แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ชื่อส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ และการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ
องค์ความรู้ที่เลือก
องค์ความรู้ที่ 2 ขั้นตอนและมาตรฐาน การก่อสร้าง การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทาน


ลำดับ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ หลักฐาน สถานะ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Management Process:CMP)
1 การเตรียมการและปรับพฤติกรรม
- ทบทวนการแต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้(CKO) และทีมงานจัดการความรู้(KM Team)คณะทำงาน เพื่อรับผิดชอบการดำเนินการวางแผนและจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้
มีคำสั่งและผังกระบวนงานเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการวางแผนและจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้
1.1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)สำนักชลประทานที่ 3
1.2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice ของสำนักชลประทานที่ 3
3.1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ ฯลฯ
3.2 ผังกระบวนงานประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบคามถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้
4.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
5.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3
5.2 ผังกระบวนการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจำปี
6. คำสั่งคณะทำงานติดตามและรายงานด้านการจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 3
ดำเนินการแล้ว
2 การสื่อสาร
- สื่อสารแนวทางการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องทราบ
- สื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการตลอดจนมีความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์การจัดการความรู้
การประชุมทีมงานจัดการความรู้
2.1 บันทึกขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 4/2558
2.2 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้
-รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
-รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
-รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
2.33 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3
-การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
-การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
-การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
ดำเนินการแล้ว
3 กระบวนการเครื่องมือ
- การจัดทำแผนการจัดการความรู้ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด
- จัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบด้วยกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 6 ขั้นตอน กับกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน รวม 13 ขั้นตอนอย่างครบถ้วน สอดคล้องเชื่อมโยงกัน
- กิจกรรม KM Buddy 2015
มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ 2 องค์ความรู้ ประจำปี 2558
แผนการจัดการความรู้ ปี 2558 มีการจัดกิจกรรม km day และ km buddy
-บันทึกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM Day 2015 และ KM Buddy สชป.3-4
-ข่าวการจัดกิจกรรม KM Day && KM Buddy 2015
ดำเนินการแล้ว
4 การฝึกอบรมและการเรียนรู้
1.เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ KM Tools เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ของสำนักฯ ตามโครงการที่กรมฯ จัดดำเนินการ
2.จัดกิจกรรมให้ความรู้ในหน่วยงาน สชป.3 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้ (การให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย/การเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์/การประชุมอบรมสัมมนา การดูงานด้านการจัดการความรู้ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Facilitator for Change
-การสรุปบทเรียน(After Action Review:AAR) การตอบข้อซักถามการศึกษาดูงานเขื่อนไชยบุรี ณ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
-การสรุปบทเรียน(After Action Review:AAR) การศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ส่วนต่อขยาย) ณ บริษัท ช การช่าง จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการแล้ว
5 การยกย่องชมเชย
1.กำหนดแนวทาง/วิธีการยกย่อง ชมเชยบุคลากรที่มีผลงานด้านการจัดการความรู้ดีเด่น
2.ร่วมกิจกรรม KM Award 2015 โดยส่งผลงาน นวัตกรรมเข้าร่วมการประกวด
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้
-มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสำนักงานชลประทานที่ 3
-มีการจัดทำผังกระบวนการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
-ภาพการจัดกิจกรรม KM DAYและมอบใบประกาศ
ดำเนินการแล้ว
6 การวัด ประเมินผล
-ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ และรายงานผู้บริหารกรมฯ ทราบ(6 เดือน 12 เดือน)
-จัดกิจกรรมสรุปบทเรียนผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของสำนัก เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ
-ประเมินผลการจัดการความรู้ ระดับสำนัก(KMA)
-นำผลสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ ประจำปี 2558 เข้าร่วมนำเสนอในการสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ของกรมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางที่เป็นแบบอย่างที่ดี
แบบสำรวจความพึ่งพอใจต่อการจัดการความรู้ ขั้นตอนและมาตรฐาน การก่อสร้าง การซ่อมแซมและอาคารชลประทาน
ดำเนินการแล้ว


ลำดับ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ หลักฐาน สถานะ
กระบวนการจัดการความรู้(Knowledge Management Process:KMP)
1 การบ่งชี้และเลือกองค์ความรู้
- ทีมงานจัดการความรู้ และผู้เกี่ยวข้องบ่งชี้ความรู้เพื่อสนับประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทานเพื่อดำเนินการจัดการความรู้ ได้แก่
องค์ความรู้ที่ 1 การบริหารจัดการน้ำในโครงการส่งน้ำฯยม-น่าน
องค์ความรู้ที่ 2 ขั้นตอนและมาตรฐาน การก่อสร้าง การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทาน
การประชุมสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักชลประทานที่ 3 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557
(http://irrigation.rid.go.th/rid3/km_3/show_new.php?&new_id=58)
ประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557
(http://irrigation.rid.go.th/rid3/km_3/show_new.php?&new_id=61)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้
ดำเนินการแล้ว
2 การสร้างและแสวงหาความรู้
ใช้กิจกรรมประชุม AAR หรือ Cop เพื่อสร้างและแสวงหาความรู้
องค์ความรู้ที่ 1 การบริหารจัดการน้ำในโครงการส่งน้ำฯยม-น่าน
องค์ความรู้ที่ 2 ขั้นตอนและมาตรฐาน การก่อสร้าง การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทาน
2.1 การประชุมทีมงานจัดการความรู้
2.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 4/2558
2.1.2 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้
-รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
-รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
-รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
2.1.3 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
ดำเนินการแล้ว
3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
- จัดหมวดหมู่ความรู้ที่ดำเนินการสร้างความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
-ปรับปรุงโครงสร้างและหมวดหมู่ที่แสดงบนเว็บศูนย์ความรู้กลางให้เป็นศูนย์ความรู้กลางของกรมชลประทาน
3.1 การประชุมทีมงานจัดการความรู้
3.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 4/2558
3.1.2 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้
-รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
-รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
-รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
3.1.3 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
ดำเนินการแล้ว
4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
- ดำเนินการประมวล กลั่นกรองความรู้ที่เลือกจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้
4.1 การประชุมทีมงานจัดการความรู้
4.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 4/2558
4.1.2 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้
-รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
-รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
-รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
4.1.3 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
ดำเนินการแล้ว
5 การเข้าถึงความรู้
-นำความรู้ที่สร้าง/แสวงหาตามแผนฯ เผยแพร่บนเว็บคลังความรู้ และ/หรือช่องทางอื่นๆที่เหมาะสม
-พัฒนาคลังความรู้และห้องเรียนรู้ สชป.3 ให้มีเนื้อหาสาระครบถ้วน เหมาะสม พร้อมใช้งาน สะดวกในการเข้าถึง
5.1 การประชุมทีมงานจัดการความรู้
5.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 4/2558
5.1.2 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้
-รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
-รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
-รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
5.1.3 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
- แจกเอกสารการจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ 2 ขั้นตอน และมาตรฐาน การก่อสร้าง การซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทาน ให้กับส่วน/โครงการ สังกัด สชป.3 หน่วยงานละ 1 ชุด
- เผยแพร่เอกสารฯ ทางเว็บไซต์คลังความรู้ สชป.3
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ ใน KM Day สชป.3
ดำเนินการแล้ว
6 การแบ่งบันแลกเปลี่ยนความรู้
-จัดกิจกรรม KM Day 2015 เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ ของ สชป.3 ร่วมกับหน่วยงานคู่ Buddy
6.1 การประชุมทีมงานจัดการความรู้
6.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 4/2558
6.1.2 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้
-รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
-รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
-รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
6.1.3 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
6.2 การประชุมประจำเดือน
6.2.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน
-บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
-บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
-บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
-บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
-บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
-บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2558
6.2.2 รายงานการประชุมประจำเดือน
-รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
-รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
-รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
-รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
-รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
6.2.3 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือน
-การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
-การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
-การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
-การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
-การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
6.3 KM Day สชป.3
-บันทึกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM Day 2015 และ KM Buddy สชป.3-4
-ข่าวการจัดกิจกรรม KM Day && KM Buddy 2015
ดำเนินการแล้ว
7 การนำไปใช้และทบทวนปรับปรุง
-นำความรู้ที่ได้ดำเนินการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาความรู้
7.1 การประชุมทีมงานจัดการความรู้
7.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
-บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 4/2558
7.1.2 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้
-รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
-รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
-รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
7.1.3 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3
-การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
-การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
-การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
7.2 การประชุมประจำเดือน
7.2.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน
-บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
-บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
-บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
-บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
-บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
-บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2558
7.2.2.2รายงานการประชุมประจำเดือน
-รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
-รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
-รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
-รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
-รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
7.2.3ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือน
-การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
-การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
-การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
-การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
-การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
7.3 KM Day สชป.3
-บันทึกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM Day 2015 และ KM Buddy สชป.3-4
-ข่าวการจัดกิจกรรม KM Day && KM Buddy 2015
ดำเนินการแล้ว