ระบบนับจำนวนผู้เข้าชม
วันนี้
8
เมื่อวาน
7
เดือนนี้
127
เดือนที่แล้ว
193
ปีนี้
1,438
ปีที่แล้ว
2,551
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
ระบบนับจำนวนผู้เข้าชม
ท่านได้รับความรู้จากคลังความรู้สำนักชลประทานที่ 3 มากน้อยเพียงใด
คะเนนเฉลี่ย อยู่ในระดับ "มาก"
ระบบ Login
แนวทางการจัดทำแผนการจัดการความรู้
                      

แนวทางการจัดทำแผนการจัดการความรู้

           สำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง โดยพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้อง กับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ดังนี้

ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำแผนฯ

                   1. รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน จากการสรุปบทเรียนทบทวนผลการดำเนินงาน
                   2. เปรียบผลลัพธ์การดำเนินการที่ทำได้จริงกับเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
                   3. วิเคราะห์ข้อมูลการสรุปบทเรียน จำแนกประเด็นสำคัญเป็นหมวดต่าง ๆ เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง
                   4. ระบุองค์ความรู้ที่หน่วยงานจำเป็นต้องมีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ

ขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดการความรู้
           1. แบบฟอร์มที่ 1 เป็นแบบจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือเป้าประสงค์ของหน่วยงาน ให้สำนัก / กองพิจารณาทบทวนรายการองค์ความรู้ที่ได้ระบุไว้แล้ว และบ่งชี้/เลือกองค์ความรู้ อย่างน้อย 2 องค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกับประเด็น ยุทธศาสตร์เพื่อจัดการความรู้ในแต่ละปี พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดที่มีนัยสำคัญ และกำหนดเป้าหมายให้เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของสำนัก/กอง ตลอดจนระบุเหตุผลที่เลือกองค์ความรู้นั้นมาดำเนินการจัดการความรู้ ในช่องที่กำหนดตามแบบฟอร์มที่ 1 ให้ครบถ้วน

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 1

 แบบฟอร์มที่ 1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กอง.................................................................
 ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด (KPI)ตามคำรับรอง  เป้าหมายของตัวชี้วัด  องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
 การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  (เลือกระบุจากเป้าประสงค์กรมข้อ 1-19 ในแผนที่ยุทธศาสตร์)  (เลือกระบุคำรับรองระดับสำนัก/กองในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่เชื่อมโยงกับผลสำเร็จขององค์ความรู้ที่เลือก)  (ระบุเป้าหมายตัวชี้วัดตามคำรับรองที่เลือก)  1.....................
2.....................
3.....................
4.....................
...(ไม่จำกัดจำนวนข้อ)..
 การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ  (เลือกระบุจากเป้าประสงค์กรมข้อ 1-19 ในแผนที่ยุทธศาสตร์)  (เลือกระบุคำรับรองระดับสำนัก/กองในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่เชื่อมโยงกับผลสำเร็จขององค์ความรู้ที่เลือก)  (ระบุเป้าหมายตัวชี้วัดตามคำรับรองที่เลือก)  1.....................
2.....................
3.....................
4.....................
...(ไม่จำกัดจำนวนข้อ)
 การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ  (เลือกระบุจากเป้าประสงค์กรมข้อ 1-19 ในแผนที่ยุทธศาสตร์)  (เลือกระบุคำรับรองระดับสำนัก/กองในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่เชื่อมโยงกับผลสำเร็จขององค์ความรู้ที่เลือก)  (ระบุเป้าหมายตัวชี้วัดตามคำรับรองที่เลือก)  1.....................
2.....................
3.....................
4.....................
...(ไม่จำกัดจำนวนข้อ).
 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดการความรู้
 องค์ความรู้ที่ 1  (ระบุเหตุผลในการเลือกองค์ความรู้ ที่ 1) (ระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กองที่เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของการจัดการความรู้ที่เลือก)
 องค์ความรู้ที่ 2  (ระบุเหตุผลในการเลือกองค์ความรู้ ที่ 2) (ระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กองที่เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของการจัดการความรู้ที่เลือก)
 ผู้ทบทวน : ............................................  ผู้อนุมัติ .....................................................................
 ประธานทีมงานจัดการความรู้สำนัก/กอง  ผู้บริหารการจัดการความรู้สำนัก/กอง (CKO)

ผู้บริหารการจัดการความรู้สำนัก/กอง (CKO)
           2. นำองค์ความรู้ที่เลือกในแบบฟอร์มที่ 1 (หมายถึงองค์ความรู้ที่สำนัก/กองเลือกว่าเป็นองค์ความรู้ที่จะจัดการความรู้ในปีนั้น ๆ ซึ่งมีการ ระบุเหตุผลการเลือกไว้แล้ว ) มาใส่ในแบบฟอร์มที่ 2 เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้
           3. จัดทำแผนการจัดการความรู้ โดยกำหนดรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน บูรณาการกับกระบวนการบริหารการเปลี่ยน แปลง 6 ขั้นตอน รวมเป็น 13 ขั้นตอน แสดงในแบบฟอร์มที่ 2