แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ชื่อส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ และการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ
องค์ความรู้ที่เลือก
องค์ความรู้ที่ 2 การบริหารจัดการน้ำแม่น้ำยม-น่าน โดยใช้มาตรการด้านสิ่งก่อสร้าง


ลำดับ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ หลักฐาน สถานะ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Management Process:CMP)
1 การเตรียมการและปรับพฤติกรรม
1. สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อเลือกจัดทำองค์ความรู้
ประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่_1_(13มค59)
รายงานการประชุจัดการความรู้ สชป.3
ประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่_2_(31พค59)
ข่าวการประชุม(ครั้งที่ 1 http://irrigation.rid.go.th/rid3/km_3/show_new.php?&new_id=84)
ข่าวการประชุม(ครั้งที่ 2 http://irrigation.rid.go.th/rid3/km_3/show_new.php?&new_id=85)
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ปี 2559
ปรับปรุงคณะทำงานจัดการความรู้
ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 การสื่อสาร
1.มีการติดตามผลการดำเนินงานโดยตั้งคณะกรรมการฯ
2.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ด้าน การประชาสัมพันธ์
3.บันนทึกเชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำยม-น่าน โดยใช้มาตรการด้านสิ่งก่อสร้าง
4.สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเวทีประชาคมการสร้างการมีส่วนร่วม (ในปีที่ผ่านมา พ.ศ.2558)
ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 กระบวนการเครื่องมือ
1.บันทึกเชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำยม-น่าน โดยใช้มาตรการด้านสิ่งก่อสร้าง
ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 การฝึกอบรมและการเรียนรู้
1.บันทึกเชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำยม-น่าน โดยใช้มาตรการด้านสิ่งก่อสร้าง
2.นำเสนอแผนงานโครงการในที่ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 3 และที่โครงการยม-น่าน
3.สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเวทีประชาคมการสร้างการมีส่วนร่วม (ในปีที่ผ่านมา พ.ศ.2558)
ดำเนินการแล้วเสร็จ
5 การยกย่องชมเชย
1.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสำนักงานชลประทานที่ 3
2.มีการจัดทำผังกระบวนการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
ดำเนินการแล้วเสร็จ
6 การวัด ประเมินผล
1.เอกสารรายงานการบริหารจัดการแม่น้ำยม-น่านโดยใช้มาตรการด้านสิ่งก่อสร้างพร้อมแบบก่อสร้าง
2.นำเสนอแผนงานโครงการในที่ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 3 และที่โครงการยม-น่าน
ดำเนินการแล้วเสร็จ


ลำดับ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ หลักฐาน สถานะ
กระบวนการจัดการความรู้(Knowledge Management Process:KMP)
1 การบ่งชี้และเลือกองค์ความรู้
1.รายงานการประชุจัดการความรู้ สชป.3
2.ประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่_2_(31พค59)
ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 การสร้างและแสวงหาความรู้
1.รายงานการประชุจัดการความรู้ สชป.3
2.ประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่_2_(31พค59)
3.สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเวทีประชาคมการสร้างการมีส่วนร่วม (ในปีที่ผ่านมา พ.ศ.2558)
ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
1_เอกสารรายงานการบริหารจัดการแม่น้ำยม-น่านโดยใช้มาตรการด้านสิ่งก่อสร้างพร้อมแบบก่อสร้าง
ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
1_บันนทึกเชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำยม-น่าน โดยใช้มาตรการด้านสิ่งก่อสร้าง
ดำเนินการแล้วเสร็จ
5 การเข้าถึงความรู้
1.เอกสารรายงานการบริหารจัดการแม่น้ำยม-น่านโดยใช้มาตรการด้านสิ่งก่อสร้างพร้อมแบบก่อสร้าง
2.นำเสนอแผนงานโครงการในที่ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 3 และที่โครงการยม-น่าน
3.สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเวทีประชาคมการสร้างการมีส่วนร่วม (ในปีที่ผ่านมา พ.ศ.2558)
ดำเนินการแล้วเสร็จ
6 การแบ่งบันแลกเปลี่ยนความรู้
1.เอกสารรายงานการบริหารจัดการแม่น้ำยม-น่านโดยใช้มาตรการด้านสิ่งก่อสร้างพร้อมแบบก่อสร้าง
2.นำเสนอแผนงานโครงการในที่ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 3 และที่โครงการยม-น่าน
3.สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเวทีประชาคมการสร้างการมีส่วนร่วม (ในปีที่ผ่านมา พ.ศ.2558)
ดำเนินการแล้วเสร็จ
7 การนำไปใช้และทบทวนปรับปรุง
1_เอกสารรายงานการบริหารจัดการแม่น้ำยม-น่านโดยใช้มาตรการด้านสิ่งก่อสร้างพร้อมแบบก่อสร้าง
ดำเนินการแล้วเสร็จ