ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมตรวจสอบ กลั่นกรอง เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน การรักษา ความปลอดภัย การบำรุงรักษา การใช้อาคารสถานที่ราชการ การประชาสัมพันธ์เผยแพร ผลงาน และกิจการของกรมชลประทานทางสื่อสาร มวลชน รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ดำเนินการด้านสวัสดิการต่างๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีทั่วไปตามระบบบัญชีส่วนภูมิภาค การตรวจสอบลงทะเบียนหลักฐาน การจ่าย การควบคุมงบประมาณตามการอนุมัติเงินประจำงวด ของสำนักงบประมาณ โครงการชลประทาน โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาและงานฝาก การจัดทำงบเดือน เบิกจ่ายเงินงบประมาณส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ตรวจสอบ การจัดซื้อ/จัดจ้างในอำนาจของผู้อำนวยการสำนักชลประทาน และอำนาจหัวหน้าโครงการ การจัดทำบัญชี พัสดุ การจัดการด้านคลังพัสดุ การจำหน่ายพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย การลาออก บำเหน็จบำนาญ การพิจารณาความดีความชอบ และการพิจารณาสอบสวนวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ การตรวจสอบการขอใช้ที่ราชพัสดุและการบุกรุก ที่ราชพัสดุ และงานนิติการอื่น ๆ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

จำนวนผู้เข้าใช้งาน

ระบบสมาชิก

u:
p:
ประกาศสอบราคา
ประกาศสอบราคาทั้งหมด