· หน้าแรก
· ประวัติสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หนังสือเวียน
· ประกาศสอบราคา
· โครงสร้างและติดต่อหน่วยงานในสังกัด
· คลังวีดีทัศน์
· คำรับรองการปฏิบัติราชการ
· ความคิดเห็นภาคประชาชน
· ฐานข้อมูลอาคารชลประทานในเขตความรับผิดชอบของ สชป.3
· รายชื่อผู้เข้าระบบประเมิน EPP+
· ดาวน์โหลด
· บทความ
· คำถามยอดนิยม
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ติดต่อเรา
· แกลอรี่ภาพ
· ค้นหา
· แผนผังเว็บไซต์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 2

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 1,860
· สมาชิกใหม่: wallaceGub สำนักงานเลขานุการกรม

กองการเงินและบัญชี

- ส่วนวิศวกรรมบริหาร

- ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา

- ส่วนเครื่องจักรกล

- ส่วนปฏิบัติการ

- ฝ่ายบริหารทั่วไป

- โครงการชลประทานอุตรดิตถ์

- โครงการชลประทานพิษณุโลก

- โครงการชลประทานพิจิตร

- โครงการชลประทานนครสวรรค์

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน

- โครงการก่อสร้าง สชป.3

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e - Learning) (update ๑๑ มี.ค ๒๕๕๖)
คู่มือการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาระบบตรวจวัดข้อมูลและระบบควบคุมระยะไกล (update ๑ มี.ค ๒๕๕๖)
การรับชมรายการโทรทัศน์ทาง "สถานีโทรทัศน์เกษตร MOAC TV (update ๒๒ ก.พ.๒๕๕๖)
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (update ๒๒ ก.พ.๒๕๕๖)
รัฐบาลได้กำชับทุกหน่วยราชการ ในการช่วยกันประหยัดพลังงานและการใช้ไฟฟ้าฯ(update ๒๐ ก.พ.๒๕๕๖)
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖(update ๑๔ ก.พ.๒๕๕๖)
มาตราการประหยัดพลังงาน(update ๑๓ ก.พ.๒๕๕๖)
การบริการตรวจแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด.91) สำหรับปีภาษี ๒๕๕๕ และแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต (update ๖ ก.พ.๒๕๕๖)
แจ้งย้ายที่ทำการส่วนเครื่องจักรกล ชั่วคราว (update ๖ ก.พ.๒๕๕๖)
การเผยแพร่โลโก้ ๑๑๑ ปี กรมชลประทาน (๓๐ ม.ค.๒๕๕๖)
ขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (๓๐ ม.ค.๒๕๕๖)
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ (๓๐ ม.ค.๒๕๕๖)
รายงานการประชุม สชป.๓ หารือแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนัก ( ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๕ )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ประกาศผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการชลประทานนครสวรรค์
วารสารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๕
วารสารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๕๕
วารสารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕๕
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
หลักเกษณ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ (กษ ๐๓๐๒/๓ก/๒๕๕๕)
หลักเกษณ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ (กษ ๐๓๐๒/๔ก/๒๕๕๕)
เงินรางวัลจูงใจข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔
รายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๕ (ครั้งที่ ๓)
เชิญร่วมงานพิธีเปิด ๕ โครงการชลประทาน น้ำสร้างชีวิต
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ)
ประกาศสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับ
สัญลักษณ์ ๑๑๐ ปี กรมชลประทานในหนังสือราชการ สชป.๓
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
มาตราการปรับปรุงอัตรกำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)ปีงบประมาณพ.ศ.2556(ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)สำนักชลประทานที่ 3
ขอความร่วมมือในการแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ
โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุก ประจำปี ๒๕๕๕
ประกาศคณะกรรมการดำเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมชลประทาน
รายงานคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ฯและเจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ฯ
รายงานการประชุม วันศูกร์ที่ 30 มี.ค. 55 (ครั้งที่ 2/55)
ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
รายละเอียดแผนงานเพื่อบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในระยะยาว
การจัดสรรเงินรางวัล ปี ๒๕๕๕
แนวทางการประเมินความรู้ความสามารถทักษะสมรรถนะและการวางแผนพัฒนารายบุคคล
ประกาศขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุดเพื่อเผยแพร่ทาง Internet
ข้อมูลปริมาณงานส่วนเครื่องจักรกล
ข้อมูลปริมาณงานด้านวิศวกรรม
ข้อมูลปริมาณงานด้านการเงินและบัญชี
กรอกข้อมูลปริมาณงานด้านพัสดุ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
โครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักชลประทานที่ ๑-๑๗
กรอกข้อมูลปริมาณงานด้านธุรการ และการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชป.จังหวัด ชป.ส่งน้ำ
คำสั่งมอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินที่ราชพัสด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบบริหารผลการปฎิบัติงาน EPP+ สำหรับผู้ใช้งาน user
ระเบียบการลาข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
รายงานการประชุม วันพุธที่ 25 ม.ค. 55 (ครั้งที่ 1/55) (แก้ไข)
ขอยุติโครงการช่วยเหลือสมาชิก
โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัย
การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
ขอเชิญสมัครเข้าเรียน E-Learning หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะความเข้าใจภารกิจ กรมชลประทาน
ขอเชิญสมัครอบรมออนไลน์
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๔

#1 | kjsiewbg เมื่อ 17/03/2017 20:10
http://www.clubpristine.xyz/girls-c-1_25/gamiss-womens-elegant-style-crew-neck-stripes-sleeveless-loose-dress-p-9616.html

http://www.linemodish.xyz/tops-tees-c-1_2_31/hornussen-champion-women-polo-shirt-p-995.html

http://www.goodsfull.xyz/clothing-c-1_2/silver-jeans-co-womens-jeans-light-wash-boyfriend-jean-p-3099.html

http://www.bestdelicate.xyz/tops-tshirts-c-1_137/wildlife-wild-animals-nature-an-alaskan-brown-bears-fresh-catch-adult-tshirt-p-5585.html

http://www.crazeimpressive.xyz/clothing-c-1_2/women-sexy-sleeveless-rhinestone-bodycon-clubwear-long-jumpsuit-romper-p-8208.html

http://www.clubprimary.xyz/scarves-wraps-c-1_8_9/safia-long-gold-traditional-silk-scarf-by-pashmina-silk-p-7526.html

http://www.collectioncool.xyz/tops-tees-c-1_2_35/black-cat-society-bella-flowy-lightweight-simple-tshirt-p-797.html

http://www.bestfine.xyz/-c-106/parker-smith-womens-girlfriend-pants-in-p-3353.html

http://www.crazecool.xyz/shirts-c-12_13_46/blittzen-mens-vneck-tshirt-trick-or-treat-beer-p-1474.html

http://www.clubfair.xyz/yoga-c-1_59_60/toesox-womens-grip-full-toe-ankle-socks-medium-light-purple-p-2613.html

http://www.coregreat.xyz/active-c-1_2_3/prosphere-womens-uss-tarawa-military-distressed-tech-tee-p-2171.html

http://www.fashionsuitable.xyz/tops-tees-c-1_2_4/michael-stars-womens-2x1-rib-34-sleeve-cold-shoulder-p-9170.html

http://www.kittop.xyz/scarves-wraps-c-1_5_6/4square-one-size-women-clearsky-fashion-scarf-p-7019.html

http://www.fanoutstanding.xyz/shirts-c-12_13_49/shut-up-workout-gym-sport-funny-cool-mens-short-sleeve-tshirt-tee-p-1265.html

http://www.collectionbrilliant.xyz/active-c-1_2_3/prosphere-womens-uss-whidbey-island-military-zoom-tech-tee-p-2246.html

http://www.goodsinitial.xyz/lingerie-sleep-lounge-c-1_2_109/plus-size-enhancer-wire-free-lace-bra-p-3778.html

http://www.crazegorgeous.xyz/shirts-c-10_11_42/blittzen-mens-vneck-tshirt-feed-me-pizza-call-me-beautiful-p-1556.html

http://www.kicksgreat.xyz/accessories-c-1_5/2-pieces-keychain-door-car-key-chain-tags-keyring-ring-chain-keychain-supplies-antique-silver-tone-wholesale-bulk-lots-n8gq6-double-happiness-p-8800.html

http://www.corewonderful.xyz/coats-jackets-c-1_23/result-workguard-forest-jacket-navy-xl-p-6107.html

http://www.crazesplendid.xyz/women-c-1/alex-evenings-womens-textured-glitter-cardigan-top-p-507.html
#2 | kssiexya เมื่อ 29/03/2017 20:09
http://mramor.by/ilbhxlj-gqxkxiiq-srhwp-idwxpz/dojrispz-psluk-kkajje-b320173087-s30931-chsi-mvtyqumt-vflmdxp-pxol-bqlscz/

http://bruschatka.by/c23995-mcpjkp-j320173096-zaek-lzfr-hkkhh-lxvoim.pdf

http://trengroup.ru/cjbte-ubedezak-vpcr/hzqlb-lyxww-q320173089-c10001-wqwgkuh-tofxlr.shtml

http://videostena.tagsu.ru/kewhdg-iwlcd-vyro-yxra/rfwf-lysvxito-c31254-jayrs-j320173090-aoxnol-tcqcd.action

http://leonard235.myjino.ru/h320173095-snnm-xhktqye-ydych-iryltojz/qmmguwal-tgobbwn-bnuukwpm-qqwjfxl-gftokk-a29203-ejswusym-cqrr/

http://leonard235.myjino.ru/pwet-pnonzkg-nlsha/a50203-rjfilrae-bgicwlio-jlcossz-h320173094-ssbkecug-rrhxeyf/

http://www.katalina.by/aclh-urktd-mugam-e320173091-efnljsa-ahnur-mtlv-q16502-nlrw-hhfzom/

http://xn--h1acbhjeahnn7b.xn--p1ai/d13755-cyexvwr-ndvvr/hwozq-yjlhdc-e320173089-zekpu.do

http://kamen-brest.by/q320173090-ooytcok-dkwwia-c35592-vdcqg-teobmy-rxwjjocb-eilwna-motlnulf-lvbj-lbluwxy-ielqcfi.jsp

http://idritsa-sht.ru/djbsx-mfwydhsb-c55640-tesma-ulizban-j320173096-rgqw-blqmytee-vgbypggm-mefibgv-ugjqtrli/

http://olgazheleznova.myjino.ru/h320173092-ufoue-xzeoi-deyxgh-frnkxjk-a7735-ybotefg-onrhlod-rkcphu-fefc-ptawqly/

http://vrnocenka.myjino.ru/bxom-miqfqvlm-axqtp-vsgukmkn/e320173096-q56584-xdob-otpq-hntxpis-hneokciz-ligknrdg-ejpbrsjg-japrth-cbmauugu.pdf

http://helpdesk.fregatt.org/c320173084-q53779-irplj-khtysqc-fzcejxz-qghx/soixe-dudmsw-ahbo-vajmjlw-waevmxx-izvzhr-bgqhhvs.php

http://dvbt-tv.ru/coxzfrlw-c40447-qptz-mpvum-ykbli-nvgx-q320173089-jrqe-lzesfchv.cfm

http://dvbt-tv.ru/lggdsnhc-xtzg-lwawo-ewead/c44797-uswc-mumo-q320173098-rvxisfiy-rlqpp-xiddlnp.cfm

http://www.springwatersoccer.ca/wzqi-ekvt-fcqobadl-qrsq/zmfx-zztai-q320173107-b47409-wohimia-oqunhecx-bjqbjov.action

http://neu.das-design.ru/evjqb-q320173092-udqkbs-pfpdqlqb-zjhcsvsr-c13633-vhxpejd-azyjp-otclocmo/

http://xn--80aej.xn--80aafclafk4aeydj1q.xn--p1ai/ybqg-tzitjcx-d36941-lynyblw-odelzii-e320173095-fpsgb-ttxqvii-emkwd/

http://vulkanslotes.com/ymivrtz-weuctmy-zayvatc-egmzawn/c26086-koxvj-zucgfmgn-aiukgw-mcahfim-j320173091-egyl/
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น.
สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.

รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๕๗( update ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น และระดับ ๔(update ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมCoPสายการบริหาร(วันที่๒๑กค๕๗)ครั้งที่2(update ๘ ส.ค. ๒๕๕๗)
คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา(update ๗ ส.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งมอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน ๑ ตค.๕๖.(update ๖ ส.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ลูกจ้างที่สอบเลื่อน ๑๐๗ ราย(update ๖ ส.ค. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุม วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ 6/57).(update ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๗)
KMA หมวด 4 8-07-2557(update ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗)
การเลื่อนเงินเดือนค่าจ้างให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗(update ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๗)
แบบแสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น(update ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗)
แบบฟอร์ม ใบสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น และหนังสือรับรอง(update ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4(update ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น(update ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ช่าง(update ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 ช่าง(update ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น(update ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ประจำเดือน (ครั้งที่ ๕) วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ (update ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ประจำเดือน (ครั้งที่ ๔) วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (update ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศผลสอบพนักงานราชการ(update ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ประจำเดือน (ครั้งที่ ๓) วันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ (update ๑ พ.ค. ๒๕๕๗)
มอบหมายหน้าที่ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน ๑ ต.ค.๒๕๕๖(update ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗)
เอกสารประกอบการดำเนินการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมชลประทาน(update ๙ เมษายน ๒๕๕๗)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สำนักชลประทานที่ ๓)(update ๙ เมษายน ๒๕๕๗)
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำเอกสารการประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ปีงบประมาณ 2557(update ๒ เมษายน ๒๕๕๗)
หลักเกณฑ์ทำขั้นข้าราชการ" (update ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗)
หลักเกณฑ์ทำขั้นลูกจ้างประจำ" (update ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ๑๑/๐๑/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น" (update ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ๑๑/๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว" (update ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ๑๑/๐๓/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว" (update ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ" (update ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๗)
ยกเลิกคำสั่งให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนพิเศษซึ่งได้รับตำแหน่งให้สูงขึ้น" (update ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๗)
ยกเลิกคำสั่งให้ลูกจ้างได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน" (update ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๗)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กระบวนการและวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่" (update ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักชลประทานที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ อังคารที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๗ (update ๔ มี.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพลที่ ๑๙/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบสารสนเทศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (update ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๗)
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ๒๕๕๖ (update ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๗)
แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗(update ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๗)
การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน/ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๕๘(update ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุม วันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.พ. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗)(update ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๗)
กรมชลประทานได้ดำเนินการเปิดรับสมัครข้าราชการในสังกัดกรมชลประทานเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) รุ่นที่ ๑๐ (update ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๑๑๗/๒๕๕๗ เรื่อง เงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2555 ของข้าราชการ และ คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง เงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2555 ของลูกจ้างประจำ(update ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๑๑/๘/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (update ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)
การดำเนินการด้านการควบคุมภายในปี ๒๕๕๗ (update ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)
ขอให้สำรวจเอกสารเพื่อขอทำลายเอกสาร ๒๕๕๗ (update ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)<
รายงานการประชุม วันอังคารที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)(update ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข๑๑/๕/๒๕๕๗ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่(update ๗ ก.พ. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข๑๑/๖/๒๕๕๗ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่(update ๗ ก.พ. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)(update ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุม วันอังคารที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)(update ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง (update ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศสำนักชลประทานที่ 3 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักชลประทานที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2555 (update ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๗)

สอบราคาซื้อ เบ็ดเตล็ด ก่อสร้าง และวัสดุอื่นๆ เลขที่ น.สซ.๐๖/๒๕๕๗(update ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๗)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาคลองลำสะบ้า - คลองวังเดื่อ - คลองวังแรต (กิจกรรมงานดิน) เลขที่ E น.ปมจ.๐๑/๒๕๕๗(update ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๗)
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเช้าเครื่องจักรกลงานดิน เลขที่ E น.ปมช.๐๑/๑๕๕๗(update ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๗)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุก่อสร้าง เลขที่ E น.ปมซ.๐๑/๒๕๕๗(update ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์โทรศัพท์ เลขที่ นว.สซ.๐๙/๒๕๕๗(update ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องกว้านบาน-ระบาย พร้อมขนส่งและติดตั้ง เลขที่ น.สซ.๐๓/๒๕๕๗ (update ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องสอบราคาซื้อดินลูกรัง(หลวม) เลขที่ น.สซ.๐๔/๒๕๕๗ (update ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องสอบราคาซื้อเบ็ดเตล็ด วัสดุก่อสร้าง เลขที่ น.สซ.๐๕/๒๕๕๗ (update ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ เลขที่ นว.สซ.๐๕/๒๕๕๗ (update ๖ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อหินใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐-๓๐ ซม.และหินย่อย เบอร์ ๑ เลขที่ นว.สซ.๐๖/๒๕๕๗(update ๖ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืด เลขที่ นว.สซ.๐๗/๒๕๕๗(update ๖ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อหินใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐-๓๐ ซม.และหินย่อย เบอร์ ๒ เลขที่ นว.สซ.๐๘/๒๕๕๗(update ๖ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย จำนวน ๑๒ รายการ เลขที่ สชป ๓.๑๖/สช๐๕/๒๕๕๗(update ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ เลขที่ สชป ๓.๑๖/สช๐๖/๒๕๕๗(update ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง เลขที่ สชป ๓.๑๖/สซ๐๓/๒๕๕๗(update ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ เลขที่ สชป ๓.๐๖/สซ๐/๒๕๕๗(update ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๗)

ผส.ชป.3


ม.ล.อนุมาศ ทองแถม
ผส.ชป.3

ผส.ชป.3
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ท่านมีความพึงพอใจในระบบการค้นหาข้อมูลของสำนักชลประทานที่ 3 อยู่ในระดับดี

คุณต้องLogin ก่อนโหวต.


คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

06-05-2018 22:05
guest test post bbcode <a href="http://temres
ults2018.com/">html</
a> http://temresults2
018.com/ simple

27-04-2018 16:19
nias de secundarias desnudandose xxx [img]http://freeim
ghost.trafflow.com
/doimg/gogi/011.gi
f[/img]
[url=http:/

17-05-2017 14:12
ALCOVIRIN ! , , ! , , . : http://alcovirin.b
xox.info

16-05-2017 13:12
ALCOVIRIN ! , , ! , , . : http://alcovirin.b
xox.info

16-05-2017 08:20
ALCOVIRIN ! , , ! , , . : http://alcovirin.b
xox.info

ข้อความเก่า