· หน้าแรก
· ประวัติสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หนังสือเวียน
· ประกาศสอบราคา
· โครงสร้างและติดต่อหน่วยงานในสังกัด
· คลังวีดีทัศน์
· คำรับรองการปฏิบัติราชการ
· ความคิดเห็นภาคประชาชน
· ฐานข้อมูลอาคารชลประทานในเขตความรับผิดชอบของ สชป.3
· รายชื่อผู้เข้าระบบประเมิน EPP+
· ดาวน์โหลด
· บทความ
· คำถามยอดนิยม
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ติดต่อเรา
· แกลอรี่ภาพ
· ค้นหา
· แผนผังเว็บไซต์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 1,860
· สมาชิกใหม่: wallaceGub สำนักงานเลขานุการกรม

กองการเงินและบัญชี

- ส่วนวิศวกรรมบริหาร

- ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา

- ส่วนเครื่องจักรกล

- ส่วนปฏิบัติการ

- ฝ่ายบริหารทั่วไป

- โครงการชลประทานอุตรดิตถ์

- โครงการชลประทานพิษณุโลก

- โครงการชลประทานพิจิตร

- โครงการชลประทานนครสวรรค์

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน

- โครงการก่อสร้าง สชป.3
ตำแหน่ง/ชื่อสกุลเบอร์โทรภายใน
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3 101
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 103
นิติกรประจำสำนัก 208
ผู้ควบคุมงานธุรการ 124
ผู้ควบคุมงานการเจ้าหน้าที่และนิติกร 132
ผู้ควบคุมงานพัสดุ 230
ผู้ควบคุมงานบัญชีและการเงิน 130
ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ์และศูนย์สารสนเทศ 200
ผู้ควบคุมงานสวัสดิการ 223
ผู้ควบคุมงานอาคารและสถานที่ 149
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร 102
หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ 125
หัวหน้ากลุ่มออกแบบ 120
หัวหน้ากลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา 158
หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ 222
หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน 126
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 128
ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 104
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน้ำ 122
หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ 127
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ 140
หัวหน้าฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา 141
หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาทางชลประทาน 142
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ 106
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง 204
หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ 204
หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ 204
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล 105
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 150
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการช่างกล 153
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน 257
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ 151
หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร 154

รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๕๗( update ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น และระดับ ๔(update ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมCoPสายการบริหาร(วันที่๒๑กค๕๗)ครั้งที่2(update ๘ ส.ค. ๒๕๕๗)
คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา(update ๗ ส.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งมอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน ๑ ตค.๕๖.(update ๖ ส.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ลูกจ้างที่สอบเลื่อน ๑๐๗ ราย(update ๖ ส.ค. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุม วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ 6/57).(update ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๗)
KMA หมวด 4 8-07-2557(update ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗)
การเลื่อนเงินเดือนค่าจ้างให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗(update ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๗)
แบบแสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น(update ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗)
แบบฟอร์ม ใบสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น และหนังสือรับรอง(update ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4(update ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น(update ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ช่าง(update ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 ช่าง(update ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น(update ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ประจำเดือน (ครั้งที่ ๕) วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ (update ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ประจำเดือน (ครั้งที่ ๔) วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (update ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศผลสอบพนักงานราชการ(update ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ประจำเดือน (ครั้งที่ ๓) วันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ (update ๑ พ.ค. ๒๕๕๗)
มอบหมายหน้าที่ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน ๑ ต.ค.๒๕๕๖(update ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗)
เอกสารประกอบการดำเนินการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมชลประทาน(update ๙ เมษายน ๒๕๕๗)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สำนักชลประทานที่ ๓)(update ๙ เมษายน ๒๕๕๗)
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำเอกสารการประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ปีงบประมาณ 2557(update ๒ เมษายน ๒๕๕๗)
หลักเกณฑ์ทำขั้นข้าราชการ" (update ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗)
หลักเกณฑ์ทำขั้นลูกจ้างประจำ" (update ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ๑๑/๐๑/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น" (update ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ๑๑/๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว" (update ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ๑๑/๐๓/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว" (update ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ" (update ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๗)
ยกเลิกคำสั่งให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนพิเศษซึ่งได้รับตำแหน่งให้สูงขึ้น" (update ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๗)
ยกเลิกคำสั่งให้ลูกจ้างได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน" (update ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๗)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กระบวนการและวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่" (update ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักชลประทานที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ อังคารที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๗ (update ๔ มี.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพลที่ ๑๙/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบสารสนเทศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (update ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๗)
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ๒๕๕๖ (update ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๗)
แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗(update ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๗)
การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน/ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๕๘(update ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุม วันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.พ. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗)(update ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๗)
กรมชลประทานได้ดำเนินการเปิดรับสมัครข้าราชการในสังกัดกรมชลประทานเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) รุ่นที่ ๑๐ (update ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๑๑๗/๒๕๕๗ เรื่อง เงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2555 ของข้าราชการ และ คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง เงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2555 ของลูกจ้างประจำ(update ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๑๑/๘/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (update ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)
การดำเนินการด้านการควบคุมภายในปี ๒๕๕๗ (update ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)
ขอให้สำรวจเอกสารเพื่อขอทำลายเอกสาร ๒๕๕๗ (update ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)<
รายงานการประชุม วันอังคารที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)(update ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข๑๑/๕/๒๕๕๗ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่(update ๗ ก.พ. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข๑๑/๖/๒๕๕๗ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่(update ๗ ก.พ. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)(update ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุม วันอังคารที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)(update ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง (update ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศสำนักชลประทานที่ 3 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักชลประทานที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2555 (update ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๗)

สอบราคาซื้อ เบ็ดเตล็ด ก่อสร้าง และวัสดุอื่นๆ เลขที่ น.สซ.๐๖/๒๕๕๗(update ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๗)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาคลองลำสะบ้า - คลองวังเดื่อ - คลองวังแรต (กิจกรรมงานดิน) เลขที่ E น.ปมจ.๐๑/๒๕๕๗(update ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๗)
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเช้าเครื่องจักรกลงานดิน เลขที่ E น.ปมช.๐๑/๑๕๕๗(update ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๗)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุก่อสร้าง เลขที่ E น.ปมซ.๐๑/๒๕๕๗(update ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์โทรศัพท์ เลขที่ นว.สซ.๐๙/๒๕๕๗(update ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องกว้านบาน-ระบาย พร้อมขนส่งและติดตั้ง เลขที่ น.สซ.๐๓/๒๕๕๗ (update ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องสอบราคาซื้อดินลูกรัง(หลวม) เลขที่ น.สซ.๐๔/๒๕๕๗ (update ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องสอบราคาซื้อเบ็ดเตล็ด วัสดุก่อสร้าง เลขที่ น.สซ.๐๕/๒๕๕๗ (update ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ เลขที่ นว.สซ.๐๕/๒๕๕๗ (update ๖ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อหินใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐-๓๐ ซม.และหินย่อย เบอร์ ๑ เลขที่ นว.สซ.๐๖/๒๕๕๗(update ๖ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืด เลขที่ นว.สซ.๐๗/๒๕๕๗(update ๖ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อหินใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐-๓๐ ซม.และหินย่อย เบอร์ ๒ เลขที่ นว.สซ.๐๘/๒๕๕๗(update ๖ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย จำนวน ๑๒ รายการ เลขที่ สชป ๓.๑๖/สช๐๕/๒๕๕๗(update ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ เลขที่ สชป ๓.๑๖/สช๐๖/๒๕๕๗(update ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง เลขที่ สชป ๓.๑๖/สซ๐๓/๒๕๕๗(update ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ เลขที่ สชป ๓.๐๖/สซ๐/๒๕๕๗(update ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๗)

ผส.ชป.3


ม.ล.อนุมาศ ทองแถม
ผส.ชป.3

ผส.ชป.3
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ท่านมีความพึงพอใจในระบบการค้นหาข้อมูลของสำนักชลประทานที่ 3 อยู่ในระดับดี

คุณต้องLogin ก่อนโหวต.


คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

06-05-2018 22:05
guest test post bbcode <a href="http://temres
ults2018.com/">html</
a> http://temresults2
018.com/ simple

27-04-2018 16:19
nias de secundarias desnudandose xxx [img]http://freeim
ghost.trafflow.com
/doimg/gogi/011.gi
f[/img]
[url=http:/

17-05-2017 14:12
ALCOVIRIN ! , , ! , , . : http://alcovirin.b
xox.info

16-05-2017 13:12
ALCOVIRIN ! , , ! , , . : http://alcovirin.b
xox.info

16-05-2017 08:20
ALCOVIRIN ! , , ! , , . : http://alcovirin.b
xox.info

ข้อความเก่า