สำนักชลประทานที่ 3
ประวัติ

..2509  กองชลประทานราษฎร์  ได้จัดตั้งโครงการก่อสร้างชลประทานราษฎร์ ส่วนพิษณุโลกขึ้นเป็นการภายในเพื่อรับผิดชอบงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กและขนาดกลาง  ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่จะได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการภาคเหนือ  และงบประมาณประจำปีของกองชลประทานราษฎร์มาดำเนินการโดยมีขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่  6  จังหวัด  คือ  พิจิตร,  พิษณุโลก,  อุตรดิตถ์,  กำแพงเพชร,  สุโขทัย  และน่าน  ส่วนจังหวัดอื่นๆ  ในภาคเหนือ  นอกจากนี้จะขึ้นจากกองชลประทานราษฎร์โดยตรง

ในปี  ..  2515  กรมพิจารณาเห็นว่าการจัดแบ่งภาคของกรมที่จัดอยู่เดิม  ส่วนใหญ่เป็นภาคของกองบางกองที่มีหน่วยงานอยู่ทางท้องถิ่นเท่านั้น  เช่น  กองชลประทานหลวง  ชลประทานราษฎร์  และกองก่อสร้าง  เป็นต้น  ซึ่งไม่ใช้ลักษณะของกรมๆ  เพราะการบังคับบัญชาขึ้นอยู่กับกองเจ้าสังกัดไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรมโดยตรง  ดังนั้นกรมจึงได้มีคำสั่งที่  10/2515  ลงวันที่  14  มีนาคม  2515  จัดแบ่งภาคและขอบเขตความรับผิดชอบของภาคเสียใหม่โดยแบ่งออกเป็น  8  ภาค  กำหนดให้ภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่าง  ครอบคลุมพื้นที่รวม  8  จังหวัด  คือ  ตาก,  กำแพงเพชร,  นครสวรรค์,  สุโขทัย,  อุตรดิตถ์,  พิษณุโลก,  พิจิตร,  และเพชรบูรณ์  รวมทั้งได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของภาคต่างๆ  ไว้ด้วย

ต่อมากรมพิจารณาเห็นว่าภาคต่างๆ ตามที่แบ่งไว้  8  ภาคนั้น  มีขอบเขตกว้างขวางเกินไปไม่สะดวกในการบริการและควบคุมงาน  จึงได้แบ่งซอยภาคต่างๆ  ทั้ง  8  ภาคออกเป็นเขตรวม  12  เขตส่วนภาคเหนือตอนล่างหรือสำนักงานชลประทานที่  3  ในปัจจุบันไม่มีการแบ่งเขต

ในปี  ..  2518  ได้มีพระราชกฤษฎีกากาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานขึ้นใหม่  โดยมีกองในส่วนกลาง  22  กอง  และมีสำนักชลประทานในส่วนภูมิภาครวม  12  สำนัก  สำนักงานชลประทานที่  3  เป็นหนึ่งใน  12  เขต  สำนักงานชลประทานที่กล่าวมาแล้ว  โดยมีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม  8  จังหวัดของภาคเหนือตอนล่างเช่นเดิม

ในปี  ..  2527  ได้มีพระราชกฤษฎีกากาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานขึ้นใหม่  โดยมีกองในส่วนกลาง รวม  25  กอง  แต่ก่อยังมีสำนักชลประทานในส่วนภูมิภาคจำนวน  12  สำนักงานเท่าเดิม 

ต่อมาปี พ..  2540  ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน  อีกครั้งหนึ่งโดยแบ่งเป็น  24  สำนัก กับ  10  กอง  สำนักชลประทานที่  3  ได้ยกฐานะเป็นสำนักชลประทานที่  3  มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม  8  จังหวัด  ของภาคเหนือตอนล่างเช่นเดิม

    และในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ ทำให้สำนักชลประทานที่ 3 มีเขตรับผิดชอบเหลือเพียง 4 จังหวัดคือ

1.จังหวัดอุตรดิตถ์  2. จังหวัดพิษณุโลก 3. จังหวัดพิจิตร  4. จังหวัดนครสวรรค์

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาในเขตรับผิดชอบรวม 4 โครงการ ได้แก่

1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร
            2. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
            3. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี
            4. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว


| แผนที่ |
| กลับเมนูหลัก|