สาระสนเทศ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


 ป้ายโฆษณา
 
 

สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 3,173
  • Yesterday: 3,896
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 603
  • 2010: 16,199
  • 2011: 15,576
  • 2012: 31,205
  • 2013: 22,670
  • 2014: 15,801
  • 2015: 26,775
  • 2016: 69,439
  • 2017: 449,648
  • 2018: 524,523
  • 2019: 842,843
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:159
  • Daily: 3,821
  • Monthly: 116,219
  • Yearly: 1,394,613
สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง
 ภารกิจ

  


                   โครงการฯ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่โครงการ 240,000 ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน 186,000 ไร่ โดยพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอตะพานหิน อำเภอบางมูลนาก อำเภอโพทะเล  และอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ลักษณะโครงการประกอบด้วย

                 1. งานระบบส่งน้ำ 
                     เพื่อส่งน้ำให้เกษตรกรจนถึงแปลงนาประกอบด้วยคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำ ดังนี้
                     1.1 คลองส่งน้ำสายใหญ่ PR (C1) จาก กม.80+000 ถึง กม.96+000 รวมยาว 16 กม. ปริมาณน้ำผ่านคลอง 42 ลบ.ม./วินาที
                     1.2 คลองซอยและคลองแยกซอย มีจำนวน 36 สาย รวมความยาว 298.962 กม.
                     1.3 อาคารบังคบน้ำและอาคารประกอบ ในคลองส่งน้ำสายต่างๆ รวม 820 แห่ง

                 2. งานระบบระบายน้ำและงานป้องกันอุทกภัย
                     เพื่อช่วยในการระบายน้ำที่เหลือใช้จากการเพาะปลูก และระบายน้ำฝนส่วนเกินลงสู่แม่น้ำ ตลองจนป้องกันน้ำจากแม่น้ำเข้ามาท่วมพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งประกอบด้วยคลองระบายน้ำ คันกั้นน้ำ และอาคารต่างๆ ดังนี้
                     2.1 คลองระบายน้ำ จำนวน 39 สาย รวมความยาว 166.857 กม.
                     2.2 อาคารชลประทานต่างๆ ในคลองระบายน้ำ จำนวน 60 แห่ง
                     2.3 พนังกั้นน้ำฝั่งซ้ายของแม่น้ำยม หลังคันกว้าง 6 เมตร จาก กม.59+207 ถึง กม.116+990 รวมความยาว 57.783 กม.

                 3. งานพัฒนาในแปลงไร่นา
                     คือการพัฒนาการใช้น้ำในระดับแปลงนาให้มีประสิทธิภาพ เป็นการเสริมระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำในแปลงนาแต่ละแปลงให้ได้ผลสมบูรณ์ โดยให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำรวมกลุ่ม มีการจัดแบ่งน้ำ มีการซ่อมแซมบำรุงรักษา พร้อมทั้งการปรับระดับแปลงนา เพื่อให้การส่งน้ำระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-05-05 (2374 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]