แนวทางการให้คะแนน

คะแนน กระบวนการ (หมวด 1-6)
1 ไม่มีกระบวนการหรือไม่มีหลักฐาน (ว่ามีการปฏิบัติจริง)
2 มีกระบวนการอยู่น้อยมากหรือหลักฐานไม่ชัดเจน
3 มีกระบวนการที่ดีในหลายเรื่องและมีหลักฐานประกอบบ้าง
4 กระบวนการส่วนใหญ่ดีมากและมีหลักฐานประกอบชัดเจน
5 กระบวนการส่วนใหญ่โดดเด่นและมีหลักฐาน (ทั้งการปฏิบัติและที่เป็นเอกสาร) ที่ชัดเจนมาก รวมทั้ง มีข้อมูลเปรียบเทียบจากภายนอก


คะแนน ผลลัพธ์ (หมวด 7)
1 ไม่มีแนวโน้ม
2 เริ่มมีแนวโน้มแต่ไม่มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
3 มีแนวโน้มที่ดีในบางเรื่อง เริ่มมีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
4 แนวโน้มส่วนใหญ่ดี และเทียบเท่าหรือบางเรื่องดีกว่าข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
5 แนวโน้ม (3-5 ปี) ส่วนใหญ่ดีมาก และดีกว่าข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ


เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง (KMA 2015)


หมวด 1 การนำองค์กร
ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
1.1 CKO สำนัก/กอง สื่อสาร ถ่ายทอดทิศทางของหน่วยงาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกรม ต่อบุคลากรเพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร
1.1.1 ช่องทางการสื่อสาร
1.1.2 ความถี่ของการสื่อสาร
1.1.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
1) CKO สชป.3 ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองของ สชป.3
2) สาร CKO โดย ผส.ชป.3 เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์และทิศทางด้านการจัดการความรู้
3) CKO สชป.3 สื่อสารผ่านวิดีทัศน์เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงาน ทิศทางของหน่วยงาน ค่านิยมขององค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของบุคลากร
4) จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกรม ในห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3
5) จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีประธานการจัดการความรู้ สชป.3 และผู้บริหารจัดการความรู้ สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ ในการจัดกิจกรรม KM Day 2015 และ KM Buddy สชป.3-4
6) จัดให้มีโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ สชป.3
1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน
1.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
1.1.2 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
1.1.3 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
1.1.4 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
1.1.5 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
1.1.6 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2558
1.2รายงานการประชุมประจำเดือน
1.2.1 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
1.2.2 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
1.2.3 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
1.2.4 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
1.2.5 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
1.3ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือน
1.3.1 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
1.3.2 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
1.3.3 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
1.3.4 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
1.3.5 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
2.1 สาร CKO สชป.3
2.2 รูปภาพสาร CKO ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3
3) วิดีทัศน์ ผส.ชป.3
4.1 เอกสารประกอบการปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3
4.2 ห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3
5.1)บันทึกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM Day 2015 และ KM Buddy สชป.3-4
5.2)ข่าวการจัดกิจกรรม KM Day && KM Buddy 2015
6.1 บันทึกเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ สชป.3
6.2 ข่าวการอบรม
1.2 CKO สำนัก/กอง สื่อสาร ถ่ายทอด วิสัยทัศน์การจัดการความรู้และ วัฒนธรรมการเรียนรู้ของกรมชลประทานสู่บุคลากรของสำนัก/กองเพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร
1.2.1 ช่องทางการสื่อสาร
1.2.2 ความถี่ของการสื่อสาร
1.2.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
1) CKO สชป.3 ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองของ สชป.3
2) สาร CKO โดย ผส.ชป.3 เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์และทิศทางด้านการจัดการความรู้
3) CKO สชป.3 สื่อสารผ่านวิดีทัศน์เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงาน ทิศทางของหน่วยงาน ค่านิยมขององค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของบุคลากร
4) จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกรม ในห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3
5) จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีประธานการจัดการความรู้ สชป.3 และผู้บริหารจัดการความรู้ สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ ในการจัดกิจกรรม KM Day 2015 และ KM Buddy สชป.3-4
6) จัดให้มีโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ สชป.3
1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน
1.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
1.1.2 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
1.1.3 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
1.1.4 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
1.1.5 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
1.1.6 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2558
1.2รายงานการประชุมประจำเดือน
1.2.1 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
1.2.2 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
1.2.3 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
1.2.4 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
1.2.5 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
1.3ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือน
1.3.1 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
1.3.2 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
1.3.3 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
1.3.4 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
1.3.5 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
2.1 สาร CKO สชป.3
2.2 รูปภาพสาร CKO ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3
3) วิดีทัศน์ ผส.ชป.3
4.1 เอกสารประกอบการปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3
4.2 ห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3
5.1)บันทึกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM Day 2015 และ KM Buddy สชป.3-4
5.2)ข่าวการจัดกิจกรรม KM Day && KM Buddy 2015
6.1 บันทึกเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ สชป.3
6.2 ข่าวการอบรม
1.3 CKO สำนัก/กองสื่อสารแนวทางด้านการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไร
1.3.1 ช่องทางการสื่อสาร
1.3.2 ความถี่ของการสื่อสาร
1.3.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
1) CKO สชป.3 ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองของ สชป.3
2) สาร CKO โดย ผส.ชป.3 เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์และทิศทางด้านการจัดการความรู้
3) CKO สชป.3 สื่อสารผ่านวิดีทัศน์เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงาน ทิศทางของหน่วยงาน ค่านิยมขององค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของบุคลากร
4) จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกรม ในห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3
5) จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีประธานการจัดการความรู้ สชป.3 และผู้บริหารจัดการความรู้ สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ ในการจัดกิจกรรม KM Day 2015 และ KM Buddy สชป.3-4
6) จัดให้มีโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ สชป.3
4.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน
1.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
1.1.2 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
1.1.3 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
1.1.4 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
1.1.5 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
1.1.6 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2558
1.2รายงานการประชุมประจำเดือน
1.2.1 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
1.2.2 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
1.2.3 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
1.2.4 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
1.2.5 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
1.3ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือน
1.3.1 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
1.3.2 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
1.3.3 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
1.3.4 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
1.3.5 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
2.1 สาร CKO สชป.3
2.2 รูปภาพสาร CKO ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3
3) วิดีทัศน์ ผส.ชป.3
4.1 เอกสารประกอบการปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3
4.2 ห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3
5.1)บันทึกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM Day 2015 และ KM Buddy สชป.3-4
5.2)ข่าวการจัดกิจกรรม KM Day && KM Buddy 2015
6.1 บันทึกเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ สชป.3
6.2 ข่าวการอบรม
1.4 CKO สำนัก/กอง สร้างบรรยากาศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งในระดับสำนัก/กองและระดับบุคคลอย่างไร 1.CKO สชป.3 มีการติดตามการดำเนินงานของทีมงานจัดการความรู้ สชป.3 และมีการถ่ายทอดและแบ่งบันความรู้ประสบการณ์ทำงานในการประชุมประจำเดือน
2.CKO สชป.3 อนุมัติให้มีการปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3(KM ROOM) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ สชป.3
3.CKO สชป.3 จัดให้มีการจัดทำวิดีทัศน์ถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อสร้างบรรยากาศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ สชป.3
4.CKO สชป.3 จัดให้มีกิจกรรม 5 ส เพื่อสนับสนุนบรรยาการในการเรียนรู้
6.CKO สชป.3 จัดให้มีการปรับปรุงบอร์ดที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โดยมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ สชป.3
7.CKO สชป.3 จัดให้มีการแต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้และทีมงาน จัดการความรู้ในหน่วยงาน
8.CKO สชป.3 จัดให้มีแต่งตั้งชุมชนนักปฏิบัติและผู้รับผิดชอบชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ของหน่วยงานครอบคลุมภารกิจทั้งภารกิจหลัก รอง และสนับสนุน
9.CKO สชป.3 จัดให้มีแต่งตั้งคณะกรรมการประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้
10.CKO สชป.3 จัดให้มีแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
11.สาร CKO โดย ผส.ชป.3 เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์และทิศทางด้านการจัดการความรู้
12.จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีประธานการจัดการความรู้ สชป.3 และผู้บริหารจัดการความรู้ สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ ในการจัดกิจกรรม KM Day 2015 และ KM Buddy สชป.3-4
13. จัดให้มีโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ สชป.3
1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน
1.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
1.1.2 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
1.1.3 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
1.1.4 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
1.1.5 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
1.1.6 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2558
1.2รายงานการประชุมประจำเดือน
1.2.1 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
1.2.2 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
1.2.3 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
1.2.4 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
1.2.5 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
1.3ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือน
1.3.1 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
1.3.2 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
1.3.3 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
1.3.4 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
1.3.5 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
2. เอกสารประกอบการปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3
3. วิดีทัศน์ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานโดย ผส.ชป.3
4.1 บันทึกอนุมัติจัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Dayและสรุปการจัดกิจกรรม 5 ส
4.2 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ของ สชป.3
6.รูปบอร์ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับ KMและการดำเนินกิจกรรมการจัดความรู้ สชป.3
7.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)สำนักชลประทานที่ 3
7.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice ของสำนักชลประทานที่ 3
9.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ ฯลฯ
10.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
11.1 สาร CKO สชป.3
11.2 รูปภาพสาร CKO ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3
12.1 บันทึกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM Day 2015 และ KM Buddy สชป.3-4
12.2 ข่าวการจัดกิจกรรม KM Day && KM Buddy 2015
13.1 บันทึกเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ สชป.3
13.2 ข่าวการอบรม
1.5 CKO สำนัก/กองแสดงออกอย่างไรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในประเด็นต่อไปนี้
1.5.1 การถ่ายทอด แบ่งปันความรู้
1.5.2 การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง
1.CKO สชป.3 เข้าร่วมประชุมทีมงานการจัดการความรู้ สชป.3 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดการความรู้
2.CKO สชป.3 สื่อสารผ่านวิดีทัศน์เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงาน ทิศทางของหน่วยงาน ค่านิยมขององค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของบุคลากร
3.CKO สชป.3 มีการติดตามการดำเนินงานของทีมงานจัดการความรู้ สชป.3 และมีการถ่ายทอดและแบ่งบันความรู้ประสบการณ์ทำงานในการประชุมประจำเดือน
4.สาร CKO โดย ผส.ชป.3 เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์และทิศทางด้านการจัดการความรู้
5. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีประธานการจัดการความรู้ สชป.3 และผู้บริหารจัดการความรู้ สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ ในการจัดกิจกรรม KM Day 2015 และ KM Buddy สชป.3-4
6. จัดให้มีโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ สชป.3
1.1 บันทึกขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้
1.1.1 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
1.1.2 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
1.1.3 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
1.1.4 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 4/2558
1.1.5 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 5/2558
1.2 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้
1.2.1 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
1.2.2 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
1.2.3 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
1.2.4 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 4/2558
1.2.5 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 5/2558
1.3 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 4/2558
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 5/2558
2.วิดีทัศน์ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานโดย ผส.ชป.3
3.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน
1.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
1.1.2 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
1.1.3 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
1.1.4 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
1.1.5 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
1.1.6 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2558
3.2รายงานการประชุมประจำเดือน
3.2.1 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
3.2.2 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
3.2.3 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
3.2.4 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
3.2.5 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
3.3ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือน
1.3.1 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
1.3.2 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
1.3.3 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
1.3.4 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
1.3.5 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
4.1 สาร CKO สชป.3
4.2 รูปภาพสาร CKO ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3
5.1 บันทึกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM Day 2015 และ KM Buddy สชป.3-4
5.2 ข่าวการจัดกิจกรรม KM Day && KM Buddy 2015
6.1 บันทึกเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ สชป.3
6.2 ข่าวการอบรม
1.6 CKO สำนัก/กอง สนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากร/ทีมงาน ที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม หรือที่มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ 1.CKO สชป.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3 เพื่อสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนยกย่อง ชมเชย บุคลากรที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ของสชป.3
2.CKO สชป.3 จัดให้มีการจัดทำเกียรติบัตรเพื่อยกย่องชมเชยบุคลากรที่เข้าร่วมงานกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สชป.3
3.CKO สชป.3 มีการมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องชมเชยบุคลากรที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ของสชป.3 ในกิจกรรม KM Day 2015
1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3
1.2 ผังกระบวนการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจำปี
2. ตัวอย่างเกียรติบัตรยกย่องชมเชย
3.CKO สชป.3 มอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชย
1.7 CKO สำนัก/กอง มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ / นวัตกรรม ที่ต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร 1.Line Application มาใช้รายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น ไลน์กลุ่มบริหารจัดการน้ำสชป.3 ไลน์กลุ่มสชป.3 เป็นต้น
2. สนับสนุนให้ใช้ Facebook ในการประชาสัมพันธ์
3.สนับสนุนให้ศึกษาดูงานเพื่อให้บุคลากรเกิดสัมพันธภาพ ความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ในการทำงาน
4. จัดให้มีโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ สชป.3
1.1 ภาพหน้าจอ Line Application กลุ่มบริหารจัดการน้ำสชป.3
1.2 ภาพหน้าจอ Line Application กลุ่มสชป.3
2.ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดผ่านหน้าจอ Facebook
3.การศึกษาดูงานเขื่อนไชยะบุรี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4.1 บันทึกเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ สชป.3
4.2 ข่าวการอบรม
1.8 CKO สำนัก/กอง สนับสนุนให้มีการนำเครื่องมือการจัดการความรู้ ( KM Tools เช่น CoPs,Story Telling,K-Forum,K-Asset,Best Practice,Peer Assist , Cross- functional Team ฯลฯ ) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในสำนัก/กองอย่างไร 1.CKO สชป.3 จัดให้มีแต่งตั้งชุมชนนักปฏิบัติและผู้รับผิดชอบชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ของหน่วยงานครอบคลุมภารกิจทั้งภารกิจหลัก รอง และสนับสนุน
2. CKO สชป.3 สนับสนุนให้ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมให้มีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice) 3. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีประธานการจัดการความรู้ สชป.3 และผู้บริหารจัดการความรู้ สชป.3 ร่วมการเล่าเรื่อง(Story telling )เพื่อสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ ในการจัดกิจกรรม KM Day 2015 และ KM Buddy สชป.3-4
4. จัดให้มีโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ สชป.3
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice ของสำนักชลประทานที่ 3
2. การศึกษาดูงานเขื่อนไชยะบุรี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3.1 บันทึกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM Day 2015 และ KM Buddy สชป.3-4
3.2 ข่าวการจัดกิจกรรม KM Day && KM Buddy 2015
4.1 บันทึกเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ สชป.3
4.2 ข่าวการอบรม
1.9 CKO สำนัก/กอง กำหนดให้มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR) และหารือร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (แนวทาง/กระบวนการ การทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือสิ่งประดิษฐ์) เพื่อปรับปรุงการทำงานของสำนัก/กองอย่างไร 1.CKO สชป.3 มีการติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองของ สชป.3 ในการประชุมประจำเดือนและสรุปเป็นรายงานการประชุม(AAR) ในการประชุมแต่ละครั้ง
2.CKO สชป.3 กำหนดให้มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR) และหารือร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน ซึ่งได้พัฒนาตามแนวทางแผนการจัดการความรู้ ปี 2558 (2 องค์ความรู้)
1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน
1.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
1.1.2 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
1.1.3 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
1.1.4 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
1.1.5 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
1.1.6 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2558
1.2รายงานการประชุมประจำเดือน
1.2.1 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
1.2.2 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
1.2.3 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
1.2.4 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
1.2.5 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
1.3ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือน
1.3.1 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
1.3.2 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
1.3.3 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
1.3.4 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
1.3.5 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
2.การสรุปบทเรียน(After Action Review:AAR) ผ่านรายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 21 ตุลาคม 2557รายงานการประชุม
ผลความจากการสรุปบทเรียนจึงได้จัดทำองค์ความรู้ 2 องค์ความรู้
- องค์ความรู้ที่ 1
การบริหารจัดการน้ำในโครงการส่งน้ำฯยมน่าน
- องค์ความรู้ที่ 2
ขั้นตอนและมาตรฐานการก่อสร้าง การซ่อมแซมและการปรับปรุงอาคารชลประทาน
1.10 CKO สำนัก/กอง ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 1. สชป.3 โดย CKO (ผส.ชป.3) ได้มอบนโยบายให้คณะทำงาน KM และศูนย์สารสนเทศ ของ สชป.3 ร่วมกันดำเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับการบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
- การพัฒนาระบบรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ และช่องทางต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุง / พัฒนา
2.CKO สชป.3 กำหนดให้มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR) และหารือร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน และได้พัฒนาตามแนวทางแผนการจัดการความรู้ ปี 2558 (2 องค์ความรู้)ซึ่งผลการดำเนินการดังกล่าวมีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
3.CKO สชป.3 สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
1) ระบบรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือทางเว็บไซต์ http://irrigation.rid.go.th/rid3/appeal/
2.การสรุปบทเรียน(After Action Review:AAR) ผ่านรายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 21 ตุลาคม 2557รายงานการประชุม
ผลความจากการสรุปบทเรียนจึงได้จัดทำองค์ความรู้ 2 องค์ความรู้
- องค์ความรู้ที่ 1
การบริหารจัดการน้ำในโครงการส่งน้ำฯยมน่าน
- องค์ความรู้ที่ 2
ขั้นตอนและมาตรฐานการก่อสร้าง การซ่อมแซมและการปรับปรุงอาคารชลประทาน
3.1 บันทึกยืนยันรายชื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Facilitator for Change
3.2 ภาพข่าวการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังสูตร Facilitator for change รุ่นที่42
1.11 CKO สำนัก/กอง มีการควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างไร
1.11.1 วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม
1.11.2 ความถี่ในการควบคุม กำกับ ติดตาม
1.CKO สชป.3 ติดตามผลการดำเนินการจัดการความรู้ของ สชป.3 ในการประชุมประจำเดือนของ สชป.3
2.CKO สชป.3 ติดตามผลการดำเนินการจัดการความรู้ของ สชป.3 ในการประชุมทีมงานจัดการของรู้ของสำนักฯ
3.เลขานุการฯ รายงานรายละเอียดผลการดำเนินการ คณะทำงานจัดการความรู้ หมวดที่ 1-6 แก่ CKO
1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน
1.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
1.1.2 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
1.1.3 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
1.1.4 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
1.1.5 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
1.1.6 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2558
1.2รายงานการประชุมประจำเดือน
1.2.1 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
1.2.2 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
1.2.3 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
1.2.4 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
1.2.5 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
1.3ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือน
1.3.1 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
1.3.2 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
1.3.3 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
1.3.4 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
1.3.5 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
2.1 บันทึกขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3
2.1.1 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
2.1.2 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
2.1.3 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
2.1.4 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 4/2558
2.1.5 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 5/2558
2.2 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้
2.2.1 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
2.2.2 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
2.2.3 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
2.2.4 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 4/2558
2.2.5 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 5/2558
2.3 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 4/2558
การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 5/2558
รายละเอียดผลการดำเนินการ คณะทำงานจัดการความรู้ หมวดที่ 1-6 แก่ CKO

หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์
ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
2.1 สำนัก/กอง นำผลการสรุปบทเรียน (จากข้อ 1.9) ตามภารกิจและแนวทางการปรับปรุงงานมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) อย่างไร 1.) สชป.3 มีการสรุปบทเรียน(AAR)และสรุปผลการดำเนินการในปี 2557 ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน 1. บันทึกการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ของ สชป.3 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 14 ม.ค.58
2.2 สำนัก/กอง มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ KM ตามแนวทางที่กรมฯกำหนดต่อเนื่องทุกปีหรือไม่ 1.) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ KM ตามแนวทางที่กรมฯ กำหนดอย่างต่อเนื่องทุกปี (ตามแบบฟอร์ม 1 และ 2) 1. บันทึกการประชุมทีมงานจัดการความรู้ของ สชป.3 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 13 ม.ค.57
2. แบบฟอร์มที่ 1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
3. บันทึกการประชุมทีมงานจัดการความรู้ของ สชป.3 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 14 ม.ค.58
4. แบบฟอร์มที่ 1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 3. แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2.3 สำนัก/กอง มีวิธีการคัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ KM อย่างไร 1.) มีการประชุมเพื่อคัดเลือกองค์ความรู้ที่มีความสำคัญและตรงกับประเด็นตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯและสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริง 1. บันทึกการประชุมทีมงานจัดการความรู้ของ สชป.3 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 14 ม.ค.58
2.4 สำนัก/กอง มีการถ่ายทอดแผน KM สู่ผู้ปฏิบัติอย่างไร 1.) สชป.3 ได้มีการดำเนินการแต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้และคณะทำงานย่อย โดยคัดเลือกจากหน่วยงานของ สชป.3 ให้ครอบคลุมทุกภารกิจ มาร่วมกันจัดทำแผน และร่วมทำกิจกรรมการจัดการความรู้ สชป.3 มีการประชาสัมพันธ์แผน KM ให้บุคลากรภายใน สชป.3 ได้รับทราบโดยการแจ้งเป็นหนังสือเวียน 1. คำสั่งสำนักชลประทานที่ 3 ที่ ข 4/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2. บันทึกการประชุมทีมงานจัดการความรู้ของ สชป.3 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 31 มี.ค.58
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานองค์ความรู้ที่ 1 การบริหารจัดการน้ำโครงการส่งน้ำฯยมน่าน
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานองค์ความรู้ที่ 2 การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานก่อสร้าง
5. คำสั่งสำนักชลประทานที่ 3 ที่ ข.9/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice ของสำนักชลประทานที่ 3 วันที่ 18 มี.ค.57
6. คำสั่งสำนักชลประทานที่ 3 ที่ ข.15/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประมวล กลั่นกรอง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ วันที่ 25 มิ.ย.57
7. เวปไซต์คลังความรู้ของสำนักชลประทานที่ 3
2.5 สำนัก/กองมีการสรุปผลการดำเนินการตามแผน KM เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน KM ที่กำหนดไว้อย่างไร (ตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มที่ 1) 1.) สชป.3 โดยคณะทีมงานจัดการความรู้ มีการสรุปประเมินผลตามแผน KM ตามแบบฟอร์มที่ 1 และ 2 รายงาน 1 ครั้ง (สิ้น ก.ย.58)
2.) สชป.3 มีการจัดกิจกรรม KM DAY เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 รวมถึงในปีที่ผ่านมา
1. ผลการปฎิบัติงานเมื่อเริ่มดำเนินการตามแผนจัดการความรู้
2. ผลการปฎิบัติงานรอบ 6 เดือน ตามแผนจัดการความรู้
3.1 การจัดกิจกรรม KM DAY 2015และKM BUDDY สชป.3-4 ในวันที่ 20 ส.ค.58
3.2)ข่าวการจัดกิจกรรม KM Day && KM Buddy 2015

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
3.1 สำนัก/กอง มีวิธีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร และมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรให้แน่ใจว่าเป็นความต้องการที่แท้จริง 1. มีการลงพื้นที่ เพื่อพบปะกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อรับทราบถึงความต้องการที่แท้จริง
2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และรับฟังความคิดเห็น ขององค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ในพื้นที่โครงการในสังกัดสำนัก
3. มีการประชุมหารือ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่
4. จัดประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ ในทุกพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสำรวจความคิดเห็น และความต้องการที่แท้จริง ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
5. ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
6. มีการออกหน่วยคลีนิคเคลื่อนที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการบริหารจัดการน้ำฯ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องการ
1.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำฯ ยมน่าน ออกพบปะตรวจสอบพื้นที่ทำการเกษตรและเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตกร หมู่ที่ 3 บ้านแดนซ่อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
1.2 เจ้าหน้าที่ส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำฯ ยมน่าน ออกหน่วยร่วมกับคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตกร ที่วัดกรุงกรัง หมู่ที่ 2 ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
1.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล พบปะเกษตรกรเพื่อชี้แจงสถานการณ์และปัญหาน้ำน้อยมีไม่พอส่งได้ทั่วถึง ในเขตคลองส่งน้ำซี.9 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
1.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล ออกพบปะเยียมเยียนเกษตกรที่วัดคลองตาล ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
1.5 ผส.ชป.3 ผจบ.ชป.3 ฝจน.ชป.3 ฝสบ.1 คบ.พลายชุมพล ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร หมู่ที่ 13 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อรับฟังการแก้ไขปัญหาพื้นที่สุ่มเสี่ยงข้าวกำลังตั้งท้องออกรวง ประมาณ 30,000ไร่
1.6 ผคบ.พลายชุมพล สบ.1 คบ.พลายชุมพล ร่วมกับนายอำเภอ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาการส่งน้ำให้เกษตรกรรับน้ำได้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ตามที่เกษตกรร้องเรียนมาในพื้นที่คลอง C2,3,4 ณ วัดห้วยดั้ง

2.1 เอกสารประกอบการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ณ.ศาลาเอกนกประสงค์บ้านหลายท่า หมู่ที่ 1 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
2.2 เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ปี 2558 ณ.ศาลาวัดโคกสมอ ม.๑๐ ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
2.3 เอกสารประกอบการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ณ.ศาลาเอกนกประสงค์วัดหนองคันธมาศ หมู่ที่ 6 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
2.4 การจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน กลุ่มผู้ใช้น้ำน้ำริดช่วงที่ 3 หมู่ที่ 6 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
2.5 การจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน หมู่ที่ 12 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
2.6 การจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน กลุ่มผู้ใช้น้ำน้ำริดช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
2.7 การจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ณ ฝ่ายส่งน้ำที่ 3 ต.บ่านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

3.1 เอกสารประกอบรายงานการปฎิบัติงานติดตามสถานการณ์น้ำและร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
3.2 เอกสารประกอบการจัดประชุมกรณีพิเศษ 26 พฤษภาคม 2558 ณ ศาลาวัดห้วยดั้ง
3.3 เอกสารประกอบรายงานการจัดประชุมโครงการ อำเภอ พบท้องที่ท้องถิ่น ประจำปี 2557
3.4 ผบ.พล.ร.4 ผคบ.พลายชุมพล ผคบ.ยมน่าน นายอำเภอพรหมพิราม ผู้นำชุมชนท้องถิ่นรวม 38 คน ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับน้ำในการส่งรอบที่ 2 เขตอ.พรหมพิราม เนื้อที่ 11,000 ไร่
3.5 ผคป.อุตรดิตถ์ ประชุมคณะทำงานมาตการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วงวิกฤติน้ำต้นทุน
3.6 ฝสป.คป.1 คป.อุตรดิตถ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ นายอำเภอลับแล ประชุมบริหารจัดการน้ำเพาะปลูกพืชฤดูฝนในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

4.1 เอกสารประกอบรายงานการจัดประชุม ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ น้ำริดช่วงที่ 3
4.2 เอกสารประกอบการจัดประชุมเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ณ วัดสะพานหิน
4.3 เอกสารประกอบการจัดประชุมเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นคสวรรค์
4.4 เอกสารประกอบการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำคลองบึงระมุง ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นคสวรรค์
4.5 เอกสารประกอบการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำคลองหนองหวาย ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นคสวรรค์

5.1 เอกสารประกอบรายงานผลการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์
5.2 เอกสารประกอบรายงานผลการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์
5.3 ฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ณ วัดมงคลนิมิตร ม.2 ต.บ้านบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
5.4 ฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ณ วัดวังกระพี้ ม.6 ต.วังกระพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
5.5 ฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ณ วัดแสนขัน ม.2 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
5.6 ฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ณ ด่านแม่คำมัน ม.5 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
5.7 ฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ณ วัดนาโปร่ง ม.3 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
5.8 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ณ วัดปางสวรรค์ ม.3 ต.ห้วยน้ำหอม อ.แม่วงศ์ จ.นครสวรรค์
5.9 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ณ วัดมฤคทายวัน ม.3 ต.ห้วยน้ำหอม อ.แม่วงศ์ จ.นครสวรรค์

6.1 โครงการชลประทานนครสวรรค์ออกหน่วยคลีนิคเคลื่อนที่ ณ วัดหนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
3.2 สำนัก/กอง มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 1.Facebook ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.3มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูทุกวัน เมื่อมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะตอบหรือแจ้งให้ผู้บริหารพิจารณา และตอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ
"2. ช่องทาง Line
-กลุ่มบริหารจัดการน้ำ สชป.3
-กลุ่มบริหารน้ำยม-น่าน
-กลุ่มบริหารคลอง C1"
รวมใจจัดการน้ำ สชป.3
3. E-mail
4. ร้องเรียนผ่านทาง Web site สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
5. ร้องเรียนผ่านการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น
7. รับฟังในการลงพื้นที่จัดเวทีประชาคม
1.1 Facebook ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.2
2.1 กลุ่ม line
3.1 Floodrid3@gmail.com
4.1 เอกสารการร้องเรียนผ่านทาง Web site สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.1 การรับฟังข้อร้องเรียน ในการประชุมประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ น้ำริดช่วงที่ 2
5.2 การรับฟังข้อร้องเรียน ในการประชุมประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ณ วัดสะพานหิน
5.3 การรับฟังข้อร้องเรียน ในการประชุมประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นคสวรรค์
6.1 รูปภาพประกอบ
7.1 การจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห่วยพริกขิง
7.2 การจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านวังปรากฏ หมู่ที่ 1,9 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
3.3 สำนัก/กอง นำข้อมูล (ทั้งข้อร้องเรียนและความต้องการ) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นอย่างไร 1. นำผลจากแบบสำรวจ ความพึงพอใจของผู้ประสบภัย จากน้ำในเขตชลประทาน มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น
2. นำผลจากแบบสำรวจ ความพึงพอใจของเกษตรกร ผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น
3. นำความต้องการและข้อร้องเรียนในการจัดประชุมมาพิจารณา หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา
1.1 เอกสารประกอบผลการวิเคราะห์แบบสำรวจ ความพึงพอใจของผู้ประสบภัย จากน้ำในเขตชลประทาน
1.2 เอกสารประกอบผลการวิเคราะห์แบบสำรวจ ความพึงพอใจของเกษตรกร ผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน
3.1 เอกสารประกอบรายงานการปฎิบัติงานติดตามสถานการณ์น้ำและร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
3.2 เอกสารประกอบการจัดประชุมกรณีพิเศษ 26 พฤษภาคม 2558 ณ ศาลาวัดห้วยดั้ง
3.3 เอกสารประกอบรายงานการจัดประชุมโครงการ อำเภอ พบท้องที่ท้องถิ่น ประจำปี 2558
3.4 สำนัก/กอง มีการใช้ข้อมูลและความรู้ (จากข้อ 3.1 -3.3) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร 1. มีการนำข้อมูลความต้องการ การร้องเรียน ร้องขอ ในการจัดประชุมต่างๆจากผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสีย มาดำเนินการตรวจสอบชี้แจง และแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
2. มีการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
3. มีการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้รับบริการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
4. มีการออกหน่วยคลีนิคเคลื่อนที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการบริหารจัดการน้ำฯ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องการใช้น้ำให้แก่ประชาชน เกษตรกร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
1.1 เอกสารประกอบรายงานการปฎิบัติงานติดตามสถานการณ์น้ำและร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
1.2 เอกสารประกอบการจัดประชุมกรณีพิเศษ 26 พฤษภาคม 2558 ณ ศาลาวัดห้วยดั้ง
1.3 เอกสารประกอบรายงานการจัดประชุมโครงการ อำเภอ พบท้องที่ท้องถิ่น ประจำปี 2558
2.1 เอกสารประกอบรายงานผลการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์
2.2 เอกสารประกอบรายงานผลการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์
2.3 เอกสารประกอบการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งณ วัดมงคลนิมิตร ม.2 ต.บ้านบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
2.4 ฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วัดวังกระพี้ ม.6 ต.วังกระพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
2.5 ฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วัดแสนขัน ม.2 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
2.6 ฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ด่านแม่คำมัน ม.5 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
2.7 ฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วัดนาโปร่ง ม.3 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
2.8 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดปางสวรรค์ ม.3 ต.ห้วยน้ำหอม อ.แม่วงศ์ จ.นครสวรรค์
2.9 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดมฤคทายวัน ม.3 ต.ห้วยน้ำหอม อ.แม่วงศ์ จ.นครสวรรค์
3.1 เอกสารประกอบเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำฯ ยมน่านลงพื้นที่กำจัดวัชพืชร่วม กับเกษตรกรในพื้นที่คลองท่าพายและคลองหนองหลวงวังไผ่สูง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
3.2 ผส.ชป.3 ผจบ.ชป.3 ฝจน.ชป.3 ฝสบ.1 คบ.พลายชุมพล ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร หมู่ที่ 13 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อรับฟังการแก้ไขปัญหาพื้นที่สุ่มเสี่ยงข้าวกำลังตั้งท้องออกรวง ประมาณ 30,000ไร่
3.3 ผคบ.พลายชุมพล สบ.1 คบ.พลายชุมพล ร่วมกับนายอำเภอ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมกันพิจารณาแก้ไข ปัญหาการส่งน้ำให้เกษตรกรรับน้ำได้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ตามที่เกษตกรร้องเรียนมาในพื้นที่คลอง C2,3,4 ณ วัดห้วยดั้ง
3.4 ผบ.พล.ร.4 ผคบ.พลายชุมพล ผคบ.ยมน่าน นายอำเภอพรหมพิราม ผู้นำชุมชนท้องถิ่นรวม 38 คน ร่วมกันพิจารณา แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับน้ำในการส่งรอบที่ 2 เขตอ.พรหมพิราม เนื้อที่ 11,000 ไร่
3.5 ฝสป.คป.1 คป.อุตรดิตถ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ นายอำเภอลับแล ประชุมบริหารจัดการน้ำเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
4.1 โครงการชลประทานนครสวรรค์ออกหน่วยคลีนิคเคลื่อนที่ ณ วัดหนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
3.5 สำนัก/กอง ประเมินความพึงพอใจ (พอใจ/ไม่พอใจ) ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร 1. มีแบบสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกร ผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน (แบบ สสช.P1)
2. มีแบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ประสบภัยทางน้ำ ในเขตชลประทาน (แบบ สสช.P3)
3. มีแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการ (แบบ KPI 4.3)
4. มีแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของบุคลากรของหน่วยงานภายในสำนักงานชลประทานที่ 3
1.1 แบบสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกร ผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน (แบบ สสช.P1)
1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน (แบบ สสช.P1)
1.2.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน
1.2.2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร
1.2.3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
1.2.4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว
1.2.5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน
1.2.6 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
1.2.7 โครงการชลประทานพิษณุโลก
2.1 แบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ประสบภัยทางน้ำ ในเขตชลประทาน (แบบ สสช.P3)
2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ประสบภัยทางน้ำ ในเขตชลประทาน (แบบ สสช.P3)
2.2.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน
2.2.2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร
2.2.3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
2.2.4 โครงการชลประทานพิษณุโลก
3.1 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการ (แบบ KPI 4.3)
4.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4.2 ส่วนวิศวกรรม
4.3 ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ
4.4 ส่วนแผนงาน
4.5 ส่วนเครื่องจักรกล
3.6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเพื่อรับบริการของสำนัก/กองได้อย่างไร 1. รายงานสถานการณ์น้ำ ทางหน้าเว็บไซต์ศูนย์ประมวลฯ สชป.3
2. มีการประชาสัมพันธ์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำทราบ
3. แจ้งข้อมูลข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทางหน้าเว็บไซต์สำนักฯ
4. มีหน้าเว็บไซต์ของโครงการในสังกัด สชป.3 ทุกโครงการ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของโครงการที่ผู้รับบริการต้องการทราบ
5. มีห้องประชาสัมพันธ์ แจกเอกสาร สิ่งพิมพ์ โบโชว์ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักฯ และโครงการในสังกัด
1.1 เว็บไซต์ศูนย์ประมวลฯ สชป.3
2.1 หนังสือชี้แจงการประชาสัมพันธ์ของโครงการ
2.2 หนังสือชี้แจงการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกตามประกาศกรมชลประทาน
2.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล เข้าร่วมประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ที่ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ณ ที่ทำการ อบต.พรหมพิราม
2.4 ฝจน.ชป.อุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้กับเกษตรกรทราบแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ.ฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 1 จ.อุตรดิตถ์
2.5 ฝจน.ชป.อุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้กับเกษตรกรทราบแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ.หอประชุมอำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์
2.6 ผคป.อุตรดิตถ์ ฝจน.ชป.อุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้กับเกษตรกรทราบแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ.หอประชุมอำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์
2.7 ผคป.อุตรดิตถ์ ฝจน.ชป.อุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้กับเกษตรกรทราบแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ.หอประชุมเพชรคอรุม อบต.คอรุม อำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์
3.1 เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ 3
4.1. เว็บไซต์สำนักงานชลประทานและโครงการ
5.1 ห้องศูนย์การเรียนรู้ สชป.3

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้


ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
4.1 สำนัก/กอง มีวิธีการคัดเลือก รวบรวม เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบัติงานประจำวันอย่างไร 1.1 ข้อมูลสารสนเทศ ที่ใช้ในการติดตามการปฏิบัติงานประจำวัน เช่น
- ข้อมูลสภาพน้ำในลำน้ำสายหลัก เช่นแม่น้ำน่าน แม่น้ำยม แม่น้ำปิง และคลองผันน้ำต่างๆ ซึ่งมีการคำนวณปริมาณน้ำไหลผ่าน
- ข้อมูลสภาพน้ำและการระบายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนนเรศวร ซึ่งมีการคำนวณปริมาณน้ำไหลผ่าน และใช้ในการบริหารจัดการน้ำ
- ข้อมูล การรับน้ำจากแม่น้ำน่าน เข้าพื้นที่โครงการฯ เขื่อนนเรศวร, พลายชุมพล, ดงเศรษฐี และท่าบัว ซึ่งมีการคำนวณปริมาณน้ำและใช้ในการวางแผนการส่งน้ำ
- ข้อมูล สภาพภูมิอากาศและการคาดการณ์ จาก Website ของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีการคาดหมายลักษณะอากาศ
- ข้อมูลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ผลงาน และ ผลเบิกจ่าย
1.2 คัดเลือกจากข่าวการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง รวบรวมเชื่อมโยงโดยใช้สื่อสารสนเทศต่างๆ เช่น LINE FACEBOOK ตลอดจนจัดการประชุม
1.1 หน้า Website ศูนย์ประ มวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.3
1.2.1 หน้าจอโทรศัพท์ผ่านโปรแกรม Line (กลุ่มบริหารจัดการน้ำ สชป.3)
- ผลการประชุมมาตรการระบายน้ำและบริหารจัดการน้ำ อบต.ท่ามะเฟือง
- ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน
- การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจศูนย์ช่วยเหลือเกษตรกรประจำตำบล
1.2.2 ข่าวการปฏิบัติงานผ่านสื่อสารสนเทศ(Facebook)
- การประชุมแก้ปัญหาวิกฤติภัยแล้ง
- ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรฯ สนช. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ลุ่มน้ำยม
- ผู้ตรวจราชการและท่านผส.ชป.3 ติดตามงาน
4.2 สำนัก/กอง มีการ update ข้อมูลที่จำเป็นในเว็บไซต์และคลังความรู้ของสำนัก/กองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างไร 1.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศของหน่วยงาน /โครงการ
2.มีงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ Update ตลอดเวลา ที่มีการเคลื่อนไหวของข้อมูลและจัดทำรายงานประจำเดือนการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สำนักชลประทานที่ 3 และเว็บคลังความรู้ สชป.3 นำเสนอ ฝบท.ชป.3
3.ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์สำนักชลประทานที่ 3 และเว็บไซต์คลังความรู้ สชป.3
4.ผังกระบวนงานวิธีทบทวน-ระยะเวลาการupdateและผู้รับผิดชอบคลังความรู้
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศของหน่วยงาน /โครงการ
2.รายงานประจำเดือนงานประชาสัมพันธ์และศูนย์สารสนเทศ
3.1 กระบวนการ update ข้อมูล
3.2 หน้าจอเว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ 3
3.3 เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ 3
3.4 เว็บไซต์คลังความรู้สำนักชลประทานที่ 3
4.3 สำนัก/กอง มีการประมวลและกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ที่จัดเก็บ ในเว็บไซต์และคลังความรู้ของสำนัก/กองอย่างไร 1.แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ฯ 1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ฯ
- ผังกระบวนการประมวลกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องขององค์ความรู้
4.4 สำนัก/กอง มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้ของสำนัก/กอง ( โดยมีข้อมูลพื้นฐานตามแบบฟอร์มที่ 3) หรือไม่ สชป.3 มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้ของสำนักฯ อย่างต่อเนื่องและเป็นให้ปัจจุบันสม่ำเสมอ โดยมีข้อมูลพื้นฐานตามแบบฟอร์มที่ 3 (12 ข้อ) - แบบฟอร์มที่ 3 รูปแบบ ส่วนประกอบและรายละเอียดเว็บไซต์คลังความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ 3
4.5 สำนัก/กองรวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรในสังกัดอย่างไร 1. การถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานในฐานะ CKO (ท่าน ผส.ชป.3) (ตามวาระการประชุม: ความก้าวหน้าการดำเนินงานของทีมงานจัดการความรู้)
2. การประชุมการจัดทำประมาณการงานชลประทาน-ราคากลาง
3. สรุปบทเรียน (AAR) เพื่อปรับปรุงกระบวนงาน
4. ส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆในการทำงาน
1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือน
1.1.1 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
1.1.2 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
1.1.3 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
1.1.4 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
1.1.5 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
1.1.6 บันทึกขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2558
1.2รายงานการประชุมประจำเดือน
1.2.1 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
1.2.2 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
1.2.3 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
1.2.4 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
1.2.5 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
1.3ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือน
1.3.1 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
1.3.2 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
1.3.3 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
1.3.4 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
1.3.5 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
2. การประชุมการจัดทำประมาณการงานชลประทาน-ราคากลาง
2.1 บันทึกขออนุมัติจัดประชุมการจัดทำประมาณการงานชลประทาน-ราคากลาง
2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการจัดทำประมาณการงานชลประทาน-ราคากลาง
2.3 ภาพถ่ายการประชุมการจัดทำประมาณการงานชลประทาน-ราคากลาง
2.4 Power Point ที่ใช้ประชุม เรื่อง การจัดทำประมาณการงานชลประทาน ราคากลางและการบริหารสัญญาจ้างเหมา
2.5 องค์ความรู้ที่ได้จากการประชุมการจัดทำประมาณการงานชลประทาน-ราคากลาง
3. รายงานผลการร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานด้านธุรการ ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน ส่วนเครื่องจักรกล
4.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Facilitator for Change
4.2 ขอส่งผลงานทางวิชาการ เรื่อง การจัดทำประมาณการงานชลประทาน
4.3 การจัดทําประมาณการงานชลประทาน
4.6 สำนัก/กองรวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร 1.การรับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้ใช้น้ำต่างๆ
2.การลงพื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำกำหนดให้กระบวนงานการลงพื้นที่ดูงานของส่วนวิศวกรรมต้องลงพื้นที่พร้อมกันเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาพร้อมๆกัน ต่อหน้าทุกฝ่าย
1.เอกสารแนบ
2.รายงานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และสรุปรายงานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการงดส่งน้ำช้วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งลุ่มเจ้าพระยา และลุ่มแม่กลอง ปี 2557/2558
4.7 สำนัก/กอง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในสำนัก/กองและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ข้ามหน่วยงานอย่างไร 1. การศึกษาดูงานเขื่อนไชยบุรี ณ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. การศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ส่วนต่อขยาย) ณ บริษัท ช การช่าง จำกัด (มหาชน)
3. จัดกิจกรรม km buddy ร่วมกับ สชป.4 เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ตามแผน อีกทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง สชป.3 และ สชป.4
1.การสรุปบทเรียน(After Action Review:AAR) การตอบข้อซักถามการศึกษาดูงานเขื่อนไชยบุรี ณ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2.การสรุปบทเรียน(After Action Review:AAR) การศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ส่วนต่อขยาย) ณ บริษัท ช การช่าง จำกัด (มหาชน)
3.1 บันทึกหารือแนวทางการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ (KM Buddy) ประจำปี 2558
3.2 ข่าวประชาสัมพันธ์หารือแนวทางการจัดกิจกรรม KM Buddy สชป.3-4
3.3 บันทึกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM Day 2015 และ KM Buddy
3.4 ข่าวการจัดกิจกรรม KM Day && KM Buddy 2015
4.8 สำนัก/กอง มีการวัดผลตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อประเมินผลความสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้ (ตัวชี้วัดที่สำคัญตามที่กรมกำหนดได้แก่,ความถูกต้อง ครบถ้วน และกรอบเวลาในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปี, การเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดการความรู้ 2 องค์ความรู้ ,ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี, วัดผลการดำเนินการตามแผน KM) - มีการประเมินผลความก้าวหน้าความสำเร็จแผนการจัดการความรู้รอบ 6 เดือนผ่านหน้าเว็บไซต์คลังความรู้สำนักงานชลประทานที่ 3 ผลการประเมินความก้าวหน้าความสำเร็จแผนการจัดการความรู้รอบ 6 เดือน
แผนการจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ 1
แผนการจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ 2
4.9 สำนัก/กอง ประเมินว่า KM ของหน่วยงานมีความก้าวหน้าอยู่ในระดับใด
ระดับ 1 คือ ยังไม่มีแนวทางชัดเจน
2 คือ เริ่มมีแนวทาง ยังต้องปรับปรุง
3 คือ มีแนวทางค่อนข้างชัดเจน ปฏิบัติต่อเนื่อง
4 คือ มีแนวทางที่ดี สามารถดำเนินการได้ราบรื่น
5 คือ สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง เป็นระบบ เกิดการพัฒนานวัตกรรมสม่ำเสมอ
- มีแบบสอบถามวัดความรู้การจัดการความรู้ (Knowledge Management) สำนักงานชลประทานที่ 3 -แบบสอบถามวัดความรู้การจัดการความรู้ (Knowledge Management) สำนักงานชลประทานที่ 3

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
5.1 มีการกำหนดหน่วยงานหรือทีมงานเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการ KM อย่างชัดเจนหรือไม่ 1.แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้และทีมงาน จัดการความรู้ในหน่วยงาน
2.แต่งตั้งชุมชนนักปฏิบัติและผู้รับผิดชอบชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ของหน่วยงานครอบคลุมภารกิจทั้งภารกิจหลัก รอง และสนับสนุน
3.แต่งตั้งคณะกรรมการประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้
4.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
5.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของ สชป.3 (ขาดกระบวนการ)
6. มีคำสั่งคณะทำงานติดตามด้านการจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 3
1.1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)สำนักชลประทานที่ 3
1.2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice ของสำนักชลประทานที่ 3
3.1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ ฯลฯ
3.2 ผังกระบวนงานประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบคามถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้
4.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
5.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3
5.2 ผังกระบวนการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจำปี
6. คำสั่งคณะทำงานติดตามและรายงานด้านการจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 3
5.2 สำนัก/กอง สนับสนุน จูงใจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม KM อย่างไร 1.ผู้บริหารมีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ลงสู้ระดับบุคคลในหน่วยงาน ผ่านการประชุมประจำเดือน
2.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3
3.จัดประชุม KM รายเดือน
4.เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่บุคลากรของสำนักชลประทานที่ 3
5.จัดกิจกรรมเสียงตามสายเพื่อให้บุคลากรได้รับข่าวสารความรู้ใหม่ๆและกระตุ้นกิจกรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
6. จัดกิจกรรม km buddy ร่วมกับ สชป.4 เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ตามแผน อีกทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง สชป.3 และ สชป.4
1.รายงานการประชุมประจำเดือน
1.1 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
1.2 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558
1.3 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558
1.4 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558
1.5 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
2.1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3
2.2 ผังกระบวนการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจำปี
3.1บันทึกเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3
3.1.1บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
3.1.2 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
3.1.3 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 3/2558
3.1.4 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 4/2558
3.1.5 บันทึกขอเชิญทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 5/2558
3.2 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้
3.2.1 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 1/2558
3.2.2 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 2/2558
3.2.3 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 3/2558
3.2.4 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 4/2558
3.2.5 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 5/2558
3.3 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3
3.3.1 การประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2558
3.3.2 การประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2558
3.3.3 การประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 3/2558
3.3.4 การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 4/2558
3.3.5 การประชุมทีมงานจัดการความรู้คร้งที่ 5/2558
4.บันทึกเชิญวิทยากรภายนอก
5.1 บันทึกส่งรายงานประจำเดือน
5.2 บันทึกเสนอการจัดกิจกรรมเสียงตามสายประจำวัน
6.1 บันทึกหารือแนวทางการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ (KM Buddy) ประจำปี 2558 6.2 ข่าวประชาสัมพันธ์หารือแนวทางการจัดกิจกรรม KM Buddy สชป.3-4
6.3 บันทึกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM Day 2015 และ KM Buddy
6.4 ข่าวการจัดกิจกรรม KM Day && KM Buddy 2015
5.3 บุคลากรของสำนัก/กอง มีความรู้ด้าน KM อยู่ในระดับใด (ประเมินจากการประเมินบุคลากรในสำนัก/กอง) - มีการจัดทำแบบสอบถามวัดความรู้การจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 3
- มีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจจากการจัดการจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 3
- ฝบท.ชป.3 ร่างแบบสอบถาม (แจกในวัน KM Day)
- บันทึกขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจการจัดการความรู้ สชป.3
- แบบสอบถามวัดความรู้การจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 3
- บันทึกขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจากการจัดการความรู้ สชป.3
- แบบสอบถามความพึงพอใจจากการจัดการจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 3
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและการวัดความรู้ของการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปี 2558
5.4 สำนัก/กอง มีการนำผลการประกวดตามโครงการ KM AWARD ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3
-ประกาศหลักเกณฑ์การคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3
-คัดเลือกรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่น สชป.3
-ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3
- ผังกระบวนการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจำปี
5.5 สำนัก/กอง มีวิธีการส่งเสริมการใช้ความรู้และทักษะใหม่ ๆ ในการทำงานและเก็บรักษาความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานอย่างยั่งยืนอย่างไร 1.จัดอบรมการใช้ความรู้
2.นำองค์ความรู้ใหม่ๆ คู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่ในเว็บไซต์คลังความรู้และห้อง KM ROOM เพื่อความสะดวกในการค้นหาและนำไปใช้
3.มีคำสั่งแต่งตั้งชุมชนนักปฏิบัติด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อันนำไปสู่การได้มาซึ่งองค์ความรู้
4.ส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆในการทำงาน
5.การศึกษาดูงานเขื่อนไชยบุรี ณ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 6.การศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ส่วนต่อขยาย) ณ บริษัท ช การช่าง จำกัด (มหาชน)
1.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัสดุ ครั้งที่ 5
2.ภาพถ่ายคู่มือที่จัดเก็บในคลังความรู้ สชป.3 และKM ROOM ภาพห้องศูนย์เรียนรู้ สชป.3หรือสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์คลังความรู้ สชป.3
3.1คำสั่งแต่งตั้งชุมชนนักปฏิบัติ
3.2 ข่าวประชุม (CopS) หารือแนวทางการบริหารงานต่างๆของฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อหารือกระบวนการทำงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการนำความรู้ หรือทักษะไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
4.แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ สชป.3 ในหลักสูตรต่างๆ
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Facilitator for Change
5.การสรุปบทเรียน(After Action Review:AAR) การตอบข้อซักถามการศึกษาดูงานเขื่อนไชยบุรี ณ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6.การสรุปบทเรียน(After Action Review:AAR) การศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ส่วนต่อขยาย) ณ บริษัท ช การช่าง จำกัด (มหาชน)
5.6 สำนัก/กอง มีวิธีการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ย้าย หรือลาออกจากสำนัก/กองไป เพื่อเก็บรักษาไว้กับหน่วยงาน 1.ผู้บริหารถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.จัดให้มีกระบวนการถอดความรู้ผู้เกษียณ
1.1 บันทึกขอความร่วมมือถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อเสียงตามสาย
2.1 บันทึกที่E ฝบท.ชป.3/2092 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อการสร้างงานอย่างมีคุณค่า
2.2ช่าวการอบรม"ถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อสร้างงานอย่างมีคุณค่า"
5.7 การจัดการความรู้ของสำนัก/กองมีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรอย่างไร 1. การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ สชป.3
2. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของ สชป.3
1.1 ขออนุมัติจัดโครงการอบรมสัมมาและศึกษาดูงานในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 3
1.2 บันทึกเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM Day 2015 และกิจกรรม KM Buddy ที่ Eสชป.3/2003 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558
1.3 แบบประเมินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อสนับสนุนงานชลประทาน สำนักงาน
1.4 ข่าวการจัดกิจกรรม KM Day && KM Buddy 2015
2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรางวัลจูงใจบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นของสชป.3
2.2 ผังกระบวนการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจำปี

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
6.1 สำนัก/กองใช้ KM เพื่อปรับปรุงกระบวนงานหลักของสำนัก/กองอย่างไร การปรับปรุงกระบวนงานหลักที่ 1
คือ การบริหารจัดการน้ำยม น่าน
การดำเนินการ ปี 2557
- เนื่องจากโครงการส่งน้ำฯ ยมน่านเป็นโครงการที่เปิดใหม่ โดยไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนเป็นของตัวเองและระบบชลประทานอาศัยคลองธรรมชาติที่มีอยู่เป็นคลองส่งน้ำรับน้ำหลากจากแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน ในช่วงน้ำหลากจากสุโขทัยจะรับผลกระทบจากการระบายน้ำมีน้ำยมเข้าคลองหกบาทมายังแม่น้ำยมสายเก่า พื้นที่ของโครงการฯ ยมน่าน หากเกษตรกรเกี่ยวข้าวไม่ทันก็จะได้รับความเสียเสีย เพื่อให้การบริหารจัดการลุ่มน้ำยมน่าน มีประสิทธิภาพ
- ใช้เครื่องมือ KM วิธีการประชุมหารื้อกำหนดกฎเกณฑ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องระหว่าง สชป.3 และ สชป.4 เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการลุ่มน้ำยม น่าน
การดำเนินการ ปี 2558
- ประชุมการบริหารจัดการน้ำยม น่าน ในฤดูนาปีและนาปรังให้เหมาะกับลักษณะพื้นที่
- กำหนดปฏิทินการเพาะปลูก สำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำให้มีแผนการส่งน้ำนาปีเริ่มต้นเดือนเมษายน โดยประชุมหารื้อกับทางจังหวัดและเกษตรกร
- แต่งตั้งคณะทำงานโครงข่ายน้ำยมน่าน
- จัดทำคู่มือการบริหารจัดการน้ำ ยม-น่าน เพื่อใช้เป็นหลักการปฏิบัติ
การปรับปรุงกระบวนงานหลักที่ 2
คือขั้นตอนและมาตรฐาน การก่อสร้าง การซ่อมแซมและปรับปรุง อาคารชลประทาน
การดำเนินการ
1 จากการสรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดของ สชป.3 ปี 2557 มีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย มีคะแนนต่ำกว่า 3 เป็นด้านก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทาน
2 ทำการวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ ไม่สำเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ง
3 สำนักงานชลประทานที่ 3 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงกระบวนงาน ขั้นตอนและมาตรฐาน การก่อสร้าง การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทาน
4 ประชุมคณะทำงานสร้างความรู้ ตามคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 3 เพื่อจัดการความรู้ ขั้นตอนและมาตรฐาน การก่อสร้าง การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทาน
5 พิจารณาผังกระบวนงาน (Flow Chat) ร่วมกับคณะทำงาน
6 จัดทำคู่มือการทำงาน มาตรฐาน การก่อสร้าง การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทาน
ดำเนินการปี 2557
1.หนังสือเชิญประชุม
2 AAR: สรุปปัญหาที่เกิดและแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุง
3.รายงานผลการประชุม
4. ผังโครงข่ายน้ำ ยม-น่าน
5.รูปถ่ายที่ประชุม
ดำเนินการปี 2558
6. การประชุมแผนการบริหารจัดการน้ำ ยม น่าน
7. การประชุมร่วมกับวางแผนเพาะปลูก
8. ปฏิทินเพาะปลูก
9. คำสั่งคณะทำงานฯ
10. คู่มือการบริหารน้ำยมน่าน

ข้อมูลเอกสาร
1. สรุปบทเรียนและวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
3. การเชิญคณะทำงานประเชิญ
4. ผังกระบวนงาน (Fiow Chat)
5. คู่มือมาตรา การก่อสร้าง การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทาน
6.2 สำนัก/กอง ใช้ KM เชื่อมโยงเครื่องมือการปรับปรุงคุณภาพงานอื่น ๆ อย่างไร 1. การเชื่อมโยงปรับปรุงคุณภาพงานที่ได้กระทำ คือ กระบวนงานการพิจารณาโครงการเบื้องต้น โดยการพัฒนาฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม ด้านการพิจารณาโครงการเบื้องต้น ในเขตโครงการชลประทานพิษณุโลก
หลังจากได้มีการปรับปรุงกระบวนงานเสร็จสมบูรณ์ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ได้จัดฝึกอมรมโปรแกรม GIS ให้กับหน่วยงานในเขต สชป.3 เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานการทำงานของโปรแกรมสามารถนำเข้าข้อมูล และค้นหาข้อมูลอาคารชลประทานต่างๆตรงตามแผนที่จริงจากระบบได้ทำให้สะดวกรวมเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง2. การเชื่อมโยงเครื่องมือที่ปรับปรุงกระบวนงานของ การบริหารจัดการน้ำยม น่าน
การดำเนินการ
1. การชี้แจงสู่การปฏิบัติกับเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. การนำเสนอวิธีการบริหารจัดการลุ่มยมน่าน ในวันประชุม KM Buddy ระหว่าง สชป.3 และ สชป.4 เมื่อวันที่ 8 ก.ย.57
3. ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สชป.3
การดำเนินการ
1 การนำเสนอ ตัวชี้วัดฯ ในที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือน เพื่อให้ผู้บริหารรับรู้และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคตัวชี้วัดฯ ที่ต่ำและเร่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการให้ได้ตามเป้าประสงค์
2 สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดของ สชป.3 ปี 2557 มีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย มีคะแนนต่ำกว่า 3 เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนงาน
1. แผนการจัดการความรู้
2. ประชาสัมพันธ์แผน
3. การเรียนรู้ฝึกอบรม
4. คู่มือเผยแพร่
5. รูปจัดงาน KM DAY สชป.3 ปี 2557


1. การเผยแพร่แนวทางแผนการส่งน้ำ
2. การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการน้ำยม น่าน
3. การใช้ไลน์เพื่อสื่อสารในการบริหารจัดการน้ำยมน่าน

1. ภาพนำเสนอ
2. รายงานประชุมประจำเดือน สชป.3 (หน้า 14-20)
3. การวิเคราะห์ ตัวชี้วัด ปี 2557
6.3 สำนัก/กอง ใช้ KM ในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนอย่างไร การปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน
คือ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของสำนักชลประทานที่ 3
การดำเนินการ
การประชุม Cops ของฝ่ายบริหารงานบุคคล มีแนวความคิดที่จะพัฒนากระบวนการดำเนินเกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงาน ดังนั้นระบบฐานข้อมูลของบุคลากรที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลด้านบุคคล ซึ่งประกอบด้วย คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่งเลขที่ วัน เดือน ปีเกิด วัน เดือน ปีบรรจุ-เกษียณ ชื่อคู่สมรส ชื่อบิดา-มารดา บุตร เลขที่บัตรประชาชน ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้
- เพื่อจัดทำหนังสือรับรองนำไปใช้ด้านธุรกรรมการเงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อปลูกบ้าน และใช้ประกอบในการขอหนังสือเดินทางเป็นต้น
- เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินเลื่อนระดับ
- เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมสรรหาบุคคลรองรับบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ
การนำไปใช้งาน
สามารถนำมาใช้งานได้เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และมีการนำเสนอในงาน KM Day ของ สชป.3
1. รูปภาพจัดประชุม CoPs
2. คู่มือระบบฐานข้อมูลบุคลากรขอ สชป.3
3. การเผยแพร่นำไปใช้ใน KM Day สชป.3

หมวด 7 ผลลัพธ์
ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
7.1 สำนัก/กอง มีแนวโน้มผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่มีต่อการปฏิบัติงานอย่างไร พิจารณาจากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี) - -
7.2 สำนัก/กอง มีแนวโน้มผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่มีต่อผู้รับบริการอย่างไร พิจารณาจากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี) - -
7.3 สำนัก/กอง มีแนวโน้มผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่มีต่อบุคลากรในหน่วยงานท่านอย่างไร พิจารณาจากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี) - -
7.4 สำนัก/กอง มีแนวโน้มผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่เชื่อมโยงกับการบรรลุตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กองอย่างไร พิจารณาจากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี) - -