ระบบ Login
คำสั่ง/หนังสือเวียน/แนวปฎิบัติ/รายงานการประชุม
เรื่อง ลงวันที่
เรื่อง ลงวันที่
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 3 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ ( Chief Knowledge Officer หรือ CKO ) และคณะทำงานจัดการความรู้ ( Knowledge Management Team หรือ KM Team ) สำนักงานชลประทานที่ 3 2017-03-07
คำสั่งสำนักงนชลประทานที่ 3 ที่ 10/2560 แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และคณะทำงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team) 2017-03-03
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๘ มกราคา ๒๕๖๐ 2017-03-02
แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 2017-02-07
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3 ครั้งที่ 4/2559 2017-01-27
ขอเชิญประชุมเพื่อสรุปบทเรียนและปรับปรุงคณะทำงานการจัดการความรู้ สชป.3 2017-01-18
บันทึกรายงานความก้าวหน้าแผนการจัดการองค์ความรู้ที่ 2 การบริหารจัดการน้ำยม-น่าน 2016-10-26
แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 องค์ความรู้ที่ 1 เรื่อง การจัดทำงานประมาณการงานชลประทาน 2016-10-07
บันทึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่1 2016-10-07
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM DAY 2016 และ KM BUDDY 2016 2016-09-27
ขอนำความรู้จากผู้มีประสบการณ์ ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะครูและนักเรียนที่เข้ามาเยี่ยมขม สชป.3 2016-08-26
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้สชป.3(ครั้งที่1/2559) 2016-08-05
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจากการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดย KM Team (หมวด 5) สชป.3 2016-08-03
ขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ (ครั้งที่ 4/2559) 2016-07-29
ขอเชิญประชุมคณะทำงานหมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 2016-07-21
ขอแจ้งการรวบรวมถ่ายโอนความรู้ - โครงการก่อสร้าง สชป.3 2016-07-15
ขอเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและรายงานผลการดำเนินการ ด้านการจัดการความรู้ สชป.3 2016-07-06
ขอแจ้งกิจกรรมการรวบรวมและถ่ายโอนความรู้ สชป.3 2016-07-01
ขอเชิญประชุมติดตามและรายงานผลการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (28 มิ.ย. 59 ) 2016-06-27
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ที่จะจัดเก็บในเว็บไซต์คลังความรู้ของ สชป.3 (ที่ ข14/2559) 2016-05-31
ขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2559 2016-05-25
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ที่จะเก็บในเว็บไซต์และคลังความรู้ของ สชป.3 2016-05-12
ขอเชิญประชุมคณะทำงานหมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 2016-03-05
คำสั่งปรับปรุงการแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ ข 9/2559 2016-03-02
แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2559 ที่ ข.2 2016-02-23
ขอเสนอแผนการจัดการความรู้ สชป.3 2016-02-15
ขอเชิญประชุมเพื่อสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 2016-01-14
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 3 (ครั้งที่6/2558) 2015-11-13
สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานชลประทานที่ 3 และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2558 2015-10-29
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 3 (ครั้งที่5/2558) rev.01 2015-10-21
รายงานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และสรุปรายงานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการงดส่งน้ำช้วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งลุ่มเจ้าพระยา และลุ่ม 2015-10-01
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 5/2558 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 2015-09-14
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 4/2558 2015-08-18
ขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ (ครั้งที่ 5/2558) 2015-08-17
ขอเชิญเข้าร่วมกิจจกรรม KM DAY 2015 และกิจกรรม KM BUDDY 2015 2015-08-17
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM DAY 2015 และกิจกรรม KM BUDDY สชป.3-4 2015-08-10
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 3/2558 2015-08-10
ขอแจ้งรายละเอียดการเตรียมรายงานผลการดำเนินการ คณะทำงานจัดการความรู้ หมวดที่ 1-6 2015-08-07
ขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ (ครั้งที่ 4/2558) 2015-08-07
ขอสรุปรายละเอียดการหารือ KM BUDDY สชป.3-4 2015-08-07
ขอความร่วมมือดำเนินการถ่ายทอดความรู้ผ่านสือเสียงตามสาย 2015-08-05
หารือแนวทางการจัดกิจจกรรมจัดการความรู้ (KM Buddy) ประจำปี 2558 2015-07-29
ขอเชิญประชุม คณะทำงานหมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2558 2015-07-22
ขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2558 2015-07-22
ขอเชิญประชุม คณะทำงานหมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 2558 2015-07-22
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 2/2558 2015-04-27
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 3 ครั้งที่1/2558 2015-04-03
ขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2558 2015-04-01
ขอเชิญประชุมคณะทำงานติดตามและการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 3 ครั้งที่ 1/2558 2015-02-16
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและรายงานผลการดำเนินการ 2015-02-09
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ข4 2558 2015-02-09
ข้อแนะนำจากคณะกรรมการกรมฯ สู่การสรุปบทเรียนเพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปี 2558 2015-01-22
แนวทางการประชุม ครั้งที่ 1/2558 2015-01-22
ขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความครั้งที่ 1/2558 2015-01-12
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่9/2557(วันที่21ตค57)ถอดความรู้AAR 2015-01-12
การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนัก/กอง 2014-12-29
การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่าการผลักดันตามยุทธศาสตร์ของสำนัก/กอง 2014-12-23
แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ 2014-12-23
กระบวนการจัดการความรู้ 2558 2014-12-23
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่9/57 (วันที่21ตค57) ถอดความรู้AAR 2014-12-02
สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2014-10-16
ขอเชฺญประชุมคณะทำงานแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายน้ำยม-น่าน 2014-10-13
การวัดความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 2014-10-07
ขอความอนุเคาะห์ตอบแบบทดสอบการจัดการความรู้ 2014-10-06
ขอส่งเอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้และการควบคุมเครื่องจักรกล 2014-10-06
ขอส่งเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 2014-10-06
รายงานการประชุม ทีมงานจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 3 ครั้งที่ 8/2557 2014-10-02
ขอเชิญเข้าร่วมกระบวนการถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 2014-09-25
กำหนดการตรวจประเมินการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ KMA ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2014-09-23
แจ้งกำหนดการตรวจประเมิณการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ KMA ระดับสำนักกอง 2014-09-12
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกิจกรรม KM Day 2014 2014-09-08
การซักซ้อมความเข้าใจในการร่วมดำเนินกิจกรรม KM Day 2014 2014-08-26
แจ้งกิจจกรรม KM Day สชป.3 2014-08-26
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 3 ครั้งที่ 7/2557 2014-08-26
ขอเชิญประชุมทีมงานเครื่อข่ายการจัดการความรู้ และผู้แทนสำนัก/กองเข้าร่วมกิจกรรม KM Day 2014 2014-08-26
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรครั้งที่ 6/57(วันที่29กค57) 2014-08-25
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่7/57(วันที่13สค57) 2014-08-25
ประชุมคณะทำงานชุมชนนักปฎิบัติสายงานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา ครั้งที่ 1 2014-08-15
ประชุมหารือบริหารจัดการลุ่มน้ำยม ในฤดูน้ำหลากปี 2557 2014-08-15
ประชุมเรื่องจัดตั้งศูนย์ ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.3 2014-08-15
เชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ (ครั้งที่ 7/2557) 2014-08-13
รายงานการประชุมCoPสายการบริหาร(วันที่๒๑กค๕๗)ครั้งที่2(update ๘ ส.ค. ๒๕๕๗) 2014-08-08
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการติดตามการปฎิบัติงาน ด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2014-07-31
ขอข้อมูลที่อยู่เฟชบุคของหน่วยงานเพื่อจัดทำสารบัญรายชื่อสำหรับการประชาสัมพันธ์ 2014-07-25
การจัดเตรียมการจัดกิจกรรม KM Day 2014 2014-07-25
ขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ (ครั้งที่ 6/2557) 2014-07-25
ผลการประชุมหารือการบริหารจัดการลุ่มน้ำยมในฤดูน้ำหลาก ปี 2557 2014-07-10
ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจการประเมินจัดการความรูู้ (KMA) ระดับสำนัก/กอง 2014-07-09
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่5/57(25 มิ.ย.57) 2014-07-01
แต่งตั้งคณะกรรมการประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ 2014-06-27
การศึกษา วิเคราะห์ การนำเสนอหนังสือราชการ 2014-06-25
ขอเชิญประชุมเพื่อพัฒนาระบบคืนหลักประกันซอง 2014-06-20
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสร้างความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2557 2014-06-02
ขออนุมัติระบบออนไลน์เพื่อการคืนหลักประกันซอง 2014-06-02
แนวทางการดำเนินงานจัดการความรู้ สปช.3 2014-05-16
โครงการสรุปบทเรียนงานช่างกล สำนักชลประทานที่ 3 2014-05-08
สรุปบทเรียนและแนวทางการจัดการความรู้ สชป 3 (ประชุมวันที่ 7 พ.ค.57) 2014-05-07
แผนจัดการความรู้ สปช.3 ปี 2014 2014-05-01
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่4_57(วันที่17เมย57) 2014-05-01
Communiti of Practice สายการบริหารทั่วไป 2014-04-25
แต่งตั้งคณะทำงานชุมชนนักปฎิบัติ Communiti of Practice ของสำนักชลประทานที่ 3 2014-03-19
ขอเชิญประชุมเพื่อพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการสื่อสารในการคืนหลักประกัน 2014-02-23
ขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ (ครั้งที่ 2/2557) 2014-02-19
รายงานชุมชนทีมงานจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 3 ครั้งที่ 1/2557 2014-01-29
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 3 ครั้งที่ 1/2557 2014-01-29
ขอเชิญประชุม เรื่อง ทำระบบออนไลน์เพื่อการคืนหลักประกันซอง 2014-01-24
รายงานการประชุม คณะทำงานหมวดที่ 4 การคิด การวิเคาะห์ และจัดการความรู้ (สชป.3) 2014-01-10
ขอเรียนเชิญประชุม คณะทำงานจัดการความรู้ตามแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (คณะทำงานหมวดที่ 3) 2014-01-09
ขอเชิญประชุมคณะทำงานหมวดที่ 4 การวัดการวิเคาะห์ และการจัดการความรู้ 2014-01-08
ขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ (ครั้งที่ 1/2557) 2014-01-08
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 3 ครั้งที่ 1/2556 2013-11-29
แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2013-05-11
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักชลประทานที่ 3 2013-03-12
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ของสำนักชลประทานที่ 3 ครั่งที่ 1/2556 2013-03-06