แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ชื่อส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ และการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ
องค์ความรู้ที่เลือก
องค์ความรู้ที่ 1 การจัดทำประมาณการงานชลประทาน


ลำดับ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ หลักฐาน สถานะ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Management Process:CMP)
1 การเตรียมการและปรับพฤติกรรม
1.สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อเลือกจัดทำองค์ความรู้
(ครั้งที่ 1 http://irrigation.rid.go.th/rid3/km_3/show_new.php?&new_id=84)
(ครั้งที่ 2 http://irrigation.rid.go.th/rid3/km_3/show_new.php?&new_id=85)
2.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานองค์ความรู้ที่ 1
ดำเนินการเสร็จแล้ว
2 การสื่อสาร
1.ประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3 ครั้งที่ 2/2559
(http://irrigation.rid.go.th/rid3/km_3/show_new.php?&new_id=91)
2.แผนการจัดการความรู้ ปี พ.ศ.2559
ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 กระบวนการเครื่องมือ
1.อบรม facilitator
2.ประชุมทีมงานจัดการความรู้
ประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 1
ประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 2
ประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 3
ประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 4
ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 การฝึกอบรมและการเรียนรู้
1.เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คลังความรู้ สชป.3
2.ส่งเอกสารแจ้งเวียนภายใน สชป.3
ดำเนินการแล้วเสร็จ
5 การยกย่องชมเชย
-
กำลังดำเนินการ
6 การวัด ประเมินผล
คู่มือกำจัดจุดอ่อนในการจัดทำประมาณการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ


ลำดับ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ หลักฐาน สถานะ
กระบวนการจัดการความรู้(Knowledge Management Process:KMP)
1 การบ่งชี้และเลือกองค์ความรู้
1.สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อเลือกจัดทำองค์ความรู้
(ครั้งที่ 1 http://irrigation.rid.go.th/rid3/km_3/show_new.php?&new_id=84)
(ครั้งที่ 2 http://irrigation.rid.go.th/rid3/km_3/show_new.php?&new_id=85)
2.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานองค์ความรู้ที่ 1
ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 การสร้างและแสวงหาความรู้
1.ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้องค์ความรู้ที่ 1
(http://irrigation.rid.go.th/rid3/km_3/show_new.php?&new_id=87)
ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
1.ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้องค์ความรู้ที่ 1
(http://irrigation.rid.go.th/rid3/km_3/show_new.php?&new_id=87)
ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
1.ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้องค์ความรู้ที่ 1
(http://irrigation.rid.go.th/rid3/km_3/show_new.php?&new_id=96)
2. คู่มือกำจัดจุดอ่อนในการจัดทำประมาณการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ
5 การเข้าถึงความรู้
1.เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คลังความรู้ สชป.3
2.ส่งเอกสารแจ้งเวียนหน่วยงานภายใน สชป.3
ดำเนินการแล้วเสร็จ
6 การแบ่งบันแลกเปลี่ยนความรู้
ขอข้อมูลประเด็นข้อตรวจพบด้านประมาณการและราคากลาง ของหน่วยงานภายนอก
1.เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คลังความรู้ สชป.3
2.ส่งเอกสารแจ้งเวียนหน่วยงานภายใน สชป.3
ดำเนินการแล้วเสร็จ
7 การนำไปใช้และทบทวนปรับปรุง
คู่มือกำจัดจุดอ่อนในการจัดทำประมาณการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ