AWARD ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3
-ประกาศหลักเกณฑ์การคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3
-คัดเลือกรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่น สชป.3
-ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3

- ผังกระบวนการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจำปี

5.5 สำนัก/กอง มีวิธีการส่งเสริมการใช้ความรู้และทักษะใหม่ ๆ ในการทำงานและเก็บรักษาความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานอย่างยั่งยืนอย่างไร 1.นำองค์ความรู้ใหม่ๆ คู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่ในเว็บไซต์คลังความรู้และห้อง KM ROOM เพื่อความสะดวกในการค้นหาและนำไปใช้ 3.มีคำสั่งแต่งตั้งชุมชนนักปฏิบัติด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อันนำไปสู่การได้มาซึ่งองค์ความรู้
1.1 ภาพห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3หรือสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์คลังความรู้ สชป.3

5.6 สำนัก/กอง มีวิธีการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ย้าย หรือลาออกจากสำนัก/กองไป เพื่อเก็บรักษาไว้กับหน่วยงาน 1 ผู้บริหารถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงมา และจัดให้มีกระบวนการถอดความรู้ผู้เกษียณ
1. ขอแจ้งกิจกรรมการรวบรวมและถ่ายโอนความรู้ สชป.3

5.7 การจัดการความรู้ของสำนัก/กองมีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรอย่างไร 1.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของ สชป.3
1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3

1.2 ผังกระบวนการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจำปีหมวด 6 การจัดการกระบวนการ

ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
6.1 สำนัก/กองใช้ KM เพื่อปรับปรุงกระบวนงานหลักของสำนัก/กองอย่างไร การปรับปรุงกระบวนงานหลักที่ 1
คือ การบริหารจัดการน้ำยม น่าน

การดำเนินการ KMA ปี 2557
-เนื่องจากโครงการส่งน้ำฯ ยมน่านเป็นโครงการที่เปิดใหม่ โดยไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนเป็นของตัวเองและระบบชลประทานอาศัยคลองธรรมชาติที่มีอยู่เป็นคลองส่งน้ำรับน้ำหลากจากแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน ในช่วงน้ำหลากจากสุโขทัยจะรับผลกระทบจากการระบายน้ำมีน้ำยมเข้าคลองหกบาทมายังแม่น้ำยมสายเก่า พื้นที่ของโครงการฯ ยมน่าน หากเกษตรกรเกี่ยวข้าวไม่ทันก็จะได้รับความเสียเสีย เพื่อให้การบริหารจัดการลุ่มน้ำยมน่าน มีประสิทธิภาพ
-ใช้เครื่องมือ KM วิธีการประชุมหารื้อกำหนดกฎเกณฑ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องระหว่าง สชป.3 และ สชป.4 เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการลุ่มน้ำยม น่าน

การดำเนินการ KMA ปี 2558
- ประชุมการบริหารจัดการน้ำยม น่าน ในฤดูนาปีและนาปรังให้เหมาะกับลักษณะพื้นที่
- กำหนดปฏิทินการเพาะปลูก สำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำให้มีแผนการส่งน้ำนาปีเริ่มต้นเดือนเมษายน โดยประชุมหารื้อกับทางจังหวัดและเกษตรกร
- แต่งตั้งคณะทำงานโครงข่ายน้ำยมน่าน
- จัดทำคู่มือการบริหารจัดการน้ำ ยม-น่าน เพื่อใช้เป็นหลักการปฏิบัติ

การดำเนินการต่อ KMA ปี 2559
คือการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำยม-น่าน โดยใช้มาตรการด้านสิ่งก่อสร้าง
จากปี 2557 และปี 2558 ที่นำมาเป็นการปรับปรุงกระบวนงานหลักของการบริหารการจัดการน้ำยม น่าน เป็นการจัดการแบบไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ดังนั้นในปี 2559 จึงได้สรุปบทเรียนของ KMA นำมาปรับปรุงกระบวนงานแบบใช้สิ่งก่อสร้าง ในระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการชลประทานให้กับพื้นที่มากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบรรเทาอุทกภัยเมืองสุโขทัยโดยสามารถรองรับน้ำหลากในลำน้ำยมที่มาจาก อ.ศรีสัชนาลัย จากเดิมที่เคยรองรับได้ศักยภาพสูงสุดประมาณ 900ลบ.ม./วินาทีเพิ่มเป็นศักยภาพสูงสุดประมาณ 1,100ลบ.ม./วินาที เป็นการลดความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจเมืองสุโขทัย
2. เพื่อกักเก็บน้ำในลำน้ำที่ใช้เป็นทางผันน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำยมรวมถึงการผันน้ำเข้าทุ่งในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อเป็นน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในทำการเกษตรเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ขั้นตอนการดำเนินงาน
เป็นการพิจารณาโครงการ, สำรวจออกแบบและก่อสร้างอาคารชลประทานและปรับปรุงลำน้ำ กำหนดเป็นแผนงานพัฒนาที่เป็นรูปธรรมที่ครอบคลุมในการเพิ่มการบริหารจัดการน้ำยม-น่าน จัดทำเป็นคู่มือแผนแม่บทและถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ร่วมทั้งผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียรับรู้

การปรับปรุงกระบวนงานหลักที่ 2 KMA ปี 2559
คือการจัดทำประมาณการงานชลประทาน
กระบวนงานปรับปรุงการจัดทำประมาณการเพื่อให้ได้มาซึ่งราคาค่าก่อสร้างที่ใกล้เคียงกับค่าก่อสร้างที่เป็นจริงมากที่สุด เพื่อใช้ในการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานชลประทานต่างๆ
ขั้นตอนดำเนินการ
1. ศึกษาวิธีการหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ และองค์ประกอบของประมาณการที่มีการกำหนดไว้สำหรับใช้ในการจัดทำ รวมถึงการจัดทำราคากลางของงานจ้างเหมาเหมาและงานซื้อวัสดุต่างๆ
2. รวบรวมปัญหา เช่น ดารคำนวณงานเกินความเป็นจริง การใช้อัตราราคางานสูงเกินจริง การใช้ Factor F ไม่ถูกต้องทำให้ราคางานสูงเกินจริง
3. จัดทำองค์ความรู้เรื่องการจัดทำประมาณการงานชลประทาน เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ประมาณการและราคากลางนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยจัดทำเป็นคู่มือให้ปฏิบัติ
4. การถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าที่สำนักงานชลประทานที่ 3

ดำเนินการปี 2557


1.หนังสือเชิญประชุม

2 AAR: สรุปปัญหาที่เกิดและแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุง

3.รายงานผลการประชุม

4. ผังโครงข่ายน้ำ ยม-น่าน

5.รูปถ่ายที่ประชุม

ดำเนินการปี 2558

6. การประชุมแผนการบริหารจัดการน้ำ ยม น่าน

7. การประชุมร่วมกับวางแผนเพาะปลูก

8. ปฏิทินเพาะปลูก

9. คำสั่งคณะทำงานฯ

10. คู่มือการบริหารน้ำยมน่าน

ดำเนินการปี 2559

1.สรุปบทเรียนและจัดทำแผนความรู้ 59

2.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

3.การเชิญคณะทำงานประเชิญ

4.รูปภาพการประชุม

5.ปฏิทินการทำงาน

6.คู่มือการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำยม-น่าน โดยใช้มาตรการด้านสิ่งก่อสร้าง

กระบวนงานหลักที่ 2
ข้อมูลเอกสาร

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

2.การเชิญคณะทำงานประเชิญ

3.แผนงานดำเนินงาน

4.การมอบหมายงาน

5.ประชุมทบทวนคู่มือการกำจัดจุดอ่อนในการจัดทำประมาณการ

6.คู่มือการกำจัดจุดอ่อนในการจัดทำประมาณการงานชลประทาน

6.2 สำนัก/กอง ใช้ KM เชื่อมโยงเครื่องมือการปรับปรุงคุณภาพงานอื่น ๆ อย่างไร 1.การเชื่อมโยงปรับปรุงคุณภาพงานที่ได้กระทำ สำนักงานชลประทานที่ 3 ได้ใช้เครื่องมือต่างๆ ในการปรับปรุงให้ได้คุณภาพงาน โดยมีหลักฐานรูปกิจกรรมที่แสดง

2.ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สชป.3
การดำเนินการ
2.1 การนำเสนอ ตัวชี้วัดฯ ในที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือน เพื่อให้ผู้บริหารรับรู้และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคตัวชี้วัดฯ ที่ต่ำและเร่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการให้ได้ตามเป้าประสงค์
2.2 สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดของ สชป.3 ปี 2559 มีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย มีคะแนนต่ำกว่า 3 เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนงาน

1.1 การประชุมสรุปบทเรียนที่ผ่านมา ปี 2558

1.2การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เกษียณ

1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่ายฯ

1.4 ประชุมการทำงานของ หมวด 5

1.5 รูปจัดงาน KM DAY สชป.3ปี 2559

2.1 รายงานปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดทุกรอบเดือน

6.3 สำนัก/กอง ใช้ KM ในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนอย่างไร การปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน
คือ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของสำนักชลประทานที่ 3
การดำเนินการ
การประชุม Cops ของฝ่ายบริหารงานบุคคล มีแนวความคิดที่จะพัฒนากระบวนการดำเนินเกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงาน ดังนั้นระบบฐานข้อมูลของบุคลากรที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลด้านบุคคล ซึ่งประกอบด้วย คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่งเลขที่ วัน เดือน ปีเกิด วัน เดือน ปีบรรจุ-เกษียณ ชื่อคู่สมรส ชื่อบิดา-มารดา บุตร เลขที่บัตรประชาชน ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้
- เพื่อจัดทำหนังสือรับรองนำไปใช้ด้านธุรกรรมการเงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อปลูกบ้าน และใช้ประกอบในการขอหนังสือเดินทางเป็นต้น
- เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินเลื่อนระดับ
- เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมสรรหาบุคคลรองรับบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ การนำไปใช้งาน
สามารถนำมาใช้งานได้เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และมีการนำเสนอในงาน KM Day ของ สชป.3.

1.รูปภาพจัดประชุม CoPs

2.คู่มือระบบฐานข้อมูลบุคลากรขอ สชป.3

3.การเผยแพร่นำไปใช้ใน KM Day สชป.3หมวด 7 ผลลัพธ์

ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
7.1 สำนัก/กอง มีแนวโน้มผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่มีต่อการปฏิบัติงานอย่างไร พิจารณาจากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี)
7.2 สำนัก/กอง มีแนวโน้มผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่มีต่อผู้รับบริการอย่างไร พิจารณาจากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี)
7.3 สำนัก/กอง มีแนวโน้มผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่มีต่อบุคลากรในหน่วยงานท่านอย่างไร พิจารณาจากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี)
7.4 สำนัก/กอง มีแนวโน้มผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่เชื่อมโยงกับการบรรลุตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กองอย่างไร พิจารณาจากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี)