ตั้งอยู่ที่ 271 ถนนบุญวาทย์
ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5421-7186,0-5422-2623,0-5421-8460
โทรสาร : 0-5423-0122

 


  

 


กรมชลประทาน
ตั้งอยู่ที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ :0-2241-0020-9 โทรสาร : 0-2243-0966,0-2243-1097