แบบสำรวจความรู้ความเข้าใจการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 3 ประจำปี 2559

        แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรของสำนักชลประทานที่ 3 ด้านการจัดการความรู้ ทั้งนี้ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจตามความเข้าใจของตนเอง เพื่อให้สามารถวัดระดับความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงด้านการจัดการความรู้ของบุคลากรในภาพรวม เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในสำนักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แบบสำรวจชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
สถานภาพการรับราชการ
    ข้าราชการ(ระดับ ผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงาน)
     ลูกจ้างประจำ
     พนักงานราชการ
หน่วยงาน :

ตอนที่ 2 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
    กรุณาตอบแบบสอบถาม
1. ถ้าพูดถึงการจัดการความรู้ ท่านคิดว่าคำพูดใดถูกต้องที่สุด
     เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมเฉพาะตัวบุคคล
     มีกระบวนการประกอบด้วยรวบรวม ประมวล นำไปใช้ จัดเก็บ ประยุกต์
     สามารถนำไปใช้ในทุกขั้นตอนของการทำงาน
     เป็นแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่

2. ในขั้นตอนการจัดการความรู้ ขั้นตอนใดสำคัญที่สุด
     รวบรวม
     การประมวลผล
     การใช้
     การจัดเก็บ

3. COP คืออะไร
     กลุ่มคนหรือบุคคล ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน แล้วมารวมตัวกัน จัดเป็นกุล่มเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยน ความรู้ซึ่งกันและกัน
     ชุมชนที่ร่วมตัวกัน ไม่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน
     กลุ่มคนหรือบุคคล ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน รวมตัวกันเพื่อ ทำงานเกี่ยวกับ KM
     การจัดการความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ข้อใดถูกต้องมากที่สุด
     ความรู้ในองค์กรส่วนใหญ่เป็นความรู้เอกสาร
     ความรู้ในองค์กรส่วนใหญ่เป็นความรู้ในคน
     ความรู้แบบ Tacit เปลี่ยนเป็น Explicit ไม่ได้ แต่ Explicit เปลี่ยนเป็น Tacit ได้
     ความรู้แบบ Explicit เปลี่ยนเป็น Tacit ไม่ได้ แต่ Tacit เปลี่ยนเป็น Explicit ได้

5. องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของ KM คือ
     คน
     งาน
     ความรู้
     ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดไม่ใช่หลักของ KM คือ
     คนร่วมกันด้วยความสมัครใจ
     คนที่มีพื้นฐานคล้ายๆ กัน มาร่วมคิดกันเป็นกลุ่ม
     มีการทดลอง เรียนรู้ ลองผิด ลองถูก
     จะเกิดขึ้นเมื่อมีความต้องการใช้เท่านั้น

7. เป้าหมายการจัดการความรู้ คือ
     พัฒนาคน
     พัฒนางาน
     พัฒนาองค์กร
     ถูกทุกข้อ

8. ระดับของความรู้ ในระดับสูงสุด คือ
     Know-what
     Know-how
     Know-why
     Care-why

9. กระบวนการใดในเกลียวความรู้ที่ทำให้เกิดความรู้ฝังลึกในคน
     Socialization
     Exteralization
     Combination
     Internalization

10. ข้อใดถูกต้องมากที่สุด
     การกรอกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์จัดเก็บเข้าแฟ้ม P.S.O คือ KM
     KM คือ กิจกรรมของนักวิชาการหรือนักทฤษฎีเท่านั้น
     KM เป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมาย
     KM คือการเอาความรู้มาจัดระบบให้ผู้อื่นใช้