ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 สำนักเครื่องจักรกล

อักษรย่อ
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง / ชื่อ - นามสกุล

เลขหมายโทรศัพท์

บ้านพัก / มือถือ

ภายใน

สายตรง / โทรสาร

ผศป. ที่ 2

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2
นายอรรถพร บุญศรี

202

0 5533 3020
Fax 0 5522 6023

08 1864 3533

ฝว.คก.2

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหาร
นายสุภัค ทัพจันทร์

212

0 5522 6316

08 9193 0956

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางอาภากร สืบธงไชย

212

0 5524 5067

08 9678 8922

- หัวหน้างานควบคุม
นายวีระชัย ฟุ้งไพศาล

202

  0 5524 5067

08 9206 1924

- หัวหน้างานวางแผนปฏิบัติการเครื่องจักร
นายเศกสิทธิ์ ตุรงคราวี

229

 0 5524 5067

  08 6735 3110

 

- หัวหน้างานพัสดุ
นางอาภากร สืบธงไชย

119

 0 5524 5067

 08 9678 8922

ฝ่ายรถขุด ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2

ฝข.คก.2

หัวหน้าฝ่ายรถขุด
 นายสมบัติ นฤภัย

170

0 5533 4050
Fax 0 5533 4050

 

08 1737 5266

- หัวหน้างานควบคุม
นายกษวรรษ เยาวยอด

170

0-5524-4050

  08 1844 4925

 

- หัวหน้างานปฏิบัติการรถขุดที่ 2.1
นายสัญชัย กัลยาณวิสุทธิ์

170

0-5524-4050

08 4160 2066

- หัวหน้างานปฏิบัติการรถขุดที่ 2.2
นายอภิสิทธิ์ พงษ์เจริญ

170

0-5524-4050

  0-1485-5705

- หัวหน้างานปฏิบัติการรถขุดที่ 2.3
 

170

0-5524-4050

 

ฝ่ายรถแทรกเตอร์ ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2

ฝท.คก.2

หัวหน้าฝ่ายรถแทรกเตอร์
นายสุพัฒน์ วัฒนธรรม

177

0 5533 4051
Fax 0 5533 4051

  08 6585 7310

- หัวหน้างานควบคุม
นายแสวง ศรีตั้งประเสริฐ

177

0 5533 4051

  08 1540 3334

- หัวหน้างานปฏิบัติการรถแทรกเตอร์ที่ 2.1
 นายชัยวัฒน์ คูณขุนทด

177

0 5533 4051

  08 6936 1727

- หัวหน้างานปฏิบัติการรถแทรกเตอร์ที่ 2.2
 นายชาติสยาม แดนสีแก้ว

177

0-5524-5068

  08 1379 9928

ฝ่ายเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืช ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2

ฝร.คก.2

หัวหน้าฝ่ายเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืช
นายพัฒนพงษ์ อุบลแก้ว

0 5642 6335
Fax 0 5642 6335

  0-1948-6346

-หัวหน้างานควบคุม
 นายสมบูรณ์ นครพัฒน์

0 5642 6335

 

  08 1256 7927

-หัวหน้างานปฏิบัติการเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 2.1
นายบุญเส็ง ตั้งวานิชกพงษ์

0 5642 6335

  08 9504 8439

 

-หัวหน้างานปฏิบัติการเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 2.2
นายมนัส แก้วแย้ม

0 5642 6335

  08 1654 3916

 

ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำ ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2

ฝน.คก.2

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำ
นายวิชิต บุตรวงษ์

163

0 5522 7438
Fax 0 5522 6023

08 1111 8772 

 

- หัวหน้างานควบคุม
 นายอำนาจ ธัญญผล

168

0 5522 7439

  08 9641 8027

 

- หัวหน้างานปฏิบัติการสูบน้ำที่ 2.1
นายเผด็จ จันทร์เภา

169

0 5522 7439

 

- หัวหน้างานปฏิบัติการสูบน้ำที่ 2.2
นายปรีชา สุขสุนทรีย์

 

0 5571 0120

  08 6057 2770

 

ฝ่ายซ่อมบำรุง ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2

ฝซ.คก.2

หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
 นายนพพร กลัดเพ็ชร์

203

0 5640 5265
Fax 0 5640 5265

  08 9515 8901

- หัวหน้างานควบคุม
 นายดิเรก นวลสุวรรณ์

  08 6096 1412

 

- หัวหน้างานซ่อมบำรุงที่ 1
 นายสัญชัย กัลยาณวิสุทธิ์

0 5640 5265

  08 4160 2066

 

- หัวหน้างานซ่อมบำรุงที่ 2
 ว่าที่ พ.ต. สถาพร อัคราภิรมย์รักษ์

0 5640 5265

  08 1283 1679

 

- หัวหน้างานซ่อมบำรุงที่ 3
นายดิเรก นวลสุวรรณ์

  08 6096 1412

 

- หัวหน้างานซ่อมบำรุงที่ 4
 นายวีรชัย ฟุ้งไพศาล

 

0 5640 5265

  08 9206 1924

 

หมวดปฏิบัติการสูบน้ำ ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำ

หัวหน้าหมวดปฏิบัติการสูบน้ำ จ.พิษณุโลก
นายชำนาญ กลิ่นจุ่น

0-5525-8916

  0-9702-9797

หัวหน้าหมวดปฏิบัติการสูบน้ำ จ.สุโขทัย
นายคฑาชัย สุ่มใหญ่

0-5561-1112

  0-1886-8338

หัวหน้าหมวดปฏิบัติการสูบน้ำ จ.ตาก
นายณรงค์ วรรณชนะ

0-5551-3590

  0-1532-0515

หัวหน้าหมวดปฏิบัติการสูบน้ำ จ.กำแพงเพชร
 นายปรีชา สุขสุนทรีย์

0 5571 2289

  08 6057 2770

หัวหน้าหมวดปฏิบัติการสูบน้ำ จ.นครสวรรค์
นายวัชระ เพชรคุ้ม

0-5622-9607

  0-1887-6481

หัวหน้าหมวดปฏิบัติการสูบน้ำ จ.พิจิตร
 นายยงยุทธ ฤทธิ์ตระกูล

0 5665 2772

 08 6202 8335

หัวหน้าหมวดปฏิบัติการสูบน้ำ จ.อุตรดิตถ์
 นายวิศูรย์ ระนำไทยสงฆ์

0 5541 1462

08 6932 1800

หัวหน้าหมวดปฏิบัติการสูบน้ำ จ.แพร่
 นายศักดิ์ อิ่มสะอาด

0 5464 9825

 

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

ผอน.
ภาคเหนือ
ตอนล่าง

ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง
นายปัญญา พลแสน

242

0 5533 4006
0 5533 4008
Fax 0 5533 4007

08 1972 3498

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

0 5533 4006

 

ฝว.อน.

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ
นายวินิต มาพริก

242

0 5533 4006

 

ฝป.อน.

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา
นายสมหมาย คล้ายนิ่ม

242

0-5524-4006

 

 

ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 3 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

ฝด.ผด.3

หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 3
นายชัยวัฒน์ ทสะสังคินทร์

 

0 5525 2059
Fax 0-5525-2059

08 9858 0737

สร.ผท.1/3

ผู้ควบคุมงานสำรวจตรวจสอบข้อมูลและผลิตแผนที่ 1/3
นายชัยวัฒน์ ทสะสังคินทร์

 

0 5525 2059

 08 9858 0737

สร.ผท.2/3

ผู้ควบคุมงานสำรวจตรวจสอบข้อมูลและผลิตแผนที่ 2/3
 นายวุฒิพงศ์ วรสาร

 

0-5525-2059

  08 1508 7816

 

งานสำรวจกันเขต 3 ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคเหนือ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

สร.รว.3

หัวหน้างานสำรวจกันเขต 3
(นายอิสระ ชัยเลิศ)

 

0 5533 3024

  08 9568 8461

 

ฝ่ายจัดหาที่ดิน 3 กองกฎหมายและที่ดิน

ฝจม.3

หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 3
(นายเกษม สงวนวงศ์)

165

0-5524-5069
 0 5533 3022
Fax 0-5524-5069

  08 1553 3415

หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 1/3
(นายสงวน สว่างโคกกรวด)

165

 0 5533 3022

  0-1260-2732

หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 2/3
(นายวีระพันธ์ พิทักษ์วาปี)

165

0 5533 3022

  08 1530 4418

สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก, พิจิตร, นครสวรรค์ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

สจจ.พิษณุโลก

หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
 นายณชพัฒน์ พิมพะ

147

0 5522 6412
Fax 0 5522 6412

 

สจจ.พิจิตร

หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร
 นายสุรศักดิ์ สิงห์วิจารณ์

0-5665-6074
Fax 0-5661-1699

 

สจจ.
นครสวรรค์

หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
นางสุพัตรา เม่งตรี

 0 5622 8081
Fax 0 5622 1595

  08 1708 0927

             กลับหน้าแรก