คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 3 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ ( Chief Knowledge Officer หรือ CKO ) และคณะทำงานจัดการความรู้ ( Knowledge Management Team หรือ KM Team ) สำนักงานชลประทานที่ 3 2017-03-07
คำสั่งสำนักงนชลประทานที่ 3 ที่ 10/2560 แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และคณะทำงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team) 2017-03-03
แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 2017-02-07
แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 องค์ความรู้ที่ 1 เรื่อง การจัดทำงานประมาณการงานชลประทาน 2016-10-07
ขอเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและรายงานผลการดำเนินการ ด้านการจัดการความรู้ สชป.3 2016-07-06
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ที่จะจัดเก็บในเว็บไซต์คลังความรู้ของ สชป.3 (ที่ ข14/2559) 2016-05-31
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ที่จะเก็บในเว็บไซต์และคลังความรู้ของ สชป.3 2016-05-12
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๘ มกราคา ๒๕๖๐ 2017-03-02
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3 ครั้งที่ 4/2559 2017-01-27
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้สชป.3(ครั้งที่1/2559) 2016-08-05
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 3 (ครั้งที่6/2558) 2015-11-13
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 3 (ครั้งที่5/2558) rev.01 2015-10-21
รายงานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และสรุปรายงานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการงดส่งน้ำช้วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งลุ่มเจ้าพระยา และลุ่ม 2015-10-01
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 5/2558 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 2015-09-14

  • นายเทพพงษ์ ตรีเนตร
    CKO
  • ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย
    ประธานทีมงานจัดการความรู้ สชป.3
ระบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านได้รับความรู้จากคลังความรู้สำนักชลประทานที่ 3 มากน้อยเพียงใด
คะเนนเฉลี่ย อยู่ในระดับ "มาก"
ระบบ Login