แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ชื่อส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ และการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ
องค์ความรู้ที่เลือก
องค์ความรู้ที่ 1 การบริหารจัดการน้ำในโครงการส่งน้ำฯยมน่าน


ลำดับ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ หลักฐาน สถานะ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Management Process:CMP)
1 การเตรียมการและปรับพฤติกรรม
- ทบทวนการแต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้(CKO) และทีมงานจัดการความรู้(KM Team)คณะทำงาน เพื่อรับผิดชอบการดำเนินการวางแผนและจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้
-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสร้างความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ฯ การบริหารจัดการน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน
ดำเนินการแล้ว
2 การสื่อสาร
- สื่อสารแนวทางการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องทราบ
- สื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการตลอดจนมีความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์การจัดการความรู้
-เอกสารการประชุมทีมงานจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ 1
ดำเนินการแล้ว
3 กระบวนการเครื่องมือ
- การจัดทำแผนการจัดการความรู้ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด
- จัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบด้วยกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 6 ขั้นตอน กับกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน รวม 13 ขั้นตอนอย่างครบถ้วน สอดคล้องเชื่อมโยงกัน
- กิจกรรม KM Buddy 2015
-บันทึกขอความอนุุเคราะห์เพื่อตรวจสอบเขตพื้นที่ชลประทาน คบ.ยมน่าน

-บันทึกขอเชิญประชุมเพื่อตรวจสอบพื้นที่ชลประทานพื้นที่ คบ.ยมน่าน

-ภาพพื้นที่ชลประทาน คบ.ยมน่าน
ดำเนินการแล้ว
4 การฝึกอบรมและการเรียนรู้
1.เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ KM Tools เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ของสำนักฯ ตามโครงการที่กรมฯ จัดดำเนินการ
2.จัดกิจกรรมให้ความรู้ในหน่วยงาน สชป.3 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้ (การให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย/การเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์/การประชุมอบรมสัมมนา การดูงานด้านการจัดการความรู้ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น
-ประชุมชี้แจงเรื่องแผนการส่งน้ำฤดูนาปี 2558
-ประชาสัมพันธ์เรื่องแผนการส่งน้ำ 2558 กับกลุ่มผู้ใช้น้ำ
-โครงการส่งน้ำฯยมน่าน ประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำ 2558 ในพื้นที่ ฝสบ.1
-โครงการส่งน้ำฯยมน่าน เข้าร่วมงาน "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข"
-งานวันถ่ยทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
-โครงการฯยมน่าน ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมฯ
-ประชาสัมพันธ์เรื่องแผนการส่งน้ำ 2558 กับกลุ่มผู้ใช้น้ำ
ดำเนินการแล้ว
5 การยกย่องชมเชย
1.กำหนดแนวทาง/วิธีการยกย่อง ชมเชยบุคลากรที่มีผลงานด้านการจัดการความรู้ดีเด่น
2.ร่วมกิจกรรม KM Award 2015 โดยส่งผลงาน นวัตกรรมเข้าร่วมการประกวด
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้
-มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสำนักงานชลประทานที่ 3
-มีการจัดทำผังกระบวนการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
-ภาพการจัดกิจกรรม KM DAYและมอบใบประกาศ
ดำเนินการแล้ว
6 การวัด ประเมินผล
-ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ และรายงานผู้บริหารกรมฯ ทราบ(6 เดือน 12 เดือน)
-จัดกิจกรรมสรุปบทเรียนผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของสำนัก เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ
-ประเมินผลการจัดการความรู้ ระดับสำนัก(KMA)
-นำผลสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ ประจำปี 2558 เข้าร่วมนำเสนอในการสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ของกรมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางที่เป็นแบบอย่างที่ดี
-แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ประสบภัยจากน้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน
ดำเนินการแล้ว


ลำดับ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ หลักฐาน สถานะ
กระบวนการจัดการความรู้(Knowledge Management Process:KMP)
1 การบ่งชี้และเลือกองค์ความรู้
- ทีมงานจัดการความรู้ และผู้เกี่ยวข้องบ่งชี้ความรู้เพื่อสนับประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทานเพื่อดำเนินการจัดการความรู้ ได้แก่
องค์ความรู้ที่ 1 การบริหารจัดการน้ำในโครงการส่งน้ำฯยม-น่าน
องค์ความรู้ที่ 2 ขั้นตอนและมาตรฐาน การก่อสร้าง การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทาน
-การประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เพื่อสรุปบทเรียน(After Action Review:AAR) การจัดการความสรุปในปี 2557
-รายงานการประชุมทีมงานการจัดการความรู้ครั้งที่ 9/2557
*ซึ่งเป็นที่มาของการบ่งชี้และเลือกองค์ความรู้ 2 องค์ความรู้
ดำเนินการแล้ว
2 การสร้างและแสวงหาความรู้
ใช้กิจกรรมประชุม AAR หรือ Cop เพื่อสร้างและแสวงหาความรู้
องค์ความรู้ที่ 1 การบริหารจัดการน้ำในโครงการส่งน้ำฯยม-น่าน
องค์ความรู้ที่ 2 ขั้นตอนและมาตรฐาน การก่อสร้าง การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทาน
-ใช้เครื่องมือการสรุปบทเรียน(After Action Review:AAR)ผ่านการประชุมทีมงานการจัดการความรู้ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557
-รายงานการประชุมทีมงานการจัดการความรู้ครั้งที่ 9/2557
ดำเนินการแล้ว
3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
- จัดหมวดหมู่ความรู้ที่ดำเนินการสร้างความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
-ปรับปรุงโครงสร้างและหมวดหมู่ที่แสดงบนเว็บศูนย์ความรู้กลางให้เป็นศูนย์ความรู้กลางของกรมชลประทาน
สชป.3 มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้ของสำนักฯ อย่างต่อเนื่องและเป็นให้ปัจจุบันสม่ำเสมอ โดยมีข้อมูลพื้นฐานตามแบบฟอร์มที่ 3 (12 ข้อ) ตามที่กรมชลประทานกำหนด
ดำเนินการแล้ว
4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
- ดำเนินการประมวล กลั่นกรองความรู้ที่เลือกจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้
การสรุปบทเรียน(After Action Review:AAR) ผ่านรายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นที่การการเลือกจัดการความรู้ตามแผนจัดการความรู้
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ฯ
ผังกระบวนการประมวลกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องขององค์ความรู้
ดำเนินการแล้ว
5 การเข้าถึงความรู้
-นำความรู้ที่สร้าง/แสวงหาตามแผนฯ เผยแพร่บนเว็บคลังความรู้ และ/หรือช่องทางอื่นๆที่เหมาะสม
-พัฒนาคลังความรู้และห้องเรียนรู้ สชป.3 ให้มีเนื้อหาสาระครบถ้วน เหมาะสม พร้อมใช้งาน สะดวกในการเข้าถึง
- เผยแพร่เอกสารฯ ทางเว็บไซต์คลังความรู้ สชป.3
- เผยแพร่ผ่านกิจกรรม KM Day && KM Buddy สชป.3
ดำเนินการแล้ว
6 การแบ่งบันแลกเปลี่ยนความรู้
-จัดกิจกรรม KM Day 2015 เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ ของ สชป.3 ร่วมกับหน่วยงานคู่ Buddy
-ใช้กิจกรรม KM Day && KM Buddy 2015 เป็นเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้
ดำเนินการแล้ว
7 การนำไปใช้และทบทวนปรับปรุง
-นำความรู้ที่ได้ดำเนินการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาความรู้
-ประชุมแผนการส่งน้ำ ครั้งที่ 1 (9 สิงหาคม 2557)
-ประชุมแผนการส่งน้ำ ครั้งที่ 2 (27 ตุลาคม 2557)
-ประชุมแผนการส่งน้ำ ครั้งที่ 3 (13 พฤศจิกายน 2557)
-ประชุมแผนการส่งน้ำ ครั้งที่ 4 (18 กันยายน 2558)
ดำเนินการแล้ว