ระบบ Login
แนวทางการจัดทำแผนการจัดการความรู้
แบบสำรวจออนไลน์
   
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
  เพศ          
               
  ระดับการศึกษาสูงสุด         
               
  สถานะภาพ
เจ้าหน้าที่

         
   
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์
    รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ท่านได้รับความรู้จากคลังความรู้ สำนักชลประทานที่ 3 มากน้อยเพียงใด